Autor: Mariusz Zygierewicz

BANK 2023/12

Wydarzenia i Opinie | Wyzwania Bankowości 2023 | Czy banki będą w stanie finansować gospodarkę?

Szóstą edycja konferencji „Wyzwania Bankowości”, organizowanej wspólnie przez Związek Banków Polskich oraz Akademię Leona Koźmińskiego, jak co roku poświęcono analizie szans i wyzwań stojących przed sektorem bankowym w nieco dłuższej perspektywie niż tylko bieżąca analiza sytuacji. Udział w niej bankowców i naukowców sprzyja takiemu długoterminowemu spojrzeniu,

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2023/08

Bankowość i Finanse | Propozycja UKNF | Długoterminowe finansowanie działalności kredytowej w obszarze mieszkalnictwa

W trakcie tegorocznej edycji Europejskiego Kongresu Finansowego w Sopocie Kamil Liberacki, dyrektor Departamentu Rozwoju Regulacji w Urzędzie KNF, zaprezentował bardzo interesującą i ważną dla sektora bankowego propozycję wprowadzenia dodatkowego wskaźnika, który miałby służyć poprawie struktury finansowania kredytów hipotecznych przez polskie banki.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2023/06

Raport Specjalny | Horyzonty Bankowości 2023 – Depozyty i Restrukturyzacja Banków | Nowe propozycje zmian

Komisja Europejska po kilku latach pracy opublikowała nowe propozycje dotyczące zmian w unijnych zasadach gwarantowania depozytów bankowych oraz przeprowadzania uporządkowanej restrukturyzacji i likwidacji banków. Warto zatem przyjrzeć się tym proponowanym zmianom, nawet jeśli szanse na ich uchwalenie w tej kadencji Parlamentu Europejskiego wydają się mocno ograniczone.

CZYTAJ WIĘCEJ
dr Mariusz Zygierewicz
Technologie i innowacje

Polskie banki, kryptowaluty i regulacje Komitetu Bazylejskiego

„Rozwój rynków kryptoaktywów w ostatnich latach niejako wymusił na Komitecie Bazylejskim określenie polityki regulacyjnej, jaką winien przyjąć wobec tego rodzaju aktywów”, pisze w lutowym numerze Miesięcznika Finansowego BANK dr Mariusz Zygierewicz dyrektor Zespołu Ekonomiczno-Regulacyjnego i Rozwoju Kadr Bankowych Związku Banków Polskich. Prezentujemy krótkie fragmenty jego artykułu.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2023/02

Bankowość i Finanse | Kryptoaktywa | Nowe wymogi Komitetu Bazylejskiego

Rozwój rynków kryptoaktywów w ostatnich latach niejako wymusił na Komitecie Bazylejskim określenie polityki regulacyjnej, jaką winien przyjąć wobec tego rodzaju aktywów. Zauważył on przy tym trzy znamienne cechy tego rynku. Po pierwsze, dynamiczny rozwój z maksymalnym szczytem osiągniętym w połowie 2021 r. Po drugie, charakterystyczne dla niego okresy szybkich wzrostów i głośnych, znaczących spadków. I po trzecie, że perturbacje te nie miały, jak dotąd, wpływu na stabilność tradycyjnego sektora finansowego, który angażował się w takie aktywa w umiarkowany sposób.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2022/06

Horyzonty Bankowości 2022 | ESG a wymogi kapitałowe dla banków

Nie ulega wątpliwości, że kwestie związane z ochroną środowiska naturalnego, odpowiedzialnością społeczną i ładem korporacyjnym są jednym z najgorętszych wyzwań dla świata, oczywiście jeśli pominie się bieżące nadzwyczajne wydarzenia, takie jak wybuch pandemii koronawirusa COVID-19, pojawienie się wysokiej inflacji oraz szczególnie dla nas ważną kwestię wojny na Ukrainie. Na te kluczowe kryteria powinna bowiem zwracać uwagę każda firma dążąca do odpowiedzialnego i zrównoważonego rozwoju.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2021/11

Bankowość i finanse | PODATKI | Kusząca możliwość stworzenia grupy VAT

Mariusz Zygierewiczdyrektor Zespołu Ekonomiczno-RegulacyjnegoZwiązek Banków Polskich W artykule w nr 10/2021 „Miesięcznika Finansowego BANK” („Kolejna puszka Pandory”) poruszyłem kwestię praktycznych aspektów zastosowania uchwalanych obecnie zapisów prawnych dotyczących stosowania opcji opodatkowania usług finansowych podatkiem od towarów i usług. W miarę postępu poświęconych temu dyskusji wewnętrznej w bankach, widać coraz wyraźnie, że liczba wątpliwości związanych z ewentualnym wyborem opcji opodatkowania systematycznie rośnie. Może to […]

