Gospodarka: Podwojone unijne wsparcie gwarancyjne dla polskich firm

Gospodarka: Podwojone unijne wsparcie gwarancyjne dla polskich firm
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Umowa podpisana 31 sierpnia br., w ramach COSME – programu Komisji Europejskiej dla małych i średnich firm – oraz Planu Inwestycyjnego dla Europy, czyli tzw. planu Junckera pozwoli na udzielenie ponad 10 tys. kredytów przedsiębiorcom w całej Polsce. Jednym z ważnych uczestników tego programu będzie bankowość spółdzielcza.

Łukasz Bogusz
Główny specjalista w Krajowym Punkcie Kontaktowym
ds. Instrumentów Finansowych Programów UE

Europejski Fundusz Inwestycyjny (EFI) i Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) podwoiły wielkość kredytów udzielanych polskim MŚP z kwoty 1 do 2 mld zł. Pozwoli to na udzielenie kredytów łącznie 10 600 ma­łym i średnim przedsiębiorcom w całej Polsce. Umowa została podpisana 31 sierpnia br. w ra­mach COSME, programu Komisji Europej­skiej na rzecz małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), a jej zawarcie stało się możliwe dzięki wsparciu w ramach Planu Inwestycyjnego dla Europy, czyli tzw. planu Junckera.

Przypomnijmy, że COSME to program Unii Europejskiej na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw oraz małych i średnich przed­siębiorstw na lata 2014–2020. Jego całkowi­ty budżet wynosi 2,3 mld euro. Co najmniej 60% budżetu dotyczy ułatwień w zakresie dostępu do finansowania dla małych i śred­nich przedsiębiorstw w Europie dzięki dwóm instrumentom finansowym. Instrument gwarancji kredytowych programu COSME zapewnia wsparcie w zakresie gwarancji oraz regwarancji, dzięki której instytucje finansowe mogą udzie­lać więcej kre­dytów i finansowa­nia leasingu na rzecz małych i średnich przedsiębiorstw. In­strument ten obej­muje również sekury­tyzację portfeli finan­sowania dłużnego małych i średnich przedsiębiorstw. Program COSME obejmuje rów­nież inwestycje za pośrednictwem Instrumentu Kapitałowego dla Wzrostu, dokonywane w fundu­sze kapitałowe, które zapewniają kapitał podwyższonego ryzyka dla małych i średnich przedsiębiorstw głównie na etapie ich ekspansji i rozwoju. Program COSME ba­zuje na sukcesie Programu Ramo­wego na rzecz Konkurencyjności i Innowacji (CIP) (2007-2013), który pomógł zmobilizować kre­dyty na kwotę ponad 21 mld euro oraz 3 mld euro kapitału wyso­kiego ryzyka dla prawie 400 tys. małych i średnich przedsiębiorstw w Europie.

Poprzednia umowa BGK z EFI z 2015 r. umożliwiła uruchomie­nie bankom nowego produktu kredytowego oraz zapewnienie MŚP dodatkowego finansowania na korzystnych warunkach bez ko­nieczności przedstawiania skom­plikowanych zabezpieczeń (np. w postaci hipoteki). W ostatnich dwóch latach w ramach umowy BGK udzielono z COSME wspar­cia dla ponad 3700 przedsiębior­ców. Dodatkowe porozumienie pozwoli bankom kontynuować udzielanie kredytów przy znaczą­co obniżonych wymogach doty­czących zabezpieczeń. Umowa będzie realizowa­na w ramach Europejskiego Funduszu Inwestycji Strategicz­nych (EFIS), który jest kluczo­wym filarem planu Junckera.

 

Pier Luigi Gilibert,
prezes Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego– Popyt w Polsce na kredyty dla małych i średnich przedsiębiorstw o obniżonych wymaganiach w zakresie zabezpieczeń wskazuje na potrzebę wsparcia ze strony UE dla polskich przedsiębiorstw. Dlate­go cieszę się, że podpisuję dodatkową umowę, która umożliwi BGK dotarcie, za pośrednictwem banków kredytujących, do około 10 600 firm. Jestem przekonany, że stała współpraca z BGK, który jest dłu­goletnim partnerem EFI, pozwoli wielu polskim przedsiębiorcom, mającym ogra­niczony dostęp do finansowania, rozwijać ich firmy i tworzyć nowe miejsca pracy.

Z większości badań nt. sta­nu dostępności finansowania ze­wnętrznego dla małych i średnich przedsiębiorców wynika, że nadal jednym z głównym problemów jest możliwość spełnienia wymogów instytucji finansowych w zakresie zabezpieczeń spłaty zobowiąza­nia. Na te potrzeby odpowiadają instrumenty gwarancyjne progra­mów UE. Programy ramowe Unii Europejskiej, takie jak program COSME, to dodatkowe wspar­cie rozwoju, w pełni ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI