Małgorzata Rusewicz prezesem IZFiA na kolejną kadencję

Małgorzata Rusewicz prezesem IZFiA na kolejną kadencję
Małgorzata Rusewicz, Źródło: IZFiA
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Rada Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami w dniu 26 kwietnia jednogłośnie powierzyła Małgorzacie Rusewicz funkcję prezesa Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami na kolejną, trzyletnią kadencję, poinformowała Izba.

Małgorzata Rusewicz dołączyła do zarządu IZFiA 29 sierpnia 2019 roku w charakterze wiceprezesa, zaś od początku roku 2020 kieruje Izbą Zarządzających Funduszami i Aktywami samodzielnie, pełniąc jednocześnie rolę Prezesa Izby Gospodarczej Towarzystw Emerytalnych. Obecna kadencja w IZFiA jest drugą na tym stanowisku.

–  Bardzo się cieszę, że moja praca jest tak dobrze postrzegana i ponownie powierzono mi misję jej kontynuowania. Chciałabym jednak nadmienić, że rola i postrzeganie naszej organizacji na rynku i w jego otoczeniu jest zasługą wszystkich naszych członków, a przede wszystkim dziesięcioosobowej Rady Izby, z którą mam przyjemność współpracować.

Myślę, że bardzo ważne jest to, iż w naszej organizacji zrzeszamy podmioty reprezentujące cały rynek – zarówno duże TFI należące do polskich i międzynarodowych grup kapitałowych, jak i TFI spoza tych grup, w tym prywatne i niezależne spółki. Wszystkie te podmioty mają swojego przedstawiciela w Radzie. Bardzo ważną rolę spełnia także Komisja Etyczna, która dba o to, by zrzeszone podmioty dochowywały standardów wypracowanych przez Izbę.

Będę nadal dokładać najwyższych starań reprezentując naszych członków w dążeniach do liberalizacji rynku funduszy i stwarzania im prorozwojowych warunków funkcjonowania  – mówi Małgorzata Rusewicz, prezes zarządu IZFiA.

Zmiany w Radzie Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami

Rada IZFiA wybrała też Beatę Sax, wiceprezeskę Investors TFI SA, na stanowisko przewodniczącej Rady.

Wiceprzewodniczącym został wybrany Jarosław Skorulski, prezes Zarządu BNP Paribas TFI SA.

Rada składa się z 10 osób, a jej skład jest rotacyjny. Do głównych zadań Rady należy m.in. określanie podstawowych założeń do kluczowych stanowisk Izby, priorytetów działania Izby i jej zarządu.

Rada także dokonuje uchwał w sprawie rekomendowania Walnemu Zgromadzeniu Członków przyjęcia lub wykluczenia członków Izby oraz określa długoterminowe plany działania Izby.

– IZFiA wielokrotnie udowodniła, jak ważną rolę odgrywa jako organizacja reprezentująca branżę. Przewodniczenie Radzie jest więc zobowiązaniem do zachowania tej wysokiej efektywności.

Jestem przekonana, że dzięki współpracy Rady i Zarządu, IZFIA potwierdzi dotychczasową skutecznośćmówi Beata Sax, przewodnicząca Rady IZFiA.

Działalność IZFiA

Członkowie IZFiA uczestniczą we wspólnych spotkaniach przedstawiając stanowisko rynku w kluczowych dla funduszy kwestiach. Izba również gromadzi i upowszechnia informacje na temat rynku funduszy inwestycyjnych. Współpracuje w tym zakresie z europejskimi i światowymi stowarzyszeniami o podobnym profilu działalności.

Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami jest organizacją zrzeszającą, na zasadach dobrowolności, działające w Polsce towarzystwa funduszy inwestycyjnych. Działa na mocy ustawy z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi oraz ustawy z dnia 30 maja 1989 r. o izbach gospodarczych.

Do IZFiA należą najważniejsi i najwięksi zarządzający funduszami w kraju, reprezentujący najbardziej cenione marki finansowe polskie i zagraniczne. Izba skupia również niezależnych dystrybutorów oraz największe podmioty świadczące usługi outsourcingowe na rzecz towarzystw funduszy inwestycyjnych, powszechnych towarzystw emerytalnych oraz towarzystw ubezpieczeniowych. www.izfa.pl

Źródło: Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami / IZFiA