CZYTAJ WIĘCEJ
Gospodarka | Komentarze ekspertów

Model biznesowy banków w okresie koronawirusa i niskich stóp procentowych

Z dużym zainteresowaniem można było w ostatnim czasie przeczytać w Obserwatorze Finansowym.pl tekst Pani Olgi Szczepańskiej, Dyrektora Departamentu Stabilności Finansowej NBP, dotyczący potrzeby zmiany modeli biznesowych banków w okresie pandemii. Jest on niezwykle ważny z punktu widzenia wyzwań stojących przed polskimi bankami w najbliższej przyszłości – w czasie pandemii oraz w warunkach zdecydowanej odpowiedzi polskiej polityki gospodarczej na szok gospodarczy spowodowany lockdownem na wiosnę 2020 roku, pisze dr Mariusz Zygierewicz, Dyrektor Zespołu Ekonomiczno-Regulacyjnego ZBP.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2020/07

XXV Ranking Banków Miesięcznika Finansowego BANK 2020 | Przyzwyczajone do wyzwań

Kiedy jest źle, mamy nadzieję, że będzie lepiej. Nawet i dziś – w dobie pandemii – nikt nie załamuje rąk i się nie poddaje. Zwłaszcza banki. Ich kierownictwo doskonale zdaje sobie sprawę, że choć nade wszystko winno dbać o swój bank, to pod żadnym pozorem nie można zapominać o gospodarce i klientach. Zrządzeniem losu XXV, w pewnym sensie – jubileuszowa, edycja naszego rankingu powstawała w specyficznych okolicznościach. Mimo to w żaden sposób nie odbiega od wcześniejszych.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2020/07

XXV Ranking Banków Miesięcznika Finansowego BANK 2020 | Ranking banków w XXV edycji w poszczególnych kategoriach

Efektywność działania banków Pierwszą i najważniejszą kategorią prezentowaną w rankingu jest porównanie efektywności działania poszczególnych instytucji. Przy wydawaniu werdyktu wzięto pod uwagę pięć czynników: dynamikę przychodów podstawowych w ostatnim roku (obejmujących dochody odsetkowe, wynik z prowizji i opłat, dochody z pozycji wymiany i wynik z instrumentów finansowych) w stosunku do wyniku z 2018 r., wysokość wskaźnika ROE, wysokość wskaźnika ROA poziom wskaźnika C/I w 2019 r. koszt ryzyka. […]

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2020/07

XXV Ranking Banków Miesięcznika Finansowego BANK 2020 | Metodologia | Jak powstawała tegoroczna klasyfikacja

Tegoroczny ranking banków „Miesięcznika Finansowego BANK” zawiera dane 17 instytucji finansowych. Porównuje wyniki uzyskane przez nie za lata 2018 i 2019. Publikowane informacje pochodzą z dwóch głównych źródeł. Część z nich pozyskano od samych instytucji finansowych, pozostałe przygotowane zostały na bazie upublicznionych raportów rocznych banków.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2019/03

Rynek Finansowy: Wyzwania na nowe czasy

14 marca 2019 r. odbędzie się kolejna edycja corocznej konferencji Forum Bankowe, która zawsze poświęcona jest dyskusji sektora bankowego na temat aktualnych zagadnień nurtującym środowisko. Nie inaczej jest w tym roku. Tytułem przewodnim konferencji są wyzwania na nowe czasy. Te wyzwania zostały podzielone na cztery części, przy czym dwie pierwsze będą dotyczyć kwestii o charakterze ekonomicznym, a pozostałe dwie zagadnień technologicznych.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2019/03

Nowoczesny Bank Spółdzielczy: Objaśnienia podatkowe Ministerstwa Finansów w sprawie MDR nie rozwiązują wszystkich wątpliwości banków

31 stycznia 2019 r. Ministerstwo Finansów opublikowało objaśnienia podatkowe odnoszące się do regulacji w zakresie obowiązkowego przekazywania informacji o schematach podatkowych (Mandatory Disclosure Rules – MDR)1. Jest to nowa praktyka Ministerstwa Finansów, w której objaśnienia stanowią ogólne wytyczne do przepisów prawa podatkowego dotyczące stosowania tych przepisów i wydawane są na podstawie art. 14a § 1 pkt 2 ustawy Ordynacja podatkowa. Warto też przypomnieć, że zastosowanie się przez podatnika do objaśnień podatkowych powoduje objęcie go ochroną przewidzianą w art. 14 k – 14m ustawy Ordynacja podatkowa. Stanowi o tym art. 14n § 4 pkt 1 tejże ustawy.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2019/02

