Rynek pracy rozgrzany, produkcja przemysłowa nadal szybko rośnie

Rynek pracy rozgrzany, produkcja przemysłowa nadal szybko rośnie
Jakub Borowski, Credit Agricole. Fot. Piotr Gamdzyk
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Zgodnie z opublikowanymi dziś danymi GUS, nominalna dynamika wynagrodzeń w sektorze przedsiębiorstw zatrudniających powyżej 9 osób zwiększyła się w lutym do 11,7% r/r (dynamika najwyższa od czerwca 2008 r.) wobec 9,5% w styczniu, kształtując się powyżej naszej prognozy zgodnej z konsensusem rynkowym (9,9%). W ujęciu realnym, po skorygowaniu o zmiany cen, wynagrodzenia w firmach zwiększyły się w lutym o 2,9% r/r (najwyżej od sierpnia ub.r.) wobec wzrostu o 0,3% w styczniu. Do znaczącego przyspieszenia wzrostu realnych wynagrodzeń w ujęciu rocznym przyczynił się odnotowany w lutym spadek inflacji.

Zgodnie z komunikatem GUS do zwiększenia wynagrodzeń w lutym przyczyniły się wypłaty premii dodatkowych, kwartalnych, półrocznych, nagród rocznych, podwyższanie wynagrodzeń, w tym także związane z pakietem mobilności (co podbiło wynagrodzenia kierowców zatrudnionych w firmach transportowych), oraz rozliczenia wynagrodzeń za pracę w godzinach nadliczbowych. Wskazane przez GUS przyczyny wzrostu płac potwierdzają, że ważnym czynnikiem oddziałującym w kierunku przyspieszenia wzrostu płac w sektorze przedsiębiorstw pozostaje narastająca presja płacowa będąca efektem dobrej sytuacji na rynku pracy i podwyższonej inflacji. Lutowe dane o dynamice płac sygnalizują naszym zdaniem istotne ryzyko w górę dla naszej prognozy wzrostu płac w całej gospodarce w 2022 r. (9,1%).

Czytaj także: GUS: w lutym płace rosły najszybciej od 14 lat, zatrudnienie też w górę >>>

Wypadkową przyspieszenia wzrostu płac i lekkiego spowolnienia wzrostu zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw w lutym (spadek do 2,2% r/r z 2,3% w styczniu) był wzrost realnej dynamiki funduszu płac w sektorze przedsiębiorstw (iloczynu zatrudnienia i przeciętnego wynagrodzenia skorygowanego o zmiany cen) do 5,2% r/r (najwyżej od lipca 2021 r.) wobec 2,6% w styczniu. Mimo silnego przyspieszenia wzrostu realnego funduszu płac w lutym oczekujemy, że w I kw. jego dynamika ukształtuje się znacząco poniżej dynamiki konsumpcji (7,3% r/r wobec 7,9% w IV kw. ub.r.). Wsparciem dla dynamiki konsumpcji w I kw. będą niska ubiegłoroczna baza (wpływ obostrzeń związanych z pandemią), efekt odłożonego popytu (niezrealizowanego ze względu na obowiązujące wcześniej obostrzenia) oraz zwiększone wydatki gospodarstw domowych w związku z napływem uchodźców z Ukrainy. Podtrzymujemy ocenę, że wyraźne spowolnienie wzrostu konsumpcji, spowodowane wzrostem niepewności po wybuchu wojny w Ukrainie, zwiększeniem inflacji i oczekiwanym silnym pogorszeniem nastrojów konsumenckich, nastąpi w II kw. br.

Utrzymuje się szybki wzrost aktywności w przemyśle

Zgodnie z danymi GUS produkcja sprzedana przemysłu w przedsiębiorstwach zatrudniających powyżej 9 osób zwiększyła się w lutym o 17,6% r/r wobec wzrostu o 19,2% w styczniu, kształtując się na poziomie zbliżonym do naszej prognozy (17,4%) i wyraźnie powyżej oczekiwań rynku (16,2%). Po oczyszczeniu z wpływu czynników sezonowych produkcja przemysłowa zwiększyła się w lutym o 2,1% m/m (wobec 4,2% w styczniu), co oznacza kontynuację szybkiego wzrostu aktywności w przemyśle.

Czytaj także: GUS: produkcja przemysłowa w górę o 17,6 proc. rdr w lutym; jest już o 25 proc. wyższa niż tuż przed pandemią >>>

W lutym odnotowano przyspieszenie wzrostu produkcji w branżach powiązanych z budownictwem (23,3% r/r wobec 22,9% w styczniu), co jest kolejnym – po zaskakująco wysokim wzroście produkcji budowlano-montażowej w styczniu – sygnałem wskazującym na ożywienie inwestycji prywatnych. Nieznaczny spadek dynamiki produkcji odnotowano natomiast w kategoriach, w których produkcja w dominującym stopniu skierowana jest na eksport (10,1% r/r w lutym wobec 12,2%) oraz pozostałych kategoriach przemysłu (21,4% wobec 22,9%). Utrzymujący się szybki wzrost produkcji kