Szybki monitoring NBP – styczeń 2017 r.

Szybki monitoring NBP – styczeń 2017 r.
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

Raport NBP: W IV kwartale 2016 r. sytuacja przedsiębiorstw poprawiła się. Była ona związana ze wzrostem sprzedaży, pozytywnymi tendencjami na rynku pracy oraz środkami z programu Rodzina 500 plus.

Narodowy Bank Polski opublikował 26 stycznia cokwartalną informację o kondycji sektora przedsiębiorstw. Raport pokazuje, jak oceniają one swoją kondycję i koniunkturę w IV kwartale 2016 r., a także prezentuje prognozy na I kwartał 2017 r.

Sytuacja ekonomiczna

Zdaniem ankietowanych firm w IV kwartale 2016 r. ich kondycja nieznacznie się poprawiła, pozostając powyżej długookresowej średniej. Prognozy na obecny kwartał obniżają się – co może być związane z niepewnością związaną z wahaniami kursów walut i cen oraz trudnymi do przewidzenia zmianami legislacyjnymi.

Popyt i produkcja

Koniunktura (mierzona popytem i produkcją) w sektorze przedsiębiorstw jest dobra, a przedsiębiorstwa oczekują, że w I kwartale 2017 r. ulegnie ona dalszej poprawie. Poprawa, której źródeł należy upatrywać przede wszystkim w popycie zagranicznym, może jednak mieć charakter krótkookresowy – prognozy trwałego komponentu popytu, liczby zamówień oraz bariera popytu wskazują na oczekiwania stabilnego kształtowania się warunków popytowych w dłuższej perspektywie.

Zatrudnienie

Prognozy zatrudnienia na I kwartał 2017 r. utrzymują się na wysokim poziomie i wskazują na jego dalszy wzrost. Od ponad 3 lat więcej firm planuje wzrost zatrudnienia niż jego spadek (w I kw. br. będzie to odpowiednio 13 proc. i 8 proc.). Wskaźnik prognoz zatrudnienia pozostaje zdecydowanie wyższy od swojej długoterminowej średniej. Warto podkreślić, że prognozy zatrudnienia nie zawsze są realizowane – planowane wzrosty przekładają się na faktyczny wzrost zatrudnienia średnio w ok. 2/3 przedsiębiorstw, ale w ostatnich kwartałach plany realizowane były nieco częściej – w około połowie przypadków.

Wynagrodzenia

Z powodu nasilającej się presji płacowej, w I kwartale 2017 r. można spodziewać się dalszych podwyżek wynagrodzeń. Co ważne, będą one miały większy zasięg niż w IV kwartale 2016 r. oraz rok wcześniej. Wzrost płac obejmie również zdecydowanie większą część ogółu zatrudnionych niż w poprzednim badanym kwartale.

Inwestycje

W świetle ostatnich wyników badania prognozowanie aktywności inwestycyjnej wydaje się utrudnione. Z jednej strony w I kwartale tego roku można oczekiwać ożywienia aktywności inwestycyjnej w sektorze publicznym. Przedsiębiorstwa prywatne (w tym zagraniczne) nie zapowiadają natomiast jej zwiększenia, m.in. w związku z wysoką niepewnością.

Płynność

Sektor przedsiębiorstw nadal odznacza się dobrą sytuacją płynnościową. Zdolność przedsiębiorstw do obsługi zadłużenia kredytowego jak i wynikającego z rozliczeń handlowych, również pozostała bardzo dobra. Pod koniec ubiegłego roku zaobserwowano jednak dwa niepokojące nazwiska – dość wyraźny wzrost odsetka firm informujących o trudnościach z odzyskaniem należności oraz zwiększoną liczbę przedsiębiorstw wskazujących na naciski na natychmiastowe regulowanie płatności ze strony dostawców, przy jednoczesnych oczekiwaniach i presji odbiorców na wydłużanie terminu spłaty należności. Problem ten nie wpływa jednak na oceny płynności.

Kredyt bankowy i jego dostępność

W IV kwartale 2016 r. zainteresowanie przedsiębiorstw kredytem bankowym było nieco wyższe w porównaniu do poprzedniego kwartału. Najczęściej o kredyt, którego cena i dostępność kształtują się na bardzo korzystnym poziomie, ubiegały się duże firmy, ale również sektor MSP. Niemal 90 proc. firm ubiegających się o kredyt otrzymało pozytywną decyzję kredytową. W I kwartale 2017 r. zapowiedzi ankietowanych firm sugerują kontynuację wzrostu zadłużenia kredytowego.

W przeprowadzonym w grudniu ub.r. badaniu ankietowym udział wzięło 2166 podmiotów z całego kraju.

Ramki tematyczne:

  • Potencjalne skutki niepewności
  • Czy przedsiębiorstwa odczuwają efekt niskich inwestycji?
  • Dostępność i zapotrzebowanie przedsiębiorstw UE na finansowanie

 

Więcej w raporcie „Szybki Monitoring NBP. Informacja o kondycji sektora przedsiębiorstw ze szczególnym uwzględnieniem stanu koniunktury w IV kw. 2016 r. oraz prognoz na I kw. 2017 r.”

Źródło: Narodowy Bank Polski