KSF ocenia sytuację sektora bankowego po wyroku TSUE

KSF ocenia sytuację sektora bankowego po wyroku TSUE
Fot. stock.adobe.com/yurchello108
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Komitet Stabilności Finansowej (KSF) ocenił, że koszty dodatkowych rezerw nie powinny zagrażać stabilności finansowej, o ile będą ponoszone stopniowo i nie będzie im towarzyszyć nakładanie na banki dodatkowych obciążeń, podał Narodowy Bank Polski. KSF uznał również że obowiązujący obecnie bufor antycykliczny na poziomi 0% jest adekwatny i nie rekomendował jego zmiany.

„W opinii członków Komitetu, najnowsze orzeczenia TSUE nie zmienią istotnie dominującego, niekorzystnego dla banków, kierunku orzecznictwa polskich sądów powszechnych w sprawach dotyczących tych kredytów. Prawdopodobnie spodziewać się można zwiększania przez banki rezerw na ryzyko prawne związane z portfelami walutowych kredytów mieszkaniowych w tempie szybszym niż obserwowane w ostatnich latach. Wartość dalszych rezerw będzie zależna od dynamiki napływu nowych pozwów do sądów oraz od linii orzeczniczej sądów krajowych, do których, zgodnie z wyrokiem TSUE, należy dokonanie oceny w świetle wszystkich okoliczności spraw, w tym uwzględnienie zasady proporcjonalności” – czytamy w komunikacie.

Członkowie Komitetu oceniają, że koszty dodatkowych rezerw nie powinny zagrażać stabilności finansowej, o ile będą ponoszone stopniowo i nie będzie im towarzyszyć nakładanie na banki dodatkowych obciążeń regulacyjno-prawnych ani materializacja innych szoków. Koszty te ograniczą jednak istotnie możliwości zwiększania kapitałów banków, a przez to pogorszą perspektywy finansowania gospodarki .

Ugody optymalnym sposobem rozwiązywania sporów pomiędzy bankiem a klientem

KSF podtrzymał opinię, że banki i ich klienci powinni dążyć do polubownego rozwiązywania sporów dotyczących walutowych kredytów mieszkaniowych, a rozstrzygnięcia prawne nie powinny abstrahować od zasad ekonomii i sprawiedliwości społecznej.

Przypomniał, że według wyroku TSUE do sądu odsyłającego należy dokonanie oceny w świetle wszystkich okoliczności sporu, czy uwzględnienie dodatkowych roszczeń konsumenta jest zgodne z zasadą proporcjonalności.

„W opinii Komitetu, ugody są optymalnym sposobem rozwiązywania sporów pomiędzy bankiem a klientem, dlatego uznał za wskazane przedłużenie obowiązywania rozporządzenia MF ws. obniżonych wag ryzyka dla mieszkaniowych kredytów walutowych objętych procesem ugód” – czytamy dalej.

Ryzyko prawne walutowych kredytów mieszkaniowych, ryzyko obniżonych nadwyżek kapitałowych, ryzyko racjonowania kredytu

Na posiedzeniu podsumowano również bieżące tendencje na krajowym rynku nieruchomości mieszkaniowych. Zaobserwowano spadek realnych cen mieszkań oraz stabilizację cen nominalnych.

W miesięcznym oraz kwartalnym ujęciu uwidocznił się wzrost popytu na kredyty mieszkaniowe – zwiększyła się zarówno liczba składanych wniosków kredytowych, jak i wartość udzielanych kredytów, podano.

Komitet, wykonując obowiązki ustawowe, podjął uchwałę ws. rekomendacji skierowanej do Ministra Finansów dotyczącej wskaźnika bufora antycyklicznego. Wyniki analizy wskazują, że obecnie obowiązujący wskaźnik tego bufora na poziomie 0% jest adekwatny i nie zachodzą przesłanki do jego zmiany. Przedstawiciel Ministra Finansów zgodził się z rekomendacją i potwierdził brak potrzeby podejmowania działań legislacyjnych w tym zakresie, podano również.

„Komitet zapoznał się z najnowszą edycją Raportu o stabilności systemu finansowego NBP oraz wynikami ankiety dotyczącej oceny źródeł ryzyka systemowego, cyklicznie przeprowadzanej wśród instytucji reprezentowanych w Komitecie. W opinii Komitetu ryzyko prawne walutowych kredytów mieszkaniowych oraz ryzyko obniżonych nadwyżek kapitałowych i racjonowania kredytu nadal są najistotniejszymi, słabymi punktami krajowego systemu finansowego” – napisano także w komunikacie.

Źródło: ISBnews