Wzrost wynagrodzeń w kwietniu pozytywnie zaskoczył

Wzrost wynagrodzeń w kwietniu pozytywnie zaskoczył
Fot. stock.adobe.com/ambrozinio
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
W ujęciu realnym, po skorygowaniu o zmiany cen, wynagrodzenia w firmach wzrosły w kwietniu o 6,1% r/r (najwyżej od czerwca 2016 r.) wobec 5,3% w marcu.

#KrystianJaworski z #CreditAgricole: oczekujemy, że w kolejnych miesiącach roczna dynamika płac będzie się kształtować w przedziale 7-8% wspierana przez narastającą presję płacową w szeregu branż #płace #wynagrodzenia #zatrudnienie #GUS #rynekpracy #praca

Zgodnie z opublikowanymi w piątek danymi GUS, nominalna dynamika wynagrodzeń w sektorze przedsiębiorstw zatrudniających powyżej 9 osób zwiększyła się w kwietniu do 7,8% r/r z 6,7% w marcu, kształtując się wyraźnie powyżej naszej prognozy równej konsensusowi rynkowemu (7,1%). Dynamika nominalnych wynagrodzeń ukształtowała się tym samym na najwyższym poziomie od stycznia 2012 r.

Głównym czynnikiem oddziałującym w kierunku zwiększenia rocznej dynamiki płac był efekt niskiej bazy sprzed roku związany z ustąpieniem wpływu wypłat premii w górnictwie. Ponadto w kwietniu br. zostały wypłacone nagrody roczne w Biedronce, co również było czynnikiem dynamizującym wzrost wynagrodzeń. Wsparciem dla dynamiki wynagrodzeń były również czynniki statystyczne związane z korzystną różnicą w liczbie dni roboczych, podbijające dynamikę płac pracowników zatrudnionych na akord. Oczekujemy, że w kolejnych miesiącach roczna dynamika płac będzie się kształtować w przedziale 7-8% wspierana przez narastającą presję płacową w szeregu branż.

Stabilizacja dynamiki zatrudnienia

Według danych GUS, zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw zwiększyło się w kwietniu o 7,0 tys. m/m wobec wzrostu o 8,3 tys. w marcu. W konsekwencji roczna dynamika zatrudnienia nie zmieniła się w kwietniu w porównaniu do marca i wyniosła 3,7% r/r. Naszym zdaniem czynnikiem wspierającym wzrost zatrudnienia jest stopniowe przyspieszenie realnego wzrostu płac, sprzyjające powrotowi na rynek pracy osób dotychczas nieaktywnych zawodowo, a także rosnące rejestrowane zatrudnienie imigrantów z Ukrainy. Naszą ocenę wspierają wyniki badań koniunktury w przetwórstwie (PMI). Od początku br. składowa indeksu dotycząca zatrudnienia znajduje się wyraźnie powyżej wartości obserwowanych w II poł. ub. r., co sygnalizuje utrzymujący się silny popyt na pracę w przetwórstwie przemysłowym.

W kolejnych kwartałach oczekujemy stopniowego wyhamowania poprawy sytuacji na rynku pracy i łagodnego obniżenia rocznej dynamiki zatrudnienia zarówno w sektorze przedsiębiorstw, jak i w całej gospodarce. Wyhamowanie wzrostu zatrudnienia nastąpi mimo spodziewanego przez nas zwiększenia inwestycji publicznych i przedsiębiorstw, których potencjalnie korzystny wpływ na zatrudnienie będzie ograniczany przez rosnące trudności firm ze znalezieniem wykwalifikowanych pracowników.

Konsumpcja: dobry początek II kw.

Szacujemy, że realna dynamika funduszu płac (iloczynu zatrudnienia i przeciętnego wynagrodzenia) w przedsiębiorstwach zwiększyła się w kwietniu do 10,0% r/r wobec 9,3% w marcu i w całym I kw. Przyspieszenie realnego tempa wzrostu funduszu płac stanowi ryzyko w górę dla naszej prognozy dynamiki spożycia prywatnego w II kw. 2017 r. (4,4% r/r wobec 5,4% w I kw.).

Dzisiejsze dane o wynagrodzeniach i zatrudnieniu w sektorze przedsiębiorstw są w naszej ocenie lekko pozytywne dla kursu złotego i rentowności obligacji.