Sejm uchwalił ustawę wprowadzającą Ogólnoeuropejski Indywidualny Produkt Emerytalny

Sejm uchwalił ustawę wprowadzającą Ogólnoeuropejski Indywidualny Produkt Emerytalny
Fot. stock.adobe.com / studio v-zwoelf
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Posłowie uchwalili ustawę o ogólnoeuropejskim indywidualnym produkcie emerytalnym (OIPE), który ma zapewnić nowe możliwości oszczędzania na emeryturę. Jednocześnie wypowiedzieli się za utworzeniem Centralnej Informacji Emerytalnej.

Za uchwaleniem ustawy o Centralnej Informacji Emerytalnej głosowało 236 posłów, 176 było przeciw, 33 się wstrzymało.

Wcześniej Sejm odrzucił wniosek KO o odrzucenie ustawy w całości.

Za pośrednictwem Centralnej Informacji Emerytalnej (CIE) użytkownicy będą mieli dostęp m.in. do informacji poglądowej o stanie oszczędności emerytalnych i wysokości przyszłych świadczeń.

W jednym miejscu mają być prezentowane informacje o stanie kont:

w filarze publicznym, czyli przede wszystkim w systemach prowadzonych przez ZUS i KRUS,

prywatnym filarze pracowniczym, czyli w Pracowniczych Planach Kapitałowych (PPK) oraz w Pracowniczych Programach Emerytalnych (PPE),

a także w prywatnym filarze indywidualnym: IKE, IKZE i OFE.

Informacje z CIE będzie można uzyskać za pośrednictwem domeny gov.pl albo poprzez aplikację mobilną.

Czytaj także: Czego dowiemy się z Centralnej Informacji Emerytalnej?

Centralna Informacja Emerytalna – CIE

W uzasadnieniu do projektu zaznaczono, że „Polacy nie mają komfortu panowania nad całością swoich oszczędności gromadzonych z myślą o przyszłości”; „nie ma jednego, spójnego, docelowego miejsca, gdzie taką informację można całościowo uzyskać bez konieczności zwracania się do wielu instytucji”.

W efekcie, jak oceniono, „powoduje to także niskie zainteresowanie oszczędzaniem, niską dyscyplinę w oszczędzaniu, a nawet potencjalnie ograniczone zaufanie do instytucji gromadzących oszczędności”.

Zgodnie z ustawą, za gromadzenie, porządkowanie i organizowanie informacji emerytalnych i usług elektronicznych w ramach CIE odpowiedzialny będzie Polski Fundusz Rozwoju. Na PFR będą spoczywały obowiązki zapewnienia ochrony przed nieuprawnionym dostępem do danych zgromadzonych w CIE, integralności tych danych oraz zapewnienia podmiotom obowiązanym dostępu do systemu. PFR umożliwi także integrację CIE i systemów teleinformatycznych ZUS i KRUS oraz podmiotów obowiązanych.

Zgodnie z projektem, PFR i podmioty grupy PFR mają opracować architekturę, uruchomienie i wdrożenie infrastruktury informatycznej systemu CIE, ZUS i KRUS mają udostępniać informację o kontach i subkontach ubezpieczonych, a także prowadzić działania informacyjne i promocyjne systemu CIE.

Dział informatyzacji KPRM będzie miał za zadanie integrację systemu CIE z serwisem internetowym gov.pl i publiczną aplikacją mobilną, integrację z Węzłem Krajowym Identyfikacji Elektronicznej w zakresie uwierzytelnienia użytkownika CIE, za dostęp i wymianę informacji pozyskanych z rejestrów publicznych. Maksymalny limit wydatków budżetu państwa w latach 2022–2031 tytułem budowy i działania CIE określono w projekcie na 215 mln zł.

Czytaj także: Postawa polskich polityków to gwarancja sukcesu Ogólnoeuropejskiego Indywidualnego Produktu Emerytalnego?

Ogólnoeuropejski Indywidualny Produkt Emerytalny – OIPE

Za ustawą głosowało 235 posłów, przeciw było 138, 80 się wstrzymało. Ustawa trafi teraz do Senatu.

Ustawa przewiduje powstanie ogólnoeuropejskiego indywidualnego produktu emerytalnego (OIPE). Rozwiązanie ma zapewnić obywatelom Unii Europejskiej nowe możliwości oszczędzania na emeryturę.

OIPE będzie posiadać możliwość inwestowania transgranicznego, a także przenoszenia OIPE przy zmianie miejsca zamieszkania z jednego do innego państwa członkowskiego UE.

Do OIPE zastosowane zostaną podobne rozwiązania podatkowe, jak w IKE, czyli zwolnienia z opodatkowania dochodów generowanych w czasie oszczędzania na subkoncie OIPE. Dotyczyć to będzie także dochodów powstałych w momencie wypłaty środków z takiego subkonta, po zrealizowaniu celu oszczędzania.

Roczny limit wpłat na OIPE będzie stanowił kwotę odpowiadającą trzykrotności przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok. Przykładowo, w 2023 r. wysokość wpłat na OIPE w Polsce określono na 20 805 zł.

Świadczenia z OIPE będą też zwolnione z opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym. Limit kosztów i opłat związanych z prowadzeniem OIPE będzie wynosił 1 proc. zgromadzonego kapitału.

***

Innymi przepisami tej ustawy wprowadzono rekomendacje Komitetu Stabilności Finansowej, dotyczące poprawy i wzmocnienia bazy kapitałowej spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK). Chodzi o spełnienie przez kasy wymagań dotyczących m.in. minimalnego poziomu funduszy własnych.

Źródło: PAP BIZNES