Etyka w biznesie: Wzrastająca rola etyki w prowadzeniu działalności gospodarczej

Etyka w biznesie: Wzrastająca rola etyki w prowadzeniu działalności gospodarczej
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
O społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) mówi się dziś i dyskutuje coraz więcej. Większą uwagę poświęca się także zagadnieniom związanym z wpływem prowadzonej działalności na środowisko naturalne, odpowiedzialności za społeczeństwo, jak również na budowanie odpowiedniej atmosfery pracy przy przestrzeganiu tak elementarnych zasad, jak poszanowanie godności ludzkiej i praw człowieka.

Zagadnienia te analizują tak osoby zarządzające przedsiębiorstwami, jak też organizacje branżowe i międzynarodowe oraz administracja publiczna.

Społeczna odpowiedzialność biznesu ma wielowymiarowy charakter, odnosi się nie tylko do kwestii środowiskowych i społecznych, ale również do jakości usług i produktów, łańcucha dostaw czy wreszcie do długoterminowego kształtowania postaw pracowników i osób, na które oddziałuje prowadzony biznes. Jednym z jej elementów składowych jest etyka.

Agnieszka Wicha – sekretarz Komisji Etyki Bankowej przy ZBP i pracownik Zespołu Bankowości Detalicznej i Rynków Finansowych ZBP. Zajmuje się zagadnieniami społecznej odpowiedzialności biznesu i etyki oraz regulacjami rynku finansowego. Prowadzi badania naukowe z obszaru międzynarodowych instytucji finansowych, globalnych rynków finansowych i prawa UE.

Nowe czasy, nowe wyzwania

W związku z procesami globalizacji, internacjonalizacji, a także digitalizacji, dyskusja o zasadach etycznych wymaga pewnej aktualizacji. Kwestie identyfikacji odpowiednich wartości i ich dostosowania do nowych warunków zostały na nowo odkryte przez przedsiębiorców i decydentów politycznych. Wyzwania z pogranicza etyki i społecznej odpowiedzialności biznesu wymagają pogłębionej analizy opartej na istniejących wartościach i zasadach etycznych. Przyspieszenie rozwoju świata i gospodarki powoduje wzmocnioną wręcz potrzebę identyfikacji zasad, których przestrzeganie zapewni pewną przewidywalność tak szybko zmieniającej się rzeczywistości.

Dostosowanie zasad etycznych do nowych warunków, do nowej konstrukcji otaczającej nas rzeczywistości staje się ogromnym wyzwaniem. Jego podjęcie i realizacja wyzwań może przyczynić się do rozwoju poszczególnych przedsiębiorstw, wzrostu ich konkurencyjności, ale także do rozkwitu gospodarczego i społecznego świata. Kwestia wzmocnienia roli społecznej odpowiedzialności i zasad etycznych w prowadzonej działalności stanowi nowy etap rozwoju przedsiębiorczości, w którym na podejmowaną aktywność patrzy się szerzej niż tylko przez pryzmat opłacalności i zysku.

Współcześnie na arenie międzynarodowej podejmowanych jest wiele inicjatyw, które mają na celu promocje społecznej odpowiedzialności biznesu. Sektor finansowy w sposób szczególny, w związku z nie tak dawnym kryzysem, zobowiązany jest do poszukiwania na nowo i identyfikacji zasad etycznych, a tym samym do odbudowy zaufania do niego. Podejmowane działania powiązane są z ideą promocji zrównoważonego rozwoju.

Na szczególną uwagę zasługują poczynania Organizacji Narodów Zjednoczonych, która to najpierw w 2000 r. uchwaliła deklarację milenijną i określiła milenijne cele rozwoju do 2015 r., zastąpione następnie agendą na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030. W realizację ustanowionych celów ONZ angażuje nie tylko całe państwa, ale także sektor prywatny, ponieważ to właśnie przedsiębiorstwa mają ogromny wpływ na sposób rozwoju gospodarki i wykorzystywanie dostępnych zasobów.

United Nations Global Compact to instytucjonalne ramy dla współpracy przedstawicieli biznesu w realizacji celów ONZ. Jest to platforma spotkania przedstawicieli sektora prywatnego zaangażowanych w realizację celów zrównoważonego rozwoju. Jej działalność zainaugurowano w 2000 r., natomiast jej zinstytucjonalizowana forma funkcjonuje od 2005 r. Na poziomie krajowym inicjatywy Global Compact realizują sieci krajowe, w przypadku Polski – Global Compact Poland1.

Wytycznych nie brakuje

Nadto należy wspomnieć, że w czerwcu 2011 r. Rada Praw Człowieka ONZ przyjęła „Wytyczne dotyczące biznesu i praw człowieka” (UN Guiding Principles on Business and Human Rights: Implementing the UN „Protect, Respect and Remedy” Framework). Wyraźnie podkreślają one potrzebę poszanowania praw człowieka w ramach prowadzonej działalności, natomiast na państwa nakładają obowiązek ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI