Komisja Europejska przedstawiła pakiet naprawczy dla rynków kapitałowych

Komisja  Europejska przedstawiła pakiet naprawczy dla rynków kapitałowych
Fot. stock.adobe.com / putilov_denis
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
W miniony piątek, 24 lipca Komisja Europejska opublikowała projekty zmian w: Rozporządzeniu PE i Rady 2017/2402 (dalej rozporządzenie o sekurytyzacji), Rozporządzeniu PE i Rady 575/2013 (dalej rozporządzenie CRR), Dyrektywie PE i Rady 2014/65/UE (dalej MIFID II), w Rozporządzeniu PE i Rady 2017/1129 (dalej rozporządzenie prospektowe), pisze Agnieszka Wicha, starszy specjalista w Zespole Bankowości Detalicznej i Rynków Finansowych w Związku Banków Polskich.

#AgnieszkaWicha: Komisja proponuje stworzenie nowego typu prospektu emisyjnego - Europejski Prospekt na rzecz Odbudowy #COVID19 #ZBP #IZFiA @GPW_WSExchange @_IGTE @emitenci

Zmiany te mają jeden wspólny mianownik, wszystkie są proponowane jako reakcja na potrzebę wzmocnienia finansowania przedsiębiorstw i gospodarki borykającej ze skutkami pandemii COVID-19.

Ogłoszone propozycje zmian można określić mianem pakietu naprawczego dla rynków kapitałowych. Proponowane środki mają na celu ułatwienie rynkom kapitałowym wspierania europejskich przedsiębiorstw w wychodzeniu z kryzysu.

W pakiecie proponuje się ukierunkowane zmiany zasad rynku kapitałowego, które będą sprzyjać większym inwestycjom w gospodarce, umożliwią szybką rekapitalizację spółek i zwiększą zdolność banków do finansowania gospodarki.

Wszystkie zmiany powiązane są z projektem unii rynków kapitałowych, którego celem jest lepsza integracja krajowych rynków kapitałowych i zapewnienie równego dostępu do inwestycji i możliwości finansowania w całej UE.

Proponowane zmiany są efektem analiz Komisji Europejskiej oraz wcześniejszych konsultacji publicznych oraz analiz Europejskich Urzędów Nadzoru.

Niektóre z proponowanych środków mają ograniczony zasięg czasowy, o ewidentnie wskazuje na szybkie zapewnienie impulsów dla gospodarki.

Europejski Prospekt na rzecz Odbudowy

Komisja uznała, że niezwykle ważnym jest zapewnienie przedsiębiorstwom dostępu do szerokiego wachlarzu źródeł finansowania, zarówno w oparciu o udzielane kredyty jak i dostęp do finansowania z rynku kapitałowego.

Komisja proponuje stworzenie nowego typu prospektu emisyjnego – „Europejski Prospekt na rzecz Odbudowy” (eng.EU Recovery prospectus ).

Jest to rodzaj skróconego prospektu dla firm, które mają doświadczenie na rynku publicznym (emitenci, których akcje przez określony czas były dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym). Prospekt ma mieć maksymalnie do 30 stron i ma być uproszczoną wersją standardowych prospektów emisyjnych.

Europejski Prospekt na rzecz Odbudowy jest limitowany czasowo do 18 miesięcy od wejścia w życie zmian w rozporządzeniu prospektowym.

Dodatkowo, zaproponowane zmiany umożliwią na korzystanie przez instytucje kredytowe z odstępstwa od obowiązku publikowania prospektu emisyjnego w odniesieniu do nieudziałowych papierów wartościowych przez okres 18 miesięcy od wejścia w życie proponowanej zmiany.

Pod warunkiem że te papiery wartościowe nie są podporządkowane, zamienne ani wymienne, nie dają prawa do subskrybowania lub nabywania innych rodzajów papierów wartościowych i nie są powiązane z instrumentem pochodnym oraz przy nieprzekroczeniu progu łącznej wartości oferowanych papierów wartościowych do 150 000 000 EUR.

W ramach ułatwień i dostosowania wymogów regulacyjnych do nadzwyczajnych okoliczności wydłużono czas, w którym inwestorzy mogą skorzystać z prawa do wycofania się z inwestycji po opublikowaniu suplementu do prospektu.

Podobnie przedłużono termin, w którym pośrednicy finansowi mogą skontaktować się z inwestorami, którzy subskrybowali i kupili za ich pośrednictwem papiery wartościowe i którym przysługuje prawo do wycofania się.

Zmiany w MIFID II

W ramach pakietu naprawczego Komisja przedstawiła propozycje zmian w MIFID II, które przede wszystkim mają zmniejszyć niektóre obciążenia, które występują w relacjach między firmą inwestycyjną a, na jakie napotykają doświadczeni inwestorzy w relacjach między przedsiębiorstwami.

Zmiany te odnoszą się do szeregu wymogów, które zostały już zidentyfikowane (podczas konsultacji społecznych MiFID / MiFIR) jako nadmiernie uciążliwe lub utrudniające rozwój rynków europejskich.

Związek Banków Polskich również brał udział w tej konsultacji wskazując szereg obszarów, w których w jego ocenie zastosowano nadmiarowe wymogi adresowane do relacji z profesjonalnymi klientami i uprawnionymi kontrahentami.

Proponowane zmiany w żaden sposób nie zmniejszają poziomu ochrony klientów detalicznych i niedoświadczonych inwestorów.

Niektóre z zaproponowanych rozwiązań i ułatwień są ograniczone czasowo i mają one usprawnić możliwość świadczenia usług na rzecz profesjonalnych inwestorów.

Komisja proponuje ustanowienie wyjątków dla obowiązków informacyjnych dot. kosztów i opłat oraz złagodzenie wymogów w zakresie sprawozdawczości ex post dla klientów profesjonalnych i uprawnionych kontrahentów.

W dyskusji nad kształtem MIFID II wielokrotnie podkreślano, że obecny kształt przepisów zobowiązuje firmy inwestycyjne do przekazywania nadmiarowych informacji profesjonalnym uczestnikom rynku, którzy z racji swojego doświadczenia otrzymywane informacje traktują jako zasypywanie niepotrzebną dokumentacją.

Dodatkowo Komisja proponuje czasowe zawieszenie obowiązku sporządzania raportów best execution (do 2 lat od wejścia w życie) i pewne wyłączenia z obowiązku product governance obligacji korporacyjnych (typu make-whole clauses).

Komisja przychyliła się częściowo także do powtarzanej od dawna potrzeby rezygnacji z obowiązku przekazywania papierowej dokumentacji w związku z zawieraną transakcją.

Zmiany w art. 24 umożliwią, dostarczanie w formacie elektronicznym informacji o kosztach i opłatach w przypadku transakcji zawieranych za pomocą zdalnych środków komunikacji. Klienci detaliczni mogą jednak wyrazić chęć na otrzymywanie informacji w formie papierowej.

Proponowane zmiany dotyczą także przepisów MiFID dotyczących rynków derywatów energii. Ma to pomóc w rozwoju rynków energii denominowanych w euro, a także umożliwić europejskim przedsiębiorstwom ochronę przed ryzykiem przy jednoczesnym zachowaniu integralności rynków towarowych, zwłaszcza produktów rolnych.

Państwa członkowskie będą miały 9 miesięcy na dokonanie implementacji do krajowego porządku prawnego przyjętych zmian.

Zmiany w rozporządzeniu o sekurytyzacji

Ostatnim elementem niezbędnym, w ocenie Komisji, do usprawnienia działania rynku finansowego w dobie pandemii, jest wprowadzenie zmian w obszarze sekurytyzacji.

Zmiany w rozporządzeniu o sekurytyzacji należy czytać łącznie ze zmianami w CRR. Proponowane zmiany mają na celu ułatwienie korzystania z sekurytyzacji w procesie naprawy gospodarczej Europy przez umożliwienie bankom rozszerzenia akcji kredytowej i uwolnienia ich bilansów od zagrożonych ekspozycji.

Komisja proponuje stworzenie konkretnych ram dla prostej, przejrzystej i znormalizowanej sekurytyzacji bilansowej, która skorzystałaby z ostrożnościowego podejścia odzwierciedlającego rzeczywiste ryzyko związane z tymi instrumentami.

Dalej Komisja przedstawia propozycje zmierzające do usunięcia istniejących przeszkód regulacyjnych w zakresie sekurytyzacji ekspozycji zagrożonych.

Może to pomóc bankom rozładować zagrożone ekspozycje, które mogą wzrosnąć z powodu kryzysu COVID-19. Zmiany te opierają się na pracach i analizach przeprowadzonych przez Europejski Urząd Nadzoru Bankowego w 2019 i 2020 roku.

Dodatkowo projekt wprowadza definicję sekurytyzacji NPE (non-performing exposures—NPE), która jest zgodna z pracami Bazylejskiego Komitetu Nadzoru Bankowego i ma zapewnić spójność regulacyjną we wszystkich państwach UE.

Przedstawione projekty czeka teraz cała ścieżka legislacyjna na poziomie UE, a więc proces akceptacji ich przez Parlament Europejski i Radę, a przypadku MIFID II niezbędna będzie jeszcze implementacja do krajowych przepisów. Niemniej jednak należy się spodziewać intensywnego procesu legislacyjnego, którego efektem będą zmiany w kluczowych dla rynku finansowego aktach prawa.

Źródło: aleBank.pl