Sektorowe rady ds. kompetencji wobec nowych wyzwań na rynku pracy

Sektorowe rady ds. kompetencji wobec nowych wyzwań na rynku pracy
Daniel Nowak, ekspert w Departamencie Rozwoju Kadr w Przedsiębiorstwach PARP. Źródło: PARP
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Przy Prezesie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości działa 17 sektorowych rad ds. kompetencji. O ich roli rozmawiamy z Danielem Nowakiem, ekspertem w Departamencie Rozwoju Kadr w PARP.

Karol Mórawski: Szkoła czy uczelnia nie jest ostatnim miejscem, gdzie człowiek kończy edukację. Żadna uczelnia nie jest w stanie tak przygotować absolwenta, aby był gotowy od razu odnaleźć się w miejscu pracy. Nowy pracownik w firmie musi zostać wdrożony, często więc doszkala się w różnych obszarach, co jest czasochłonne. Jakie zatem działania podjąć, aby ten proces był jak najbardziej skuteczny?

Daniel Nowak: System edukacji powinien być jak najlepiej dostosowany do potrzeb rynku. Już na etapie nauki w szkole, szczególnie w przypadku specjalizacji branżowych, program powinien uwzględniać specyficzne potrzeby pracodawców. Proces ten jest o tyle wymagający, że dynamika zmian, które zachodzą w otoczeniu społeczno-gospodarczym jest niezwykle duża.

Przy Prezesie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości powołano 17 sektorowych rad ds. kompetencji

Widać to dobrze na przestrzeni ostatnich lat w kontekście Covid-19, gdzie umiejętności cyfrowe, które nie były tak bardzo istotne przed pandemią, stały się jednymi z najważniejszych. Odpowiednia współpraca na linii instytucje sektora edukacyjnego i biznes – odgrywa w tym procesie kluczową rolę.

Przy Prezesie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości powołano 17 sektorowych rad ds. kompetencji. Rady, będące oddolnymi inicjatywami danej branży, umożliwiają  przedsiębiorcom oddziaływanie na usługi edukacyjne – na to, czego i jak uczą polskie szkoły, uczelnie, instytucje szkoleniowe.

To, co jest ważne w całym systemie Rad i współpracy biznesu z edukacją, to szybkość i elastyczność reakcji na zmiany jakie zachodzą w otoczeniu społeczno-gospodarczym. Ważne jest to, żeby biznes i edukacja współpracowały ze sobą, żeby znały swoje ograniczenia i kierunki działania. W tym właśnie celu PARP powołała Sektorowe Rady ds. kompetencji.

Proszę powiedzieć, czym są Rady i jaki jest ich udział w dostosowaniu rynku pracy do potrzeb pracodawców?

‒ Sektorowe Rady ds. Kompetencji są hubem, który łączy ze sobą przedstawicieli firm, instytucji edukacyjnych, pracowników i administracji publicznej w różnych sektorach. Celem Sektorowych Rad ds. Kompetencji jest dopasowanie edukacji do potrzeb systemu gospodarczego i zbudowanie kompetencji pożądanych w poszczególnych branżach, aby kwalifikacje zdobywane w szkołach, na uczelniach, podczas kursów i szkoleń odpowiadały na realne potrzeby pracodawców.

Rady są platformą integrującą środowiska pracodawców, pracowników i instytucji edukacyjnych

W wyniku współpracy i dialogu przedstawicieli tych grup otrzymujemy informację, jakich kompetencji dany sektor potrzebuje, jakich kompetencji należy dostarczać, aby mógł dalej funkcjonować i się rozwijać. Rady Sektorowe wydają rekomendacje, w których opisane są kompetencje, których w tym momencie brakuje w danej branży. Następnie PARP ułatwia ich nabycie poprzez dofinansowanie kursów, szkoleń czy usług doradczych.

Sektorowe Rady przeprowadzają przegląd programu studiów, przygotowują projekty porozumień pomiędzy uczelniami a przedsiębiorcami, czy przygotowują programy edukacyjne dla uczelni do wdrożenia, wspierają tworzenie sektorowych ram kwalifikacji, czyli branżowy odpowiednik Polskiej Ramy Kwalifikacji.

Można powiedzieć, że Rady są platformą integrującą środowiska pracodawców, pracowników i instytucji edukacyjnych. Oprócz tego prowadzą badania i analizy na temat potrzeb sektora, patrzą jak sektor się rozwija i jakie kompetencje będą potrzebne w perspektywie kilkuletniej. Posiadają głęboką wiedzę o tym czego i w jaki sposób trzeba uczyć.

W ten właśnie sposób Rady umożliwiają przedsiębiorcom oddziaływanie na usługi edukacyjne – na to, czego i jak uczą polskie szkoły, uczelnie, instytucje szkoleniowe.

W jakich sektorach działają już Rady i jakie są prognozy w tym zakresie?

Aktualnie przy Prezesie PARP funkcjonuje, jak wspomniałem wcześniej, 17 Sektorowych Rad i są to rady w takich sektorach jak: opieka zdrowotna i pomoc społeczna, budownictwo, sektor finansów, turystyka, sektor motoryzacji i elektromobilności, sektor mody i innowacyjnych tekstyliów, informatyka, odzysk surowców, sektor żywności wysokiej jakości, nowoczesnych usług biznesowych, komunikacji marketingowej, rekultywacji i gospodarki wodno-ściekowej, chemiczny, przemysłu lotniczo-kosmicznego, handlu, usług rozwojowych i telekomunikacji i cyberbezpieczeństwa.

Wsparcie, jakie może otrzymać przedsiębiorstwo na dofinansowanie usług rozwojowych poprzez udział w szkoleniach, to maksymalnie 80% wartości tych usług

Warto jeszcze dodać, że funkcjonowanie Sektorowych Rad ds. Kompetencji finansowane jest ze środków Funduszy Europejskich Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, tak samo jak rekomendowane przez Rady dofinansowane szkolenia i programy doradcze dla mikro, małych, średnich i dużych przedsiębiorstw.

Wsparcie, jakie może otrzymać przedsiębiorstwo na dofinansowanie usług rozwojowych poprzez udział w szkoleniach, to maksymalnie 80% wartości tych usług, pozostałe minimum 20% zapewniają przedsiębiorstwa uczestniczące w projekcie.

PARP, Rady sektorowe, loga
Źródło: PARP

Źródło: aleBank.pl