Korzystne zmiany w prawie podatkowym na rynku nieruchomości od 2019 roku

Korzystne zmiany w prawie podatkowym na rynku nieruchomości od 2019 roku
Fot. stock.adobe.com/beeboys
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw został przyjęty przez Radę Ministrów i skierowany do Sejmu. Projekt wprowadza kilka istotnych zmian w prawie podatkowym, w tym m.in. dotyczących kwestii zbycia nieruchomości uzyskanej w drodze spadku, jak również korzystania z ulgi mieszkaniowej.

Korzystne zmiany dla dziedziczących, rozwodników oraz osób przeznaczających przychód ze sprzedaży nieruchomości na zakup innej nieruchomości na rynku pierwotnym

5 lat po nowemu

Stosownie do obecnie obowiązującego prawa, opodatkowaniu podlega odpłatne zbycie praw do nieruchomości otrzymanej nieodpłatnie w drodze spadku przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie nieruchomości przez spadkobiercę.

Nowelizacja ustawy przewiduje zmianę sposobu liczenia pięcioletniego okresu, po którym możliwa jest sprzedaż nieruchomości przez spadkobiercę. Czas ten będzie liczony od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie prawa majątkowego do danej nieruchomości przez spadkodawcę. Zmiana ta pozwoli spadkobiercom szybciej sprzedać otrzymaną w spadku nieruchomość i nie płacić od uzyskanego przychodu podatku pod warunkiem, że spadkodawca użytkował nieruchomość przez okres 5 lat.

Długi i ciężary spadkowe

Ponadto, projekt przewiduje włączenie kosztów nabycia lub wytworzenia nieruchomości przez spadkodawcę oraz długów i ciężarów spadkowych, w tym roszczeń o zachowek, do kosztów podatkowych spadkobiercy. Obecnie katalog kosztów podatkowych uwzględnia jedynie udokumentowane nakłady, które zwiększyły wartość nieruchomości, poniesione w czasie jej posiadania oraz kwotę podatku od spadków i darowizn. Oznacza to, że spłata długów spadkowych nie zmniejsza podstawy opodatkowania PIT. Nowelizacja zalicza do kosztów podatkowych długi i ciężary spadkowe poniesione zarówno przed, jak i po uzyskaniu przychodu, a także po złożeniu zeznania PIT-39.

Rozwodnikom lepiej

Nowe przepisy wpłyną korzystnie także na sytuację osób po rozwodzie. Obecnie rozwodnicy mogą sprzedać nieruchomość po upływie okresu pięciu lat od dnia ustania wspólnoty majątkowej. W przewidzianej nowelizacji okres pięciu lat liczony będzie od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie nieruchomości do majątku wspólnego.

Sprzedaż nieruchomości przed upływem 5 lat

Według obowiązującego prawa, podatnicy sprzedający dom, mieszkanie lub działkę przed upływem pięciu lat od nabycia tych nieruchomości są na ogół zobligowani do zapłacenia podatku od przychodu ze sprzedaży nieruchomości w wysokości 19%.

Możliwe jest jednak uniknięcie obowiązku podatkowego przez skorzystanie z ulgi mieszkaniowej. Podatnik powinien w ciągu dwóch lat od sprzedaży danej nieruchomości, liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym miała miejsce transakcja sprzedaży, wykazać, że uzyskany przychód przeznaczył na własne cele mieszkaniowe. Ministerstwo Finansów w przedstawionej nowelizacji proponuje wydłużyć okres na skorzystanie z ulgi mieszkaniowej do trzech lat. Zgodnie z zaproponowanym projektem, podatnik będzie miał trzy lata na podpisanie ostatecznego aktu notarialnego wskazującego na przeniesienie własności nieruchomości.

Rozszerzenie zakresu wydatków na cele mieszkaniowe

Zmiana ta będzie w szczególności korzystna dla osób nabywających nieruchomości od dewelopera, gdzie bardzo często nabywca nieruchomości przekazuje całą należność inwestorowi, a przeniesienie własności następuje po przekroczeniu okresu dwóch lat. Ponadto planowana nowelizacja rozszerza zakres wydatków na cele mieszkaniowe, do którego zaliczać się będą również wydatki na remont czy przebudowę lokalu mieszkalnego, poniesione, zanim podatnik stanie się jej właścicielem tj. np. w trakcie trwania umowy deweloperskiej, pod warunkiem, że podatnik stanie się właścicielem tego lokalu przed upływem wskazanego okresu trzech lat.

Zaproponowane zmiany, które mają zacząć obowiązywać od 1 stycznia 2019 r., można uznać za korzystne dla podatników, w szczególności dla osób dziedziczących, rozwodników oraz osób przeznaczających przychód ze sprzedaży nieruchomości na zakup innej nieruchomości na rynku pierwotnym.

Marta Polkowska
Centrum AMRON