PKO Bank Polski z mniejszym zyskiem netto

PKO Bank Polski z mniejszym zyskiem netto
Fot. stock.adobe.com /Marek Stokowski
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
PKO BP odnotował 1 732 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w IV kw. 2022 r. wobec 1 203 mln zł zysku rok wcześniej, podał Bank w raporcie.

Wynik z tytułu odsetek wyniósł 4 158 mln zł wobec 2 669 mln zł rok wcześniej. Wynik z tytułu prowizji i opłat sięgnął 1 241 mln zł wobec 1 180 mln zł rok wcześniej.

„Raportowany zysk netto w IV kw. na poziomie 1 732 mln zł, (2 252 mln zł, +87,2% r/r po wyłączeniu zdarzeń nadzwyczajnych)” – czytamy w prezentacji wynikowej.

Aktywa razem PKO Banku Polskiego wyniosły 430,7 mld zł na koniec 2022 r. wobec 418,1 mld zł na koniec 2021 r.

W całym 2022 r. PKO BP miał 3 332,8 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 4 874 mln zł zysku rok wcześniej.

„ROE raportowane na poziomie 9,7%, ROE skorygowane o zdarzenia nadzwyczajne na poziomie 22,6%” – czytamy dalej w prezentacji.

Marża wzrosła o 1,2 pkt proc.

W 2022 r. wynik odsetkowy wyniósł 11 813 mln zł wobec 9 882 mln zł rok wcześniej.

Marża odsetkowa w 2022 roku, z wyłączeniem wpływu ujęcia w III kwartale ’22 roku skutków ustawowych wakacji kredytowych, wzrosła o 1,20 pkt proc. r/r i wyniosła 3,90%, podano.

„Wzrost marży wynikał z wyższej rentowności aktywów, która była związana ze wzrostem stóp rynkowych w Polsce, które przełożyły się w większym stopniu na wzrost oprocentowania aktywów niż pasywów. Negatywnie na poziom przychodów odsetkowych wpłynęły zmiany w strukturze aktywów oprocentowanych (wzrósł udział niżej oprocentowanych należności od banków kosztem udziału papierów wartościowych oraz udziału najwyżej oprocentowanych należności od klientów)” – czytamy w sprawozdaniu.

Bank wyjaśnił, że pogorszenie wyniku z tytułu odpisów i utraty wartości o 2 056 mln zł, na skutek ujęcia w ciężar 2022 roku kosztów ryzyka prawnego kredytów hipotecznych w walutach wymienialnych w wysokości 1 914 mln zł, a także pogorszenia wyniku z tytułu odpisów i utraty wartości (z wyłączeniem kosztów ryzyka prawnego) o 142 mln zł, na skutek dotworzenia odpisów na wojnę w Ukrainie w wysokości 303 mln zł, przy niższych odpisach na ryzyko kredytowe w Banku oraz w grupie kapitałowej PKO Leasing.

Wyższe koszty działania

Wskazał również na wzrost kosztów działania o 1 733 mln zł, w tym wzrost kosztów regulacyjnych o 1 247 mln zł (m.in. w efekcie ujęcia kosztu dotyczącego wpłaty na fundusz pomocowy do spółki System Ochrony Banków Komercyjnych w wysokości 956 mln zł oraz kosztu składek na Fundusz Wsparcia Kredytobiorców w wysokości 314 mln zł), kosztów świadczeń pracowniczych o 253 mln zł oraz kosztów rzeczowych o 202 mln zł.

Spadek wolumenu kredytów na nieruchomości

Na koniec 2022 roku wartość finansowania udzielonego klientom przez grupę kapitałową PKO BP wyniosła 246,4 mld zł, co oznacza spadek o 1,2 mld zł r/r, podano w prezentacji.

Wolumen kredytów korporacyjnych wzrósł o 9,7 mld zł, przy spadku wolumenu kredytów bankowości detalicznej i prywatnej o 10,8 mld zł, w tym kredytów na nieruchomości o 10,2 mld zł oraz kredytów konsumpcyjnych o 0,5 mld zł, podano również.

Więcej depozytów klientów

Depozyty klientów na koniec 2022 roku wyniosły 339,6 mld zł, co oznacza wzrost o 17,3 mld zł w skali roku. Do wzrostu bazy depozytowej przyczynił się wzrost depozytów bankowości detalicznej i prywatnej (+19 mld zł) oraz depozytów firm i przedsiębiorstw (+0,9 mld zł), przy spadku depozytów korporacyjnych (-2,6 mld zł).

