Bank Pocztowy z najlepszymi wynikami w historii – zysk netto za I półrocze 2023 r. wyniósł 106,5 mln zł

Bank Pocztowy z najlepszymi wynikami w historii – zysk netto za I półrocze 2023 r. wyniósł 106,5 mln zł
Jakub Słupiński, prezes zarządu Banku Pocztowego. Fot. Piotr Waniorek/zelaznastudio.pl
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Bank Pocztowy w pierwszym półroczu 2023 r. wypracował wynik finansowy netto na poziomie 106,5 mln złotych, w porównaniu do 49,3 mln złotych wygenerowanych w analogicznym okresie roku 2022. Jest to najwyższy wynik w historii Banku Pocztowego odnotowany po półroczu, jak również w ujęciu całorocznym. Bank uzyskał wskaźnik zwrotu z kapitału (ROE netto) na poziomie 51,5%, poinformował Bank

Wynik finansowy netto Banku Pocztowego wyniósł w I półroczu 2023 roku 106,5 mln zł i był wyższy o 57,2 mln zł w porównaniu do 2022 r. Jest to najwyższy wynik w historii Banku Pocztowego odnotowany po półroczu, jak również w ujęciu całorocznym. Miało to przełożenie na wysoką wartość wskaźnika zwrotu z kapitału – ROE netto – który osiągnął rekordowe  51,5%.

Należy podkreślić, iż w omawianym okresie Bank odnotował wzrost wyniku odsetkowego, który nastąpił na skutek wzrostu stóp procentowych. Tak dobre wyniki finansowe to także efekt zakończonego z sukcesem w ubiegłym roku Planu Naprawy, który pozwolił na obniżenie kosztów, a także umożliwił wprowadzenie usprawnień technologicznych oraz uatrakcyjnienie oferty w zakresie wybranych produktów i usług bankowych.

Nie bez znaczenia był także fakt, że Bank nie posiada w swoim portfelu walutowych kredytów hipotecznych, dzięki czemu nie musi mierzyć się z istotnym problemem sektora bankowego – ponoszenia ryzyka prawnego związanego z kredytami frankowymi.

– Istotny wpływ na rekordowe w historii Banku Pocztowego wyniki miał oczywiście wysoki poziom referencyjnych stóp procentowych – co jest wspólne dla całego sektora finansowego. W naszym przypadku nie możemy natomiast zapominać także o ogromnej pracy, jaką organizacja wykonała przy okazji wdrażania Planu Naprawy, który na stałe wprowadził mechanizmy poprawiające naszą efektywność oraz rentowność.

Warto też zauważyć konsekwentne uatrakcyjnianie naszej oferty produktowej i nowe funkcjonalności bankowości internetowej i mobilnej. Obecnie koncentrujemy się na realizacji nowej strategii, która pozwoli Bankowi Pocztowemu na dalszy  rozwój, oparty o atuty jakie przynosi  bliska współpraca z Pocztą Polską – mówi Jakub Słupiński, prezes zarządu Banku Pocztowego.

Wynik finansowy Banku w I półroczu br. był determinowany przede wszystkim przez silny wzrost wyniku z tytułu odsetek, który 30.06.2023 r. wyniósł 238,0 mln zł i był wyższy o 63,1 mln zł (36,1%) niż w I półroczu 2022 r.

Wyższy wzrost dochodów (o 12,9%) niż kosztów działania (o 3,6%), przełożył się na polepszenie relacji koszty/przychody (C/I). Na 30.06.2023 r. wskaźnik C/I dla Banku wyniósł 47,9%, i był niższy o 4,3 p.p. w porównaniu ze stanem na koniec 2022 r.

Czytaj także: 800 kart biometrycznych od Banku Pocztowego

Skuteczne zarządzanie ryzykiem i bezpieczny poziom wskaźników kapitałowych oraz płynnościowych

Sytuacja w obszarze ryzyka odzwierciedla wartości i cele zapisane w nowej Strategii Banku, które koncentrują się na bezpieczeństwie Banku. Koszty ryzyka pozostają na bardzo niskim poziomie 0,25%, utrzymywana jest dobra jakość portfela kredytowego i jednocześnie zrealizowane zostały działania skutkujące zmniejszeniem udziału kredytów niepracujących (spadek, w relacji do grudnia 2022 r., wskaźnika NPL o 1,2 p.p.).