Nowoczesny Bank Spółdzielczy: Konwent na rzecz Współpracy i Rozwoju Polskiej Bankowości Spółdzielczej 2019

W dniach 23-24 stycznia 2019 r. w Józefowie k. Warszawy odbył się Konwent na rzecz Współpracy i Rozwoju Polskiej Bankowości Spółdzielczej, czyli druga edycja dorocznej konferencji kierownictwa bankowości spółdzielczej. Uczestniczą w niej osoby pełniące funkcje członków zarządu banków zrzeszających, zarządy IPS, członkowie rad nadzorczych tych instytucji, członkowie rad zrzeszeń, jak również przedstawiciele obu bankowych izb gospodarczych: ZBP i KZBS.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2019/01

Nowoczesny Bank Spółdzielczy: Najnowsze zmiany w ustawie o nadzorze nad rynkiem finansowym

9 listopada 2018 r. została uchwalona ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem nadzoru nad rynkiem finansowym oraz ochrony inwestorów na tym rynku (Dz.U. poz. 2243). Wprowadza ona wiele zmian w samej ustawie o nadzorze oraz w innych aktach prawnych dotyczących działania banków. Warto na kilka z nich zwrócić szczególną uwagę, tym bardziej że większość tych zmian obowiązuje od początku 2019 r.

CZYTAJ WIĘCEJ
NBS 2018/11

Legislacja: MDR – nowe obowiązki nakładane na banki

W ekspresowym tempie został w tym roku przygotowany przez Ministerstwo Finansów i przeanalizowany przez parlament coroczny projekt ustawy o zmianach podatkowych wchodzących zwyczajowo w życie od początku następnego roku podatkowego. W stosunku do lat wcześniejszych tegoroczna nowelizacja przepisów podatkowych zawiera stosunkowo dużą liczbę ważnych zmian, z którymi podatnicy winni się zaznajomić. I to możliwie jak najszybciej.

CZYTAJ WIĘCEJ
Komentarze ekspertów

Wyniki stres-testu przeprowadzonego przez Europejski Urząd Nadzoru Bankowego w 2018 r.

Na początku listopada 2018 r. zostały opublikowane wyniki stres-testu przeprowadzonego przez Europejski Urząd Nadzoru Bankowego w 2018 r. Celem tego badania jest aktualna ocena odporności poszczególnych banków na możliwe szoki spowodowane nagłym pogorszeniem się makroekonomicznych warunków działania banku. Oczywiście przyjęte założenia mają charakter hipotetyczny i nieprawdopodobnego scenariusza zmian w otoczeniu ekonomicznym banków. W stres-teście przyjmuje się warunki znacznie bardziej ekstremalne niż tzw. scenariusz bazowy.

CZYTAJ WIĘCEJ
NBS 2018/10

Bankowość Spółdzielcza: Wyzwania wynikające z projektu nowej Rekomendacji S

W sierpniu br. Urząd Komisji Nadzoru Finansowego opublikował projekt nowej Rekomendacji S dotyczącej dobrych praktyk w zakresie zarządzania ekspozycjami kredytowymi zabezpieczonymi hipotecznie. Warto odnotować, że pojawił się on relatywnie późno, gdyż założenia do nowego jej brzmienia ukazały się już na początku 2016 r. i od tego czasu trwały prace nad tekstem rekomendacji.

CZYTAJ WIĘCEJ
NBS 2018/09

Bankowość Spółdzielcza: Forum Liderów Banków Spółdzielczych 2018

Przed nami kolejna edycja dorocznej konferencji Forum Liderów Banków Spółdzielczych, która tradycyjnie każdego roku odbywa się we wrześniu. Podobnie jak w latach poprzednich będzie to największa konferencja dla bankowości spółdzielczej organizowana przez Związek Banków Polskich we współpracy z bankami zrzeszającymi: BPS S.A. i SGB S.A. Jej partnerami są także: Biuro Informacji Kredytowej S.A., Centrum Prawa Bankowego i Informacji oraz grupa podmiotów współpracujących z sektorem banków spółdzielczych. Tegoroczna edycja odbędzie w dniach 18 i 19 września.

CZYTAJ WIĘCEJ
STRONA 1 Z 2