Zysk netto grupy PZU w III kw. 2023 dwa razy wyższy niż rok wcześniej

Zysk netto grupy PZU w III kw. 2023 dwa razy wyższy niż rok wcześniej
Fot. stock.adobe.com /Robson90
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Zysk netto przypisany właścicielom jednostki dominującej grupy PZU według MSSF 17 w trzecim kwartale 2023 roku wzrósł do 1,458 mln zł z 727 mln zł rok wcześniej - podał ubezpieczyciel w raporcie.

Raport za III kwartał, podobnie jak raport za I kwartał i I półrocze, PZU przedstawił w nowym standardzie sprawozdawczości finansowej MSSF 17, który obowiązuje europejskie zakłady ubezpieczeń od 1 stycznia 2023 roku.

W trzecim kwartale grupa PZU zwiększyła przychody z ubezpieczeń do 6,915 mln zł z 6,298 mln zł rok wcześniej.

Wynik z usług ubezpieczenia spadł do 1,027 mln zł z 1,042 mln zł rok wcześniej.

Ubezpieczyciel podał, że po trzech kwartałach 2023 r. grupa wypracowała rekordowy w historii zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej w wysokości 4,16 mld zł. Jest on wyższy rok do roku o 62,4 proc.

W okresie tym grupa zwiększyła przychody brutto z ubezpieczeń do 19,9 mld zł, czyli o niemal 1,6 mld zł więcej niż w tym samym okresie roku poprzedniego.

Skorygowany wskaźnik rentowności (aROE) wyniósł 22 proc., co oznacza wzrost o 6,7 pp. rdr.

Beata Kozłowska-Chyła

„Obecne rekordowe wyniki pokazują naszą konsekwencję w dążeniu do zrealizowania celów strategicznych, czyli m.in. osiągnięcia poziomu 28 mld zł przychodów z ubezpieczeń brutto oraz 4,3 mld zł rocznego zysku netto do końca roku 2024.

Mimo że od czterech lat działamy w wyjątkowo wymagającym otoczeniu gospodarczym, wykorzystaliśmy szanse rynkowe i zrobiliśmy wiele w obszarze produktowym, operacyjnym i zarządczym, by wykonać strategię i umocnić Grupę PZU na niekwestionowanej pozycji numer jeden” – powiedziała cytowana w komunikacie prezes PZU Beata Kozłowska-Chyła.

Czytaj także: Nowe „odpowiedzialne” fundusze TFI PZU

Co zmienił nowy standard MSSF 17?

W kwietniu 2023 r., w związku z wdrożeniem nowego międzynarodowego standardu sprawozdawczości MSSF 17 oraz zmianami makroekonomicznymi, jakie nastąpiły od czasu przyjęcia nowej strategii na lata 2021-2024, Grupa PZU dokonała rekalibracji kluczowych mierników w tym dokumencie.

Między innymi zmieniła pierwotny cel dotyczący skonsolidowanego zysku netto przypisanego właścicielom jednostki dominującej w 2024 r. z 3,4 mld zł na 4,3 mld zł.

Po 9 miesiącach 2023 r. był zysk wypracowany na portfelu inwestycyjnym (głównym, bez działalności bankowej) przekroczył 1,9 mld zł, rosnąc o 25,8 proc. rdr.

Wpływ na ten wynik miało refinansowanie zapadających transz obligacji skarbowych przy korzystnym poziomie stóp procentowych, wzrost wyniku na instrumentach kapitałowych, a także dobre rezultaty na portfelu nieruchomości.

W samym III kwartale wynik na portfelu głównym wzrósł o 26,2 proc. rdr do 737 mln zł.

Tomasz Kulik

„W obecnym otoczeniu makro pozostajemy beneficjentem wysokich rentowności obligacji, które zapewniają ponad 500 mln zł zysku z odsetek w skali kwartału.

Jednocześnie utrzymujemy dywersyfikację w innych klasach aktywów, które mogą generować ponadprzeciętne stopy zwrotu” – powiedział cytowany w komunikacie członek zarządu PZU Tomasz Kulik.

Ubezpieczenia majątkowe

Przychody PZU z ubezpieczeń majątkowych i pozostałych osobowych w Polsce wzrosły po trzech kwartałach tego roku o 11,5 proc. rdr do 11,9 mld zł.

W samym III kwartale wyniosły ponad 4,2 mld zł, czyli zwiększyły się o 12,8 proc., przy czym w przypadku segmentu korporacyjnego wzrost wyniósł 21,6 proc. rdr.

Rentowność w tym dziale ubezpieczeń, wyrażona wskaźnikiem mieszanym COR, ukształtowała się po trzech kwartałach na poziomie 84,8 proc. (w samym III kw. 85,9 proc.).

Czytaj także: PZU kupuje od PKN Orlen firmy ubezpieczeniowe

Ubezpieczenia komunikacyjne

PZU podało, że wzrost przychodów w segmencie komunikacyjnym był widoczny głównie dzięki dynamice w produktach AC.

W III kwartale 2023 r. wyniosła ona 16,1 proc. rdr, na co wpłynęła zarówno większa liczba polis – wynikająca z lepszej dostępności samochodów, wzrostu importu i ożywienia na rynku leasingu – jak i wyższa wartość ubezpieczanych pojazdów.

Ubezpieczyciel podał, że w OC komunikacyjnym trzeci kwartał był kolejnym, w którym ceny pozostawały na niskim poziomie, głównie dzięki wciąż niższej w stosunku do lat sprzed pandemii częstości szkód.

Ubezpieczenia na życie

Przychody z ubezpieczeń na życie w Polsce narastająco po trzech kwartałach 2023 r. wyniosły blisko 6 mld zł, co oznacza wzrost o 1 proc. rdr.

W samym III kwartale zwiększyły się o 2,2 proc. rdr – do 2 mld zł. Rentowność w tym dziale po 9 miesiącach wzrosła do 23,3 proc. czyli o 3,3 pp.

Przychody w najważniejszym dla PZU Życie segmencie ubezpieczeń grupowych i indywidualnie kontynuowanych w III kwartale zwiększyły się do blisko 1,83 mld zł (wzrost o 0,9 proc. rdr), a marża operacyjna wyniosła 25,8 proc., co oznacza powrót do poziomów sprzed pandemii.

Polisy zdrowotne

Liczba wszystkich umów zdrowotnych w Grupie PZU na koniec III kwartału 2023 roku roku przekroczyła 3,4 mln (wzrost o 7,7 proc. rdr).

Przychody całego filaru zdrowie po 9 miesiącach 2023 r. wyniosły blisko 1,2 mld zł i były wyższe o 24,5 proc. w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego.

W samym III kwartale 2023 roku przychody w filarze zdrowie sięgnęły 406 mln zł, co oznacza dynamikę na poziomie 20,9 proc. rdr.

Inwestycje aktywa klientów zewnętrznych

W filarze inwestycje aktywa klientów zewnętrznych (spoza Grupy PZU) w TFI PZU, Pekao TFI i Alior TFI wzrosły po trzech kwartałach 2023 r. o 56 proc. rdr do 48 mld zł.

Aktywa zarządzane przez samo TFI PZU wzrosły w tym okresie o 92 proc. rdr do 24 mld zł.

Poniżej wyniki PZU wg MSSF 17 w III kwartale 2023 roku i porównanie rdr:

Zysk netto grupy PZU w III kw. '23 wzrósł do 1,458 mln zł z 727 mln zł rok wcześniej , tabela

Czytaj także: Grupa PZU prezentuje wyniki po I kw. 2023 roku

Źródło: PAP BIZNES