„W strukturze terminowej depozytów klientów główną pozycję stanowią depozyty bieżące, których udział wyniósł 69,7%, co oznacza spadek o 14,1 pkt proc. w stosunku do końca 2021 na rzecz depozytów terminowych. Wpływ na przyrost udziału depozytów terminowych w ujęciu rocznym miało wprowadzenie do oferty nowych produktów oprocentowanych dla klientów banku, w reakcji na wzrost stóp rynkowych” – czytamy w sprawozdaniu Zarządu.

Tier1 wyniósł 16,65%,

„Wskaźnik udziału ekspozycji z rozpoznaną utratą wartości na koniec 2022 roku wyniósł 3,6% i był niższy o 0,3 pkt proc. w stosunku do 2021 roku, na co wpływ miał wzrost portfela należności ogółem oraz przeprowadzone przez Bank pakietowe sprzedaże wierzytelności” – czytamy również.

Koszt ryzyka na koniec 2022 roku wyniósł 0,42% i był niższy o 0,12 pkt proc. od uzyskanego w roku poprzednim, podano.

„Wskaźnik udziału ekspozycji z rozpoznaną utratą wartości na koniec 2022 roku wyniósł 3,60% i był niższy o 0,30 p.p. w stosunku do 2021 roku, na co wpływ miał wzrost portfela należności ogółem oraz przeprowadzone przez bank pakietowe sprzedaże wierzytelności” – czytamy w sprawozdaniu.

Współczynnik kapitałowy Tier1 wyniósł 16,65%, TCR – 17,78%. W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2022 r. wyniósł 3 258 mln zł wobec 4 596 mln zł zysku rok wcześniej

Czytaj także: Bank Pocztowy ’22: najlepsze wyniki finansowe w historii

Kredyty w sektorze bankowym wzrosną o 2,7%, depozyty – o 3,3 % w 2023 r.

Według PKO BP wartość kredytów hipotecznych w złotych spadnie o 0,7% r/r w br. (po spadku o 1,6% w ub.r.), zaś kredytów konsumpcyjnych – wzrośnie o 3,2% (po spadku o 3,3% w ub.r.), podano w prezentacji.

Kredyty niefinansowych podmiotów gospodarczych zwiększą w tym roku wartość o 4,2% (po wzroście o 4,8% w ub.r.).

PKO BP prognozuje wzrost depozytów gospodarstw domowych w br. o 3,1% w 2023 r. (po wzroście o 4,1% w ub.r.), zaś depozytów niefinansowych podmiotów gospodarczych – o 3% (po wzroście o 8% w ub.r.).

Bank spodziewa się zwiększenia aktywów osób fizycznych w towarzystwach funduszy inwestycyjnych (TFI) o 12,6% w 2023 r. (po spadku o 23,7% w ub.r.).

Czytaj także: Bank Pekao SA zadowolony z wyniku finansowego za rok 2022

 

Frankowicze złożyli 37,5 tys. wniosków o mediację do końca 2022 r.

W samym grudniu 2022 roku klienci złożyli 3 tys. wniosków o mediacje wobec 2,2 tys. w listopadzie i 1,4 tys. w październiku.

Udział klientów objętych postępowaniem ugodowym wyniósł 39%. Pozytywnie zakończyło się 78% postępowań, podano w prezentacji wynikowej.

Od złożenia wniosku do podpisania ugody średnio 49 dni, podano również.

Liczba nowych sądowych pozwów wyniosła 1,88 tys. w IV kwartale 2022 roku (+22,4% r/r i +5,7% kw/kw).

285,7 tys. klientów złożyło wniosek o wakacje kredytowe do końca 2022 r.

W związku z wakacjami kredytowymi grupa kapitałowa PKO BP dokonała korekty wartości bilansowej brutto kredytów hipotecznych na kwotę 3,1 mld zł i o tę kwotę zmniejszyła przychody odsetkowe, podano w sprawozdaniu zarządu.

Bank poinformował również, że przekazał 313,6 mln zł na Fundusz Wsparcia Kredytobiorców.

PKO Bank Polski jest liderem polskiego sektora bankowego. Akcje banku od listopada 2004 r. notowane są na GPW. Aktywa razem banku wyniosły 430,7 mld zł na koniec 2022 r.

Czytaj także: Alior Bank z rekordowymi wynikami w 2022 roku

Źródło: ISBnews