Temat numeru: Budowanie wartości firmy przez CSR

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

Przejrzyste praktyki rynkowe oparte na szacunku do pracowników, społeczności i środowiska stanowią podstawę budowy trwałej wartości firmy i zrównoważonego rozwoju społecznego.

Jan Mazurek

Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa (z ang. Corporate Social Responsibility – CSR) jest to strategia zarządzania i koncepcja podejścia do prowadzenia działalności gospodarczej poprzez budowanie trwałych, pozytywnych i przejrzystych relacji wobec całego otoczenia.

Jan Mazurek – ekspert Business Centre Club ds. rynku kapitałowego. Posiada licencję maklera papierów wartościowych oraz certyfikat doradcy w alternatywnym systemie obrotu rynku NewConnect.

Beneficjentami odpowiedzialnej społecznie działalności powinni być wszyscy interesariusze – pracownicy, klienci, dostawcy, pracownicy, lokalne społeczności i środowiska społeczne. Odpowiedzialny biznes oznacza również utrzymanie jak najlepszych relacji z udziałowcami, szczególnie drobnymi, którzy nie są w stanie wywierać wpływu na przedsiębiorstwo. Firmy odpowiedzialne społecznie zmierzają w kierunku tworzenia bardziej efektywnych, przyjaznych i bezpiecznych miejsc pracy.

Celem społecznej odpowiedzialności organizacji biznesowej jest pozytywny wkład do idei zrównoważonego rozwoju, przejawiającej się w jakości życia na poziomie, na jaki pozwala obecny rozwój cywilizacyjny. Według Światowej Komisji Środowiska i Rozwoju ONZ Nasza Wspólna Przyszłość, rozwój zrównoważony oznacza takie zmiany cywilizacyjne, w efekcie których potrzeby obecnego pokolenia są zaspokajane bez umniejszania szans przyszłych pokoleń na godne życie. Jest to ważne przesłanie do wszystkich uczestników systemu gospodarczego, decydentów społecznych i polityków.

Odpowiedzialne inicjatywy

Najważniejszym na świecie programem na rzecz społecznej odpowiedzialności biznesu i zrównoważonego rozwoju jest Global Compact, który powstał z inicjatywy Sekretarza Generalnego ONZ Kofi Annana. Wezwał on w 1999 r. liderów światowego biznesu do wsparcia budowy społecznych i ekonomicznych podstaw niezbędnych do podtrzymania nowej gospodarki światowej i spowodowania, aby dzięki globalizacji zyskali wszyscy ludzie na świecie. Przedsiębiorstwa będące członkami Global Compact zobowiązują się m.in. do zapobiegania łamaniu praw człowieka, przeciwdziałania dyskryminacji pracowników, przeciwdziałania korupcji, ochrony przed zniszczeniem środowiska naturalnego i odpowiedzialności za nie, w tym stosowania przyjaznych środowisku naturalnemu technologii. Uczestnictwo w Global Compact ma wielkie znaczenie prestiżowe dla przedsiębiorstwa, bowiem oznacza, że zobowiązało się ono działać na rzecz zrównoważonego rozwoju.

W 2010 r. Unia Europejska wprowadziła w życie Strategię Europa 2020. Jej głównym celem jest rozwój gospodarki przy jednoczesnym zachowaniu modelu społecznej gospodarki rynkowej i znacznej poprawie efektywności gospodarowania zasobami. W październiku 2014 r. państwa członkowskie uzgodniły obniżenie do 2030 r. emisję gazów cieplarnianych o 40 proc., zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii o 27 proc. i poprawa efektywności energetycznej również o 27 proc. To stawia nowe wyzwania także dla polskich przedsiębiorstw w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu, szczególnie w zakresie emisji CO2.

W Polsce działa Forum Odpowiedzialnego Biznesu, którego misją jest krzewienie idei odpowiedzialnego biznesu w celu zwiększenia konkurencyjności polskich przedsiębiorstw, zadowolenia społecznego i poprawy stanu środowiska. Zasady społecznej odpowiedzialności biznesu określa norma ISO 26000 – Guidance on social responsibility.

Realizacja zasad odpowiedzialnego biznesu ma wpływ na całą gospodarkę oraz wiele dziedzin życia społecznego. Przekłada się na jakość życia społeczeństwa, której jedną z miar jest Indeks Rozwoju Społecznego (Human Development Index – HDI). W przypadku naszego kraju wskaźnik ten od wielu lat rośnie, lecz obecnie Polska plasuje się na dalekiej 35. pozycji na świecie w gronie krajów o najwyższym poziomie rozwoju społecznego i w konsekwencji jakości życia. Ma na to wpływ nie tylko wielkość dochodów osobistych, ale również poziom i jakość infrastruktury, czystość środowiska, bezpieczeństwo, edukacja czy warunki rekreacji. Jest więc jeszcze wiele do zrobienia dla poprawy pozycji w rankingu, co w dużej mierze zależy od postawy polskich firm. Na szczęście te też coraz częściej widzą potrzebę działania zgodnie z najwyższymi standardami odpowiedzialności społecznej

Marek Goliszewski, prezes Business Centre Club

Misją Business Centre Club jest dbałość o społeczne zaangażowanie przedsiębiorców.

Od początku swojego istnienia BCC pomaga instytucjom charytatywnym, współpracuje z organizacjami pozarządowymi, wspiera akcje społeczne, patronuje przedsięwzięciom edukacyjnym. Jest to kilkaset inicjatyw rocznie. Członkowie klubu przekazali do tej pory ponad 2 mld zł na działania pomocowe.

W 2004 r. BCC zainicjował największą w Polsce kampanię społeczną Podziel się sukcesem, poświęconą promowaniu idei biznesu odpowiedzialnego społecznie, której celem jest zmniejszenie bezrobocia i niwelowanie konfliktów społecznych.

Pragnąc uhonorować osoby zaangażowane społecznie, Business Centre Club wspólnie z Fundacją Archidiecezji Warszawskiej Pomocy Bezrobotnym i Biednym NADZIEJA, ustanowił w 2006 r. Medal Solidarności Społecznej. W tym roku otrzymali go m.in. Ewa Błaszczyk i Władysław Kosiniak-Kamysz.

Od 2008 r. BCC prowadzi projekt Firma Dobrze Widziana – kampanię edukacyjną mającą poszerzać w środowisku przedsiębiorców wiedzę z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu, wskazywać różne obszary CSR, łamać stereotypowe opinie na ten temat i promować działania podnoszące adaptacyjność przedsiębiorstw w oparciu o zasady społecznej odpowiedzialności biznesu. W ramach projektu BCC prowadzi konkurs Firma Dobrze Widziana (w 2014 r. – VI edycja).

Wspierając społeczne zaangażowanie przedsiębiorców, BCC współpracuje również z instytucjami państwowymi; np. uczestniczy w Zespole do spraw Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw przy Ministrze Gospodarki, a ostatnio aktywnie poparł inicjatywę Prezydenta RP pn. Dobry Klimat dla Rodziny.

Przykłady odpowiedzialnego biznesu

PKN ORLEN S.A. przyjął strategię w obszarze ochrony środowiska na lata 2013-2017, której myślą przewodnią jest odpowiedzialność za środowisko naturalne i wobec interesariuszy. Spółka podejmuje również działania w innych obszarach znamionujących odpowiedzialne prowadzenie biznesu. Ambicją PKN ORLEN jest stworzenie bezpiecznych warunkó...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI