Rynek Finansowania Nieruchomości | Czy nadchodzi czas budownictwa senioralnego? | Przegląd oferty dla seniora / Is it the dawn of senior housing? Market offer overview

Rynek Finansowania Nieruchomości | Czy nadchodzi czas budownictwa senioralnego? | Przegląd oferty dla seniora / Is it the dawn of senior housing? Market offer overview
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Polska należy do najszybciej starzejących się społeczeństw Unii Europejskiej. W 2015 r. w naszym kraju było ok. 8,8 mln osób w wieku 60+, a prognozy GUS wskazują że w kolejnych dekadach liczba ta będzie rosła. Działania na rzecz monitorowania sytuacji osób starszych oraz zapowiedzi zbudowania polityki senioralnej, poczynione przez rząd w 2016 r., stwarzają przestrzeń do debaty publicznej w tym obszarze oraz potwierdzają znaczenie problematyki senioralnej dla gospodarki.

Joanna Komorowska
Analityk Rynku Nieruchomości,
Koordynator Projektów Zewnętrznych Centrum AMRON

1 stycznia 2016 r. weszła w życie ustawa z dnia 11 września 2015 r. o osobach starszych (Dz. U. 2015 nr 0 poz. 1705). Zobowiązuje ona organy administracji publicznej, państwowe jednostki organizacyjne oraz inne organizacje zaangażowane w kształtowanie sytuacji osób starszych do monitorowania i przedstawiania informacji o ich sytuacji. Zakresem monitorowania objęto: sytuację demograficzną, sytuację dochodową, warunki mieszkaniowe, aktywność zawodową, sytuację rodzinną i strukturę gospodarstw domowych, sytuację osób niepełnosprawnych, aktywność społeczną i obywatelską, aktywność edukacyjną i kulturalną, aktywność sportową i rekreacyjną, stan zdrowia, dostępność i poziom usług socjalnych, równe traktowanie i przeciw- działanie dyskryminacji ze względu na wiek oraz realizację polityki senioralnej. Monitorowanie sytuacji osób starszych oraz przygotowanie wymienionych informacji finansowane będzie z budżetu prawa.

Z kolei 27 września 2016 r. Rada Ministrów podjęła uchwałę o przyjęciu Narodowego Programu Mieszkaniowego. Jednym z jego priorytetów jest opracowanie polityki senioralnej, obejmującej aspekt społeczny oraz mieszkaniowy. Wśród zawartych postulatów znalazła się m.in. ocena istniejących zasobów mieszkalnych (w tym adaptacje mieszkań do samodzielnego zamieszkiwania ich przez seniorów, wyposażenie budynków wielokondygnacyjnych w windy) i określenie warunków technicznych dla nowego budownictwa dedykowanego seniorom. Ważne będą także kwestie urbanistyczne i jakość otoczenia, w tym stworzenie publicznej przestrzeni miejskiej przyjaznej seniorom, zapewnienie integracji społecznej i międzypokoleniowej osób starszych, zapewnienie dostępu do usług medycznych i infrastruktury społecznej, sprostanie potrzebom związanym z opieką i pomocą w codziennym funkcjonowaniu osób prowadzących jednoosobowe gospodarstwa domowe. Narodowy Program Mieszkaniowy przewiduje także rozwój sektora mieszkań chronionych, dedykowanych osobom pozostającym w trudnej sytuacji życiowej ze względu na wiek, niepełno- sprawność lub chorobę, potrzebujących wsparcia specjalistów w codziennym funkcjonowaniu. Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o osobach starszych kwalifikuje do tej grupy osoby, które ukończyły 60. rok życia, co powoduje, że mamy do czynienia z ogromną liczbą odbiorców towarów i usług wytwarzanych w systemie tzw. srebrnej gospodarki. Z ich potrzebami wytwórcy i dostawcy z pewnością powinni się liczyć. Fakt, iż grupa ta nie jest jedno- rodna, umożliwia zróżnicowanie oferty budownictwa senioralnego, zapewniając inwestorom miejsce na rynku w warunkach konkurencji, a seniorom – wybór dostosowany do ich możliwości i potrzeb. Oferta dla seniora powinna uwzględniać m.in. jego wiek, stan zdrowia, stopień sprawności ruchowej, wymagane udogodnienia w wyposażeniu budynku i lokalu oraz dostęp do wyspecjalizowanej opieki. Ponadto oferta taka powinna być zróżnicowana ze względu na miejsce życia seniora, budżet, jakim dysponuje osoba starsza i oczekiwane formy współdzielenia przestrzeni mieszkaniowej.

Badanie CBOS przeprowadzone w 2012 r. wśród dorosłych Polaków wskazało, że 75 proc. z nich w starszym ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI