Warszawa nie będzie siedzibą AMLA

Warszawa nie będzie siedzibą AMLA
StockAdobe, autor: Krzysztof Budziakows
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
W grudniu 2023 r. Rada i Parlament Europejski porozumiały się co do treści nowego rozporządzenia powołującego AMLA (Anty-Money Laundering Authority) i określającego kompetencje tego organu. Ustalono także procedurę wyboru siedziby AMLA – akces zgłosiło dziewięć miast. W tej grupie nie ma Warszawy.

Rada i Parlament Europejski osiągnęły 13 grudnia 2023 r. wstępne porozumienie w sprawie utworzenia nowego europejskiego urzędu ds. przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (AMLA).

Urząd ma być filarem nowego, bardziej zharmonizowanego i scentralizowanego pod względem legislacyjnym i instytucjonalnym systemu przeciwdziałania praniu pieniędzy, mającego chronić obywateli UE oraz unijny system finansowy przed praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu.

Centralny nadzór na poziomie UE

AMLA będzie miał bezpośrednie i pośrednie kompetencje w zakresie nadzoru nad podmiotami zobowiązanymi stwarzającymi największe ryzyko w sektorze finansowym.

Według uzgodnionego tekstu AMLA zyska dodatkowe uprawnienia pozwalające mu bezpośrednio nadzorować niektóre rodzaje instytucji finansowych i kredytowych, w tym dostawców usług w zakresie kryptoaktywów, jeśli uzna, że stwarzają oni wysokie ryzyko, lub jeśli działają ponad granicami.

AMLA po powołaniu i ustanowieniu urzędu dokona wyboru instytucji finansowych i kredytowych, które stwarzają wysokie ryzyko w kilku państwach członkowskich.

Wybrane podmioty zobowiązane będą nadzorowane przez wspólne zespoły nadzorcze pod kierunkiem AMLA, który będzie m.in. przeprowadzał oceny i kontrole.

W uzgodnionym tekście przewidziano, że w pierwszej procedurze wyboru urząd będzie nadzorował maksymalnie 40 podmiotów i grup.

Wybór siedziby AMLA

Dodatkowo, Rada i PE uzgodnili proces wyboru siedziby przyszłego europejskiego Urzędu ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy i Finansowaniu Terroryzmu (AMLA). Postanowiono zorganizować wspólne wysłuchania publiczne, aby umożliwić przedstawicielom państw członkowskich zaprezentowanie proponowanych lokalizacji.

Do oceny każdego zgłoszenia posłużą: kryteria podane w zaproszeniu do zgłaszania kandydatur, informacje podane w formularzach zgłoszeniowych, analiza tych formularzy dokonana przez Komisję, a także wyniki wspólnych wysłuchań publicznych.

Ostateczna decyzja polityczna ma zapaść na nieformalnym posiedzeniu, podczas którego przedstawiciele Parlamentu i Rady będą głosować, dysponując taką samą liczbą głosów.

W najbliższym czasie Komisja Europejska przeprowadzi oceny kwalifikowalności miast-kandydatów, które to oceny stanowić będą podstawę dalszych prac i dyskusji z państwami kandydackimi.

Propozycje lokalizacji siedziby AMLA zgłosiło 9 państw członkowskich: Belgia (Bruksela), Niemcy (Frankfurt), Irlandia (Dublin), Hiszpania (Madryt), Francja (Paryż), Włochy (Rzym), Łotwa (Ryga), Litwa (Wilno) i Austria (Wiedeń).

Piotr Gałązka - prawnik, adwokat, ekspert ds. Unii Europejskiej
Piotr Gałązka – prawnik, adwokat, ekspert ds. Unii Europejskiej. Pełni funkcję Dyrektora Przedstawicielstwa Związku Banków Polskich w Brukseli, gdzie odpowiada za monitorowanie prac legislacyjnych UE. Doktorant na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Szkoły Prawa Brytyjskiego i Unii Europejskiej University of Cambridge i Uniwersytetu Warszawskiego. Sekretarz Sądu Polubownego (Arbitrażowego) przy Związku Banków Polskich. Członek Komitetu Prawnego Europejskiej Federacji Bankowej. Członek Rady Interesariuszy Centrum Europejskiego Uniwersytetu Warszawskiego.
Źródło: BANK.pl