nbz.kf.2015.p1.okadka.314x400Nowoczesne Zarządzanie Biznesem / Kurier Finansowy (2015/01):

  • Promowanie polskiego eksportu: Eksport jest jednym z najważniejszych wskaźników umiędzynarodowienia gospodarki i kluczowym warunkiem wzrostu (Janusz Piechociński, wicepremier, minister gospodarki)
  • Paląca potrzeba własnych oszczędności: Według danych Eurostatu PKB na jednego mieszkańca, który w 2007 r. stanowił u nas 53 proc. średniego poziomu Unii Europejskiej, podniósł się do 67 proc. w 2013 r.
  • Sukcesja w organizacjach: Czy planowanie i przygotowanie następstwa w firmach jest możliwe i celowe? Czy ciągłość lub zmiana strategii działania w przedsiębiorstwie stanowi skutek, czy też raczej przyczynę sukcesji?
  • Budowanie wartości firmy przez CSR: Przejrzyste praktyki rynkowe oparte na szacunku do pracowników, społeczności i środowiska stanowią podstawę budowy trwałej wartości firmy i zrównoważonego rozwoju społecznego.
  • CSR - Element strategii wzrostu wartości: Firma odpowiedzialna społecznie jest otwarta na potrzeby otoczenia oraz wyciąga wnioski i podejmuje odpowiednie działania we wszystkich obszarach swej aktywności. Dba nie tylko o dobre relacje z klientami i akcjonariuszami, ale również z pracownikami, dostawcami i społecznościami lokalnymi.

NZB 2015/01

NZB 2015/01

Redaktor Naczelny Kuriera Finansowego: Budujmy relacje

nbz.kf.p1.2015.003.a.150xNowa odsłona naszego magazynu zgodnie z zapowiedzią kontynuuje wiodące tematy, również za sprawą wypróbowanych i znanych Państwu autorów. Tym, co stanowi naszym zdaniem nową jakość, jest ich nowe ujęcie, ze szczególnym odniesieniem do praktycznych implikacji relacji pomiędzy sferą realną w gospodarce, instytucjami i organizacjami odpowiedzialnymi za jej kształt i tempo wzrostu oraz zapleczem naukowo-badawczym i dydaktycznym przygotowującym przyszłe kadry.

CZYTAJ WIĘCEJ
NZB 2015/01

Edukacja ekonomiczna: Profesjonalny menedżer potrzebny od zawsze Zarys rozważań wybranych ekonomistów

Celem artykułu jest przedstawienie ewolucji kształtowania się poglądów najwybitniejszych ekonomistów w obszarze znaczenia i roli właściciela kapitału w przedsiębiorstwie i stopniowego wyłaniania się kadry menedżerskiej przedsiębiorstwa ukierunkowanej na zarządzanie nim na rzecz właściciela. Autorzy, których poglądy zostały w niniejszym artykule przywołane to: W. Petty, A. Smith, J.B. Say, J.S. Mill, A. Marshall, T.B. Veblen, J.A. Schumpeter, W.C. Mills, P.F. Drucker, J.K. Galbraith.

CZYTAJ WIĘCEJ
NZB 2015/01

Edukacja ekonomiczna: Biznes i edukacja: synergia dla dobra gospodarki

Teoria czy praktyka? Ten stary niczym świat dylemat szczególnego znaczenia nabiera w dzisiejszych czasach. Rzetelne przygotowanie, którego początkiem – lecz bynajmniej nie końcem – jest edukacja formalna na poziomie akademickim, uzupełniana następnie przez kształcenie ustawiczne, stanowi dziś conditio sine qua non. Równocześnie nie wolno ulegać pokusie przedkładania teorii nauk ekonomicznych nad praktykę życia gospodarczego. Biada teoriom, które nie zostały zweryfikowane przez życie!

CZYTAJ WIĘCEJ
NZB 2015/01

Edukacja ekonomiczna: Relacja z debaty Sukcesja w organizacjach

nbz.kf.p1.2015.027.b.400xCzy planowanie i przygotowanie następstwa w firmach jest możliwe i celowe – a jeśli tak, to jak to wygląda w poszczególnych kategoriach przedsiębiorstw? Czy i w jakim stopniu potencjał i profil działalności warunkują zmiany na najwyższych stanowiskach? Wreszcie – czy ciągłość lub zmiana strategii działania w przedsiębiorstwie stanowi skutek, czy też raczej przyczynę sukcesji?

CZYTAJ WIĘCEJ
NZB 2015/01

Edukacja ekonomiczna: Jak uniknąć przeszkód w zarządzaniu ryzykiem?

nbz.kf.p1.2015.032.a.400xZarządzanie ryzykiem jest uporządkowanym procesem nakierowanym na identyfikację i ocenę czynników ryzyka, które mogą mieć wpływ na prowadzoną działalność. W dzisiejszych bardzo dynamicznych czasach, kiedy wiele instytucji finansowych oraz agencji ratingowych zawiodło zaufanie opinii publicznej – co ostatecznie spowodowało straty finansowe inwestorów i negatywnie odbiło się na kondycji wielu przedsiębiorstw i państw – rola zarządzania ryzykiem jest jeszcze większa i coraz bardziej uświadomiona.

CZYTAJ WIĘCEJ
NZB 2015/01

Inwestycje: Czy za niewiedzę i beztroskę przyjdzie zapłacić?

nbz.kf.p1.2015.051.a.400xJak wynika z badania przeprowadzonego przez Deutsche Bank, im Polak młodszy, tym mniej wie o inwestycjach i produktach finansowych pozwalających pomnażać pieniądze. Nie jest też nimi specjalnie zainteresowany. Nie wróży to dobrze przyszłości finansowej osób wchodzących na rynek pracy. Również w obliczu analiz pozbawiających złudzeń na temat wydolności polskiego systemu emerytalnego. Pokolenie obecnych dwudziesto- i trzydziestolatków, stanie wobec problemu zapewnienia sobie starości na poziomie powyżej egzystencjalnego minimum. Chyba że zawczasu zadba o odpowiednie zabezpieczenie finansowe.

CZYTAJ WIĘCEJ
NZB 2015/01

Giełda: Kupuj plotki, sprzedawaj fakty

nbz.kf.p1.2015.056.a.400xKupuj plotki, sprzedawaj fakty to jedna z najpopularniejszych reguł handlu walutami, która służy często do wykorzystywania nieprawidłowej wyceny walut na rynku forex. Opiera się ona na psychologicznej zasadzie instynktu stadnego, który charakteryzuje się brakiem indywidualności sprawiającym, że ludzie myślą i zachowują się podobnie. W świecie inwestycji jest ono często powodem gwałtownego wzrostu lub spadku cen rynkowych, które mogą osiągać skrajne poziomy.

CZYTAJ WIĘCEJ
NZB 2015/01

Ubezpieczenia społeczne: Reformy systemu zabezpieczenia emerytalnego Włoch

Zalążki systemu emerytalnego we Włoszech pojawiły się jeszcze pod koniec XIX w., kiedy wprowadzone zostały pierwsze dobrowolne ubezpieczenie emerytalne. Po około dwóch dekadach, przekształciły się one w obowiązkowy system kapitałowy, a w 1919 r. powstała wyspecjalizowana instytucja zajmująca się administrowaniem systemem ubezpieczenia społecznego. Był to INSP – Instituto nazionale per la previdenza sociale, czyli Krajowy Urząd ds. Zabezpieczenia Społecznego1. System w takiej formie istniał aż do II wojny światowej.

CZYTAJ WIĘCEJ
STRONA 1 Z 1