Wskaźniki płynnościowe na koniec I półrocza 2023 r. znajdowały się na wysokim, bezpiecznym poziomie, znacznie przekraczając minima nadzorcze (LCR wyniósł 316%, NSFR wyniósł 196%).

Także miary kapitałowe uległy polepszeniu w wyniku poprawy wycen rynkowych dłużnych papierów wartościowych, realizacji dobrych wyników finansowych oraz działań podejmowanych przez Bank – nawet pomimo zakończenia stosowania większości przepisów przejściowych. 

Miara TCR (17,57% przy wymogu nadzorczym 12,18% z P2G) i Tier 1 (15,31% przy wymogu nadzorczym 10,18% z P2G) znajdowały się powyżej minimów nadzorczych z wszystkimi nałożonymi na Bank buforami. Równocześnie wskaźnik dźwigni finansowej wzrósł na koniec I półrocza 2023 r. do poziomu 5,71% i znajdował się powyżej poziomu wynikającego z Rozporządzenia CRR  (3,0%), jak również powyżej poziomu krytycznego Planu Naprawy (4,5%).

– Po uzyskaniu zgody KNF na zaliczenie wyniku finansowego II kwartału 2023 r. do kapitału podstawowego Tier 1, wszystkie miary kapitałowe będą znajdować się na bezpiecznych poziomach Planu Naprawy – komentuje Jakub Słupiński.

Czytaj także: Czy Bank Pocztowy będzie mógł wkrótce wnioskować do KNF o zakończenie planu naprawy?

Klienci, kredyty, depozyty

W I połowie 2023 r. Bank pozyskał 16,5 tys. nowych Klientów detalicznych – na koniec czerwca 2023 r. z usług Banku korzystało w sumie 726 tys. Klientów detalicznych (indywidualnych) oraz 27,9 tys. Klientów instytucjonalnych, w tym z segmentu Mieszkalnictwa ok. 11,6 tys.

Należności kredytowe Banku od Klientów detalicznych wyniosły na koniec czerwca 2023 r. 3 291,2 mln zł..  W tym samym okresie saldo depozytów Klientów indywidualnych wynosiło 6 051 mln zł wobec 5 981 mln zł na koniec grudnia 2022 r.

Nowa strategia Banku Pocztowego i dalszy rozwój

Bank Pocztowy pracuje aktualnie nad wprowadzaniem w życie założeń nowej strategii na lata 2023 -2026 pn. „Bank blisko Ciebie i Twoich potrzeb”. Oparta jest ona na sześciu priorytetach, koncentrując się na finansowaniu konsumpcyjnym klientów detalicznych z wykorzystaniem nowego procesu kredytowego i wejścia na rynek e-commerce oraz selektywnej obsłudze klientów segmentu instytucjonalnego, ze szczególnym naciskiem na mieszkalnictwo.

Bank mocno stawia na bliską współpracę z Pocztą Polską, odpowiedzialną politykę ryzyka oraz dalszą modernizację technologiczną. Wysoki priorytet nadany jest także kwestiom bezpieczeństwa klientów.

– Bardzo istotną rolę dla osiągnięcia naszych ambitnych założeń odgrywa nowa koncepcja, zakładająca stworzenie w Banku Pocztowym centralnej jednostki, która zajmować się będzie obsługą pozyskanych z Poczty Polskiej leadów. Naszym strategicznym celem jest, kluczowa z perspektywy naszego modelu biznesowego, poprawa efektywności i skuteczności sprzedaży – mówi Jakub Słupiński.

Strategia ambitnie przewiduje, że w każdym roku jej obowiązywania Bank Pocztowy osiągnie  wysokie zyski netto, dzięki temu będzie dynamicznie zwiększać kapitały własne. Doprowadzi to do ich niemal czterokrotnego wzrostu w perspektywie strategii – do poziomu ponad 1,2 mld zł na koniec 2026 r.  W tym czasie blisko dwukrotnie wzrośnie również wartość wskaźnika Tier I.

Czytaj także: BLIK na telefon 24/7 dla klientów Banku Pocztowego

Źródło: Bank Pocztowy SA