Brak zagrożeń na rynku nieruchomości w IV kwartale 2018 r. Wartość indeksu koniunktury w trendzie wzrostowym

Brak zagrożeń na rynku nieruchomości w IV kwartale 2018 r. Wartość indeksu koniunktury w trendzie wzrostowym
Nieruchomości Fot. stock.adobe.com/taa22
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Wartości HRE Index - indeksu koniunktury rynku nieruchomości zanotowane w IV kwartale 2018 roku i w całym roku 2018 r. pozostają w trendzie wzrostowym. Oznacza to, że zjawiska na rynku nieruchomości nie wskazują na występowanie czy zbliżanie się do sytuacji nierównowagi.

Rok 2019 będzie kolejnym dobrym rokiem na rynku mieszkaniowym #HREIndex #mieszkania #RynekNieruchomości

Podobnie jak w marcu 2018, mimo eksperckich komentarzy wskazujących na przegrzanie rynku i nadchodzący okres spowolnienia, obecna sytuacja wynikająca z Indexu HRE i jego analizy wskazują, że rok 2019 będzie kolejnym, dobrym rokiem na rynku mieszkaniowym. Dlaczego? Ponieważ jego wartość mimo to, że rośnie – jest odległa od wartości 0,85 – pierwszego progu ostrożnościowego. Nie oznacza to jednak, że sytuacje nierównowagi nie mogą lub nie występują na rynkach opisywanych przez subindeksy.

W IV kwartale 2018 roku nastąpił wzrost wartości subindeksu cen nieruchomości. W ostatnim kwartale ubiegłego roku analizowany wskaźnik kształtował się na poziomie 0,839, podczas gdy w III kw. było to 0,811. To wartość najwyższa od roku 2009 i od roku 2013 pozostaje w stałym trendzie wzrostowym. Wzrost subindeksu cen nieruchomości w IV kwartale 2018 roku wynikał ze wzrostu wszystkich sześciu wskaźników wchodzących w jego skład. Największy wpływ miała jednak sytuacja na rynku pierwotnym.

Więcej najnowszych wiadomości z rynku nieruchomości >>>

Spośród subindeksów kształtujących poziom indeksu głównego, największy wpływ na wzrost wartości indeksu IKRN w IV kwartale 2018 roku miał wzrost subindeksu uwzględniającego sytuację w sektorze bankowym. Subindeks ten zwiększył się w porównaniu do wartości odnotowanej w III kw. 2018 roku o 11,7 pkt. proc., osiągając poziom 0,578.

W IV kw. 2018 roku, subindeks gospodarstw domowych wzrósł czwarty kwartał z rzędu i ukształtował się na poziomie 0,45, co oznacza wzrost w porównaniu z III kwartałem 2018 roku o 1,1 pkt. proc. i 5,3 pkt. proc. w relacji do IV kw. 2017 roku.

Bardzo wysoka koniunktura na rynku budowlanym

W IV kw. 2018 roku subindeks sektora budownictwa (IKRN_bud) odnotował kolejne maksimum. Zwiększył się o 1,63 pkt. proc. w ujęciu kwartał do kwartału oraz o 5,13 pkt. proc. w ujęciu rocznym. Świadczy to o bardzo wysokiej koniunkturze na rynku budowlanym, determinowanej przede wszystkim wysoką podażą mieszkań.

Analiza kształtowania się indeksu rynku nieruchomości (IKRN) w kolejnych kwarta-łach wskazuje, że po odnotowanym w roku 2017 okresie stabilnego poziomu indeksu koniunktury, rok 2018 charakteryzował się stopniowym wzrostem analizowanego wskaźnika.

Silnemu popytowi na rynku sprzyjają zjawiska w gospodarce realnej, takie jak rosnące płace i szybki wzrost gospodarczy, oraz w sektorze finansowym, głównie niskie stopy oraz płynność na rynku.

Silny popyt ma swoje strukturalne silne uzasadnienie, bo w Polsce brakuje ponad dwa miliony mieszkań.

Mimo wzrostu podaży nowych mieszkań silny popyt prowadzi do wzrostu cen, których dynamika była wysoka w 2018 roku.

Rekordowe wyniki rynku kredytowego

Musimy zwrócić uwagę przede wszystkim na rynek kredytowy, bo osiąga on swoje rekordowe wyniki. Liczba nowo udzielonych kredytów mieszkaniowych, ich średnia wartość oraz wartość skumulowana kredytów osiągnęły swoje historyczne maksima. Stan zadłużenia Polaków z tytułu kredytów mieszkaniowych jest wciąż relatywnie niski.

Jakość portfeli kredytów mieszkaniowych pozostaje na stabilnym, dobrym poziomie.

Nakłady na nieruchomości mieszkaniowe również będą rosły w roku 2019 (niska inflacja, wzrost dochodów, perspektywa stóp procentowych).

Jak tworzony jest HRE Index?

Tworząc HRE Index, analitycy gospodarki i polskiego rynku finansowego oraz rynku nieruchomości zebrali i poddali obróbce dane z ostatnich 10 lat. Na rynku jest wiele nieruchomościowych indeksów, jednak HRE Index jest pierwszym tego rodzaju bada-niem, uwzględniającym wszystkie obszary polskiej gospodarki mające realny wpływ na rynek nieruchomości. Jest narzędziem diagnostycznym dla czterech podsektorów wraz z informacjami ostrożnościowymi dla poszczególnych wskaźników, które „składają” się na poszczególne subindeksy:

Ceny nieruchomości,

Sektora bankowego,

Gospodarstw domowych oraz

Sektora budownictwa.

Indeks koniunktury na rynku nieruchomości, IV kw. 2018 >>>

HRE Index jest narzędziem oceny rynku nieruchomości w Polsce, którego celem jest wczesne ostrzeganie przed zjawiskami kryzysowymi na rynku nieruchomości. Wskazuje na zagrożenia, ostrzega, informuje o stanie nierównowagi na rynku mieszkaniowym. Głównym celem HRE indeksu jest to, aby był wskaźnikiem ostrożnościowym dla tego rynku. Biorąc pod uwagę dostępne dane wskazywał, czy rynek zbliża się do sytuacji nierównowagi.

HRE Index, który jest publikowany w cyklach kwartalnych i ma sprzyjać przejrzystości rynku, a także w podejmowaniu dobrych decyzji gospodarczych i regulacyjnych.

Wskaźniki indeksu:

  • Zarówno zbliżanie się indeksu do wartości 0,85 jak i do wartości 0,15, oznacza zbliżanie się rynku do stanu nierównowagi;
  • Na wartość subindeksów składają się bez-zmianowe wskaźniki, a subindeksy również przybierają wartości od zera do jedności i ich interpretacja ostrożnościowa jest taka jak całego HRE Index;
  • Wskaźniki bazują na dostępnych danych pierwotnych dostępnych na rynku z takich instytucji jak NBP, GUS, czy ZBP; wykorzystane zostały porównywalne dane sięgające roku 2007 (wcześniejsze dane nie pozwalały na skonstruowanie porównywalnych subindeksów);
  • Wskaźniki nie uwzględnią bezpośrednio zmian regulacyjnych czy wynikających z polityki państwa (pośrednio poszczególne rynki mogą reagować na takie zmiany, co może być uwzględnione w danych pierwotnych).
Źródło: HRE Think Tank