Tarcza 4.0. po poprawkach wychodzi z Senatu, część wątpliwości dotyczy zmian w Kodeksie Karnym

Tarcza 4.0. po poprawkach wychodzi z Senatu, część wątpliwości dotyczy zmian w Kodeksie Karnym
Fot. stock.adobe.com/Blue Planet Studio
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
W czwartek 18 czerwca na 12. posiedzeniu Senatu, senatorowie przegłosowali poprawki do ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 tzw. Tarczy 4.0. Łącznie wprowadzono 126 poprawek.

Bohdan Szafrański: Senat wprowadził zmiany ograniczające możliwość nadużywania przez kredytobiorców proponowanych rozwiązań pomocowych #Tarcza4.0 #ZBP @PolskiSenat

Ustawa o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 to projekt rządowy, w który w założeniu ma pomóc przedsiębiorcom, w tym również firmom z sektora podstawowej produkcji rolnej.

Dopłaty do oprocentowania i wakacje kredytowe

Dopłaty do oprocentowania kredytów mają być wypłacane przez Bank Gospodarstwa Krajowego ze środków nowo utworzonego Funduszu Dopłat do Oprocentowania.

Ustawa przewiduje też wakacje kredytowe, które umożliwią zawieszenie spłaty kredytu do trzech miesięcy.

Wprowadzono w niej zapisy umożliwiające ochronę ważnych dla gospodarki przedsiębiorstw przed wrogimi przejęciami przez inwestorów spoza UE.

Znalazły się w niej również zapisy wspierające budżety jednostek samorząd terytorialnego.

Zmiany w Kodeksie Karnym

Ustawa wprowadza też zmiany w prawie karnym, np. rozszerza możliwości zdalnego przeprowadzania niektórych czynności postępowania karnego. To właśnie wprowadzanie w takim nadzwyczajnym trybie zmian związanych z kodeksem karnym i postępowania karnego budziło wśród wielu senatorów wątpliwości.

W trakcie kilku posiedzeń połączonych komisji senackich: Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej; Budżetu i Finansów Publicznych oraz Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej zdecydowano o usunięciu części z tych zapisów z ustawy.

Reprezentujący wniosek mniejszości senator Grzegorz Bierecki zwrócił uwagę, że usunięcie całych rozdziałów spowoduje odrzucenie przez Sejm tych poprawek w całości, co uniemożliwi wprowadzenie w tych zapisach poprawiających je zmian.

Łącznie na posiedzeniu połączonych komisji przegłosowano ok. 151 poprawek.

Czytaj także: Tarcza 4.0 po głosowaniach w Senacie, z poprawkami wraca do Sejmu

Jakie wprowadzono poprawki?

Trudno ocenić wszystkie wprowadzone przez Senat zmiany w zapisach ustawy. Wiele z nich to nie budzące kontrowersji poprawki redakcyjne i uściślające poszczególne ustępy.

Przyjęte postulaty ZBP

Spośród proponowanych przez ZBP i przedstawionych senatorom przez Krzysztofa Pietraszkiewicza prezesa ZBP na posiedzeniu połączonych komisji ostatecznie Senat wprowadził zmiany ograniczające możliwość nadużywania przez kredytobiorców proponowanych rozwiązań pomocowych.

Na przykład w art. 8 dodano się ust. 5a w brzmieniu: dopłata jest wypłacana, jeżeli przedsiębiorca nie zalega ze spłatą kapitału kredytu oraz odsetek, o których mowa w ust. 5.

Poza uściśleniem art. 13 ust. 3, że podmiotem udzielającym pomocy nie są banki, ale BGK wprowadzono też zmiany, które lepiej chronią prawa wierzycieli związane z restrukturyzacją podmiotów. W tym dotyczących obowiązku przygotowaniu przez dłużnika propozycji układowych oraz spisu wierzytelności, spisu wierzytelności spornych i przekazaniu ich nadzorcy układu.

Wprowadzono też postulowany przez ZBP zapis, że na wniosek wierzyciela sąd może zmienić nadzorcę układu oraz ustanowić nadzorcę sądowego albo zarządcę, jeżeli nadzorca układu nie daje rękojmi należytego wykonywania obowiązków.

Zmiany zgodne z Konstytucją?

W opinii Senatu, przedstawionej w uchwale dotyczącej ustawy, zwrócono uwagę, że zapisy art. 12b ust. 2-7 dodawane do specustawy COVID-19 budzą wątpliwości co do zgodności z przepisami Konstytucji. Ponieważ przewidują możliwość prowadzenia prac budowlanych przez inwestora, który nie posiada do nieruchomości tytułu prawnego i zgody podmiotu, który posiada do nieruchomości tytuł prawny.

Zdaniem Senatu zapis jest niespójny i tylko pozornie chroni prawa właściciela nieruchomości.

Zwrócono również uwagę, że jeden z zapisów ustawy w praktyce przywraca moc obowiązującą przepisów wykonawczych, które zostały wyeliminowane z systemu prawnego z dniem 1 marca 2020 r., a reguluje je art. 37 pkt 1 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej oraz niektórych innych ustaw.

To tylko niektóre z wielu uwag zgłoszonych do ustawy przez Senat.

Teraz ustawa wróciła do Sejmu i trafiła do Komisji Finansów Publicznych.

Źródło: aleBank.pl