Biała lista podatników VAT: od 1 lipca 2020 r. zmiany

Biała lista podatników VAT: od 1 lipca 2020 r. zmiany
Fot. stock.adobe.com/ Tierney
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
6 maja 2020r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw (nr druku sejmowego 207).
W zakresie przepisów dotyczących funkcjonowania Białej Listy ustawa ma wejść w życie 1 lipca 2020 r. #BiałaLista #OrdynacjaPodatkowa #podatki

Ustawa implementuje do ustawy PIT/CIT, ustawy – Ordynacja Podatkowa niektóre kwestie objęte grudniowymi Objaśnieniami podatkowymi w zakresie Białej Listy i Split Payment (mechanizmu podzielonej płatności), tj.:

– wdrożenie kwestii w zakresie płatności dokonywanych na rachunki gospodarki własnej i rachunki cesyjne (wprowadzono do ustawy rozwiązania ujęte w grudniowych Objaśnieniach Podatkowych w zakresie Białej Listy);

– zapłata w Split Payment skutkuje automatycznym brakiem użycia sankcji w podatkach dochodowych (przy płatnościach w Split Payment nie ma zatem potrzeby weryfikowania rachunku na Białej liście);

– okres na złożenie zawiadomienia o dokonaniu płatności na rachunek nie ujęty na Białej Liście Szefa KAS zostaje wydłużony z 3 do 7 dni, a zawiadomienie składane jest tylko raz i kierowane jest do Naczelnika US właściwego dla dokonującego zapłaty, a nie wystawcy;

– zmiany wprowadzane w/w zakresie, mają zastosowanie do zapłaty należności w roku podatkowym rozpoczynającym się po dniu 31 grudnia 2019 r.

Czytaj także: Biała lista podatników VAT a rachunki gospodarki własnej banków/SKOK >>>

Ustawa wprowadza zatem jednoznaczną regulację prawną, zgodnie z którą przy zapłacie na rachunki cesyjne lub rachunki banku niebędące rachunkami rozliczeniowymi, wykorzystywane do celów gospodarki własnej, nie mają zastosowania sankcje podatkowe, o ile bank, skok lub podmiot będący wystawcą faktury poinformuje nabywcę, że przedstawia mu do zapłaty taki rachunek.                    

Zmiany w obszarze mikrorachunku podatkowego

Ustawa zakłada również zmiany w ustawie – Ordynacja podatkowa w obszarze mikrorachunku podatkowego (zmiana definicji legalnej z indywidualnego rachunku podatkowego na mikrorachunek podatkowy). Przepis art. 61b § 1 Ordynacji podatkowej przesądza, że wszystkie wpłaty dotyczące podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych mogą być dokonywane na mikrorachunek podatkowy. Jednak to uwarunkowania techniczno-organizacyjne ostatecznie mają wpływ na katalog należności objętych mikrorachunkiem podatkowym. Dla zapewnienia sprawnego funkcjonowania obsługi mikrorachunków podatkowych ustawa wprowadza mechanizm umożliwiający określenie tych należności w akcie wykonawczym. W związku z tym ustawa przewiduje upoważnienie ministra właściwego do spraw finansów publicznych do wskazania rodzaju podatków, opłat oraz niepodatkowych należności budżetowych, w przypadku których zostały spełnione uwarunkowania techniczno-organizacyjne do dokonywania wpłat za pomocą mikrorachunku podatkowego.

W zakresie przepisów dotyczących funkcjonowania Białej Listy ustawa ma wejść w życie 1 lipca 2020 r. Zmiany w przepisach podatkowych PIT/CIT będą mieć zastosowanie w roku podatkowym rozpoczynającym się po dniu 31 grudnia 2019 r., jak też do kosztów zaliczonych do kosztów uzyskania przychodów po dniu 1 stycznia 2020 r., przy czym warunek przekazania przez bank informacji o rachunku gospodarki własnej/rachunku cesyjnym ma być stosowany od dnia 1 lipca 2020 r.

Prezydent podpisał ustawę w dniu 16 czerwca br. Ustawa aktualnie oczekuje na publikację w Dzienniku Ustaw.

Źródło: Związek Banków Polskich / ZBP