Projekt nowelizacji prawa bankowego już po konsultacjach, uwzględniono część uwag ZBP

Projekt nowelizacji prawa bankowego już po konsultacjach, uwzględniono część uwag ZBP
Fot. stock.adobe.com/bnorbert3
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
20 lipca 2020 r. na stronie Rządowego Centrum Legislacji opublikowana została kolejna wersja projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo bankowe i niektórych innych ustaw (numer z wykazu UC28). Projekt ustawy, po przeprowadzeniu uzgodnień i konsultacji, został skierowany pod obrady Komitetu ds. Europejskich działającego przy Radzie Ministrów. Wskazać należy, że Związek Banków Polskich wziął udział w konsultacjach publicznych, a część ze zgłoszonych uwag została uwzględniona przez projektodawcę.
Związek Banków Polskich wziął udział w konsultacjach publicznych, a część ze zgłoszonych uwag została uwzględniona przez projektodawcę #PrawoBankowe #ZBP

Celem projektu jest dokonanie zmian w krajowym porządku prawnym w związku z wejściem w życie regulacji prawnych Unii Europejskiej, tj. rozporządzenia CRR II i Dyrektywy CRD V.

Zmiany w zakresie rozporządzenia CRR II

Zgodnie z uzasadnieniem do projektu, zmiany w zakresie rozporządzenia CRR II dotyczą m.in.: wiążącego wskaźnika dźwigni, który uniemożliwi instytucjom stosowanie nadmiernej dźwigni, np. celem skompensowania niskiej rentowności; wiążącego wskaźnika stabilnego finansowania netto (NSFR); uwzględnienia w większym stopniu ryzyka dla instytucji, które na znaczną skalę prowadzą obrót papierami wartościowymi i instrumentami pochodnymi; nowych wymogów w zakresie całkowitej zdolności do pokrycia strat (TLAC) w przypadku globalnych instytucji o znaczeniu systemowym (G-SII), zgodnie z którymi instytucje te będą zobowiązane do posiadania zwiększonych zdolności pokrycia strat i dokapitalizowania.

Główne zmiany wynikające z dyrektywy CRD V

Z kolei główne zmiany wynikające z dyrektywy CRD V dotyczą: zatwierdzania finansowych spółek holdingowych i finansowych spółek holdingowych o działalności mieszanej; obowiązku posiadania pośredniej unijnej jednostki dominującej, w przypadku gdy co najmniej dwie instytucje z siedzibą w Unii wchodzą w skład tej samej grupy z państwa trzeciego, a całkowita wartość aktywów w Unii grupy z państwa trzeciego wynosi co najmniej 40 mld euro; stosowania przez instytucje standardowej metodyki i uproszczonej standardowej metodyki oceny ryzyka stopy procentowej (oprócz dotychczas funkcjonującego systemu zarządzania ryzykiem); zwolnienia małych instytucji oraz pracowników otrzymujących niskie wynagrodzenie zmienne ze stosowania polityki wynagrodzeń; obowiązku dostarczenia przez podmiot składający wniosek o zezwolenie na utworzenie banku, oprócz dotychczas wymaganych dokumentów, także informacji o podmiotach należących do tej samej grupy oraz o powiązaniach w ramach grupy; upoważnienia dla organu właściwego do odwołania członka organu zarządzającego instytucji, w przypadku gdy dana osoba nie spełnia wymogów niezbędnych do pełnienie danej funkcji; umożliwienia organowi nadzoru nałożenia na podmiot nadzorowany dodatkowych obowiązków sprawozdawczych lub zwiększenia ich częstotliwości, dodatkowe obowiązki będą mogły być nałożone tylko w przypadku gdy będą odpowiednie i proporcjonalne z punktu widzenia celu, w którym będą wymagane, a żądane informacje nie będą mogły być tożsame z informacjami przekazywanymi z innych tytułów; rozszerzenia katalogu podmiotów, którym udzielenie określonych informacji nie stanowi naruszenia tajemnicy zawodowej.  Przewiduje się uelastycznienie bufora ryzyka systemowego – po zmianach dodatkowo będzie możliwość ustanowienia bufora albo na wszystkie ekspozycje albo na określony podzbiór ekspozycji. Ponadto nowa regulacja wprowadza wzór służący do wyliczenia bufora ryzyka systemowego. Wprowadzone zostaną zmiany maksymalnego poziomu bufora innej instytucji o znaczeniu systemowym (OSII) z 2% do 3%. Za zgodą Komisji Europejskiej, będzie możliwość ustanowienia bufora O-SII w wysokości przekraczającej 3%; w odniesieniu do bufora globalnych instytucji o znaczeniu systemowym (G-SII) – rozszerzenia dotychczasowej definicja G-SII przez dodanie przepisu, zgodnie z którym G-SII jest też grupa, na której czele stoi unijna instytucja dominująca, unijna dominująca finansowa spółka holdingowa lub unijna dominująca finansowa spółka holdingowa o działalności mieszanej. Regulacja zawiera również ograniczenie dotyczące wypłat zysków w razie niespełniania wymogu bufora wskaźnika dźwigni.

Czytaj także: Projekt nowelizacji prawa bankowego po konsultacjach, co się zmieni?

Projekt przewiduje zmiany w ustawie – Prawo bankowe oraz w ustawie o Banku Gospodarstwa Krajowego, ustawie o obrocie instrumentami finansowymi, ustawie o nadzorze nad rynkiem finansowym, ustawie o nadzorze makroostrożnościowym nad systemem finansowym i zarządzaniu kryzysowym w systemie finansowym, oraz ustawie o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej.

Zgodnie z art. 10 projektu ustawy, wejdzie ona w życie z dniem 29 grudnia 2020 r., z uwzględnieniem wyjątków określonych w tym przepisie.

Źródło: Związek Banków Polskich / ZBP