Getin Noble Bank: 69,8 mln zł straty netto w III kw., prezes: jesteśmy w stanie osiągać zysk, nawet przy tak niskich stopach procentowych

Getin Noble Bank: 69,8 mln zł straty netto w III kw., prezes: jesteśmy w stanie osiągać zysk, nawet przy tak niskich stopach procentowych
Getin Noble Bank - Logo (źródło: Getin Noble Bank)
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Strata netto grupy Getin Noble Banku w trzecim kwartale 2020 roku wyniosła 69,8 mln zł, podczas gdy rok wcześniej strata wynosiła 100,6 mln zł - podał bank w raporcie. Wynik okazał się 28 proc. powyżej oczekiwań rynku, który spodziewał się straty na poziomie 97,1 mln zł.

Oczekiwania trzech biur maklerskich, co do straty netto za III kwartał, wahały się od 94 mln zł do 100,3 mln zł.

Strata netto za trzy kwartały 2020 roku wynosiła 426,3 mln zł. Bank podał, że jego wynik był niższy od założonego w planie naprawy, co w znacznym stopniu wynikało z niekorzystnych zmian w otoczeniu makroekonomicznym wywołanych pandemią COVID-19.

Aktualizacja planu naprawy

Getin poinformował, że prowadzi prace nad aktualizacją planu naprawy.

„Uwzględniając te zdarzenia zarząd banku jest w trakcie weryfikacji i aktualizacji założeń Planu Naprawy celem dostosowania go do nowych realiów gospodarczych i rynkowych wynikających ze skutków pandemii COVID-19” – napisano w raporcie.

Wynik odsetkowy banku w III kwartale spadł do 255,2 mln zł z 263,4 mln zł rok wcześniej i był zbliżony do oczekiwań analityków, którzy liczyli, że wyniesie on 260,8 mln zł (w przedziale oczekiwań 256,5-265 mln zł).

Czytaj także: Getin Noble Bank: wbrew KNF akcjonariusze nie odwołali Leszka Czarneckiego z rady nadzorczej. Jest reakcja KNF >>>

Wynik z prowizji

Wynik z prowizji spadł do 14,7 mln zł z 19,7 mln zł i był 13 proc. powyżej oczekiwań rynku, który spodziewał się 13 mln zł (oczekiwania wahały się od 12 mln zł do 14 mln zł).

Koszty

Koszty w III kwartale 2020 roku wyniosły 193,8 mln zł, czyli były zbliżone do oczekiwań rynku (199,9 mln zł).

Odpisy

Odpisy (wynik z odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości aktywów finansowych i rezerwy na zobowiązania pozabilansowe oraz wynik z tytułu modyfikacji nieistotnych) wyniosły w trzecim kwartale 135,3 mln zł, czyli były 19 proc. niższe od konsensusu odpisów na poziomie 167,4 mln zł (przedział wynosił 156-177 mln zł).

Koszty ryzyka w III kwartale spadły o 0,3 pp. w ujęciu kwartalnym i na koniec września 2020 roku wynosiły 1,9 proc.

Pod koniec września 2020 roku wartość brutto portfela kredytowego objętego moratoriami kredytowymi wyniosła 6,7 mld zł.

Bank podał, że w III kwartale 2020 roku zadecydował o zawiązaniu dodatkowej korekty oczekiwanych strat kredytowych dla aneksów trwających oraz aneksów pomocowych zakończonych wykazujących opóźnienia w spłacie w łącznej kwocie 38 mln zł.

Obecnie bank obserwuje wysoką dyscyplinę płatniczą wśród klientów, którzy skorzystali z ułatwień kredytowych w pierwszych miesiącach pandemii, a obecnie powrócili do normalnego trybu spłat.

W III kwartale bank utworzył dodatkowy odpis aktualizujący w wysokości 38 mln zł w związku z oczekiwanym wzrostem ryzyka kredytowego wynikającego ze skutków pandemii COVID-19.

Bank nie utworzył rezerwy na ryzyko prawne z tytułu kredytów walutowych

Bank podał, że w III kwartale nie utworzył rezerwy na ryzyko prawne z tytułu kredytów walutowych. W II kwartale rezerwa ta wynosiła 11,4 mln zł.

Pod koniec września łączna wartość przedmiotu sporu w 4.192 postępowaniach sądowych (pod koniec czerwca było to 3.531) dotyczących umów kredytowych indeksowanych do walut obcych, w których Getin występował w charakterze pozwanego wyniosła 1.183,2 mln zł (pod koniec czerwca 987,9 mln zł).

Łączna wartość przedmiotu sporu we wszystkich 4.945 postępowaniach sądowych, w których bank występował w charakterze pozwanego wynosi 1.263,9 mln zł.

Bank podał, że w trzech kwartałach 2020 roku rozstrzygniętych prawomocnym wyrokiem było 32 spraw sądowych wytoczonych przeciwko bankowi przez klientów, którzy zaciągnęli kredyty indeksowane do waluty obcej, z czego 18 wyroków było na korzyść klientów, 9 wyroków na korzyść banku, 5 spraw zostało umorzonych.

Rezerwa portfelowa na ryzyko prawne związane z kredytami w CHF wynosi 169,6 mln zł. Łącznie z rezerwami na spory sądowe związane z tego typu kredytami utworzone przez bank rezerwy wynoszą 198,9 mln zł.

Wskaźnik TCR grupy wynosi 8,56 proc.

„Getin Noble Bank będzie w stanie wyjść na zysk”

Getin Noble Bank będzie w stanie „wyjść na zysk” nawet przy obecnym poziomie stóp procenowych, uważa prezes Artur Klimczak. 

Jeśli nasz koszt finansowania jest na poziomie 90 pb, to jesteśmy przekonani, że jesteśmy w stanie wyjść na zysk nawet przy tak niskich stopach procentowych.

„Mamy nadzieję, że one kiedyś pójdą w górę, to by nam to mocno przyspieszyło” – powiedział prezes podczas telekonferencji. 

Jeżeli wrócimy do normalności, bank w dość krótkim czasie może stać się dochodowy.

Koszt odsetkowy bazy depozytowej GNB wyniósł 0,9% w III kw., tj. 56 pb poniżej poziomu z II kw. i 107 pb niżej r/r. 

„Koszty depozytów spadły poniżej 90 pb. Tu mamy jeszcze spore pole do poprawy” – zaznaczył prezes. 

Jak poinformował członek zarządu Maciej Kleczkiewicz, pod względem kosztów finansowania, cała baza kredytowa jest już dostosowana do obecnego poziomu stóp procentowych. 

„W ciągu całego roku koszt bazy depozytowej został obniżony o blisko 110 bp , jeszcze brakuje nam ok. 30 pb, żeby po stronie depozytowej zaabsorbować decyzje banku centralnego” – zaznaczył Kleczkiewicz. 

GNB: poziom rezerw na ryzyko zw. z kredytami walutowymi jest adekwatny

Getin Noble Bank nie zakłada zmiany modelu szacującego ryzyko hipotecznych kredytów walutowych, poinformował członek zarządu Maciej Kleczkiewicz. Według banku, obecny poziom rezerw na to ryzyko jest adekwatny i nie odbiega od rynkowego. 

„Model był przedmiotem badania przez nowego audytora. Nie oczekujemy zmiany podejścia, działamy na danych rzeczywistych, on nie różni się od tego, co jest w innych bankach” – powiedział Kleczkiewicz podczas telekonferencji.

„W tym roku – podobnie do rynku – pogorszyła się sytuacja, w tym roku bank przegrał ok. 50% spraw, ale to nie jest skala, która pozwalałaby już wyciągać wnioski na przyszłość” – zaznaczył. 

„Poziom tej rezerwy jest na ten moment adekwatny” – podkreślił Kleczkiewicz. 

„Sytuacja po maju i czerwcu niemal wróciła do normy, notowaliśmy mniejszy przyrost pozwów niż w poprzednim roku. Od strony prawnej konstrukcja umów jest wyraźnie bezpieczna, nie ma stwierdzonych klauzul abuzywnych w obszarze kredytów walutowych” – powiedział. 

Getin Noble Bank powstał w wyniku połączenia Getin Banku i Noble Banku w 2010 roku. Jest kontrolowany przez Leszka Czarneckiego i notowany na GPW. Aktywa razem banku wyniosły 52,83 mld zł na koniec 2019 r.

Źródło: PAP BIZNES, ISBnews