II sesja Strategicznej Szkoły Polskiego Sektora Bankowości Spółdzielczej już w styczniu

II sesja Strategicznej Szkoły Polskiego Sektora Bankowości Spółdzielczej już w styczniu
Beata Hamkało, p.o. Prezesa Zarządu, Bank Spółdzielczy w Jaworze Fot. BS w Jaworze
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
O tym, dlaczego warto być uczestnikiem Strategicznej Szkoły Polskiego Sektora Bankowości Spółdzielczej − mówi specjalnie dla portalu aleBank.pl Beata Hamkało, p.o. Prezesa Zarządu, Bank Spółdzielczy w Jaworze.

#BeataHamkało: Zdecydowałam się na udział w Strategicznej Szkole Polskiego Sektora Bankowości Spółdzielczej, gdyż miało mi to pomóc w realizacji moich celów. Decyzja okazała się słuszna #ZBP #BankiSpółdzielcze #BankowośćSpółdzielcza #BSwJaworze

Realizując postanowienia Konwentu na rzecz Współpracy i Rozwoju Polskiej Bankowości Spółdzielczej ze stycznia 2019 roku, Związek Banków Polskich uruchomił pilotażowy projekt Strategicznej Szkoły Polskiego Sektora Bankowości Spółdzielczej – unikatowy program rozwoju menedżerów.

Przedstawiciele menedżerów banków spółdzielczych, zrzeszających i spółdzielczych systemów ochrony-uczestnicy Szkoły mogą korzystać z internetowego forum dla uczestników i prelegentów Strategicznej Szkoły BS: www.forum.alebank.pl, aby wymieniać opinie i prowadzić dialog z prelegentami.

Dyplom Ukończenia Szkoły otrzymują uczestnicy, którzy ukończą I oraz II sesję szkoleniową (16-17.01.2020 r.).

Beata Hamkało, p.o. Prezesa Zarządu, Bank Spółdzielczy w Jaworze:

− Zdecydowałam się na udział w Strategicznej Szkole Polskiego Sektora Bankowości Spółdzielczej, gdyż miało mi to pomóc w realizacji poniższych celów:

− lepszego poznania środowiska bankowości spółdzielczej, gdyż jestem w nim od niedawna;

− zweryfikowania, czy przyjęta przez Zarząd mojego Banku strategia działania prowadzi nas we właściwym kierunku;

− ustalenia, czy dotykające mój Bank problemy są lokalne czy globalne. Decyzja okazała się słuszna.

Wszystkie bloki tematyczne były niezwykle ciekawe. Prelegenci przedstawiali twarde – liczbowe informacje, określające sytuację bankowości spółdzielczej w Polsce, dzielili się z nami nowymi pomysłami, tezami i wnioskami, zachęcali do dyskusji.

Jako wyjątkowo inspirującą oceniam prelekcję dr. hab. Piotra Płoszajskiego, profesora SGH, który w niezwykle ciekawy sposób nakreślił stojące przed sektorem wyzwania oraz wskazał priorytety, na które powinniśmy zwracać uwagę w opracowywaniu strategii, która powinna doprowadzić nas do stworzenia bankowości spółdzielczej jako MARKI KOCHANEJ. Spostrzeżenia i wnioski którymi się z nami podzielił, były niekiedy bardzo zaskakujące.

Kolejny, bardzo ciekawy wykład, połączony z ćwiczeniami, poprowadziła pani Renata Gut z Instytutu Talentów Flashpoint, która zachęcała nas do rozwoju osobistego przez wskazanie jako głównego sposobu − rozwoju naszych talentów.

Ciekawi prowadzący, interesujące tematy i możliwość wymiany poglądów z doświadczonymi ludźmi wywodzącymi się ze środowiska bankowości spółdzielczej i komercyjnej sprawiło, że z zadowoleniem stwierdzam, iż wszystkie trzy postawione sobie cele zostały przeze mnie osiągnięte, zatem gorąco polecam udział w tym przedsięwzięciu – podkreśla Beata Hamkało, p.o. Prezesa Zarządu, Banku Spółdzielczego w Jaworze.

O historii Banku Spółdzielczego w Jaworze

Z informacji umieszczonych na stronie internetowej BS w Jaworze można się dowiedzieć o ponad siedemdziesięcioletniej historii Banku. Bowiem Sąd Okręgowy w Legnicy 20 maja 1946 roku dokonał wpisu Powszechnego Banku Spółdzielczego z ograniczoną odpowiedzialnością w Jaworze. Od tej daty rozpoczął działalność Powszechny Bank Spółdzielczy z o.o. w Jaworze.

Cechą charakterystyczną powstałej Spółdzielni było to, że miała ona służyć podniesieniu dobrobytu członków poprzez dostarczenie im dogodnego kredytu. Pośrednio chodziło, więc o ochronę ludności, szczególnie wiejskiej przed wyzyskiem. Zakres działalności Spółdzielni obejmował miasto Jawor i okoliczne gminy powiatu jaworskiego.

Kasa zamiast Banku

Powszechny Bank Spółdzielczy prowadził swą działalność do marca 1951 roku, kiedy to na mocy zmian ustawowych przekształcił się w Gminną Kasę Spółdzielczą w Jaworze z odpowiedzialnością udziałami.

W statucie Gminnej Kasy Spółdzielczej zapisano „celem działalności Kasy jest pomoc w podnoszeniu dobrobytu i kultury bezrolnych, małorolnych i średniorolnych chłopów oraz obrona ich przed lichwą i wyzyskiem kapitalistycznym na wsi”.

Gminna Kasa Spółdzielcza z odpowiedzialnością udziałami w Jaworze przetrwała do 1958 roku. W dniu 10 listopada 1958 roku na mocy zmian ustawowych dokonano zmiany nazwy na „Kasa Spółdzielcza w Jaworze”. Natomiast nie zmienił się cel działalności Kasy.

Dopiero w miesiącu maju 1961 roku Kasę Spółdzielczą w Jaworze przekształcono w Spółdzielnię pod nazwą Bank Spółdzielczy w Jaworze i pod taką nazwą Bank działa do obecnej chwili.

Ograniczony zakres działania

Do początku lat sześćdziesiątych działalność Banku była ograniczona zakresem przedmiotowym i podmiotowym. Bank był przypisany obsłudze rolnictwa, a w zakresie przedmiotowym gromadził oszczędności, udzielał pożyczek i dokonywał wypłat rolnikom za sprzedane płody rolne.

Nie posiadał żadnej samodzielności w zakresie decydowania o rodzaju produktów bankowych oraz o wysokości prowizji, wysokości oprocentowaniu pożyczek bankowych, a także o oprocentowaniu oszczędności.

Bank był tylko wykonawcą ustaleń na szczeblu centralnym, w tym okresie Centralnego Związku Spółdzielni Oszczędnościowo-Pożyczkowych.

W początkach lat siedemdziesiątych Bank zaczął obsługę innych działów gospodarki, a szczególnie rzemiosła. Jednak w dalszym ciągu Bank był podporządkowany kompetencyjnie organom centralnym i nie posiadał samodzielności w zakresie decydowania w sprawach istotnych dla rozwoju Banku.

Jednak w związku ze stopniowym poszerzeniem swej działalności Bank w 1973 roku powołał do życia trzy Filie Banku, tj. w Męcince, Mściwojowie i Paszowicach. Filie te powołano w miejscowościach, w których miały siedziby władze gmin. Celem ich powołania było polepszenie warunków obsługi ludności zamieszkującej na terenach wiejskich. W roku 1974 filie Banku przekształcono w oddziały Banku. Od tego momentu Bank obsługiwał już rachunki gmin, w których posiadał oddziały.

Lata od roku 1990 do chwili obecnej charakteryzują się dynamicznym rozwojem. W roku 1990 Bank uzyskał całkowitą samodzielność. Wiązało się to z likwidacją centralnych związków spółdzielni. W przypadku Banku rolę taką utracił Bank Gospodarki Żywnościowej.

Pełna samodzielność

Od tej chwili Bank Spółdzielczy mógł samodzielnie decydować o własnych sprawach. Samodzielność Banku nie mogła tylko naruszać obowiązującego prawa, tj. Prawa bankowego i Prawa spółdzielczego oraz wydawanych na podstawie tych ustaw rozporządzeń wykonawczych, a także działalność nie mogła odbiegać od unormowań Narodowego Banku Polskiego i Komisji Nadzoru Bankowego.

W wyniku samodzielności banki spółdzielcze zaczęły decydować o kierunkach swego rozwoju. W wyniku konkurencji na rynku bankowym, a szczególnie banków komercyjnych z kapitałem zagranicznym słabsze ekonomicznie banki spółdzielcze, nie mogąc podołać nowym wyzwaniom zmuszone zostały do łączenia się w silniejsze organizmy bankowe.

Od 1 stycznia 1999 roku doszło do połączenia Banku Spółdzielczego w Bolkowie, Banku Spółdzielczego w Strzegomiu i Banku Spółdzielczego w Jaworze przyjmując nazwę Bank Spółdzielczy w Jaworze.

Źródło: aleBank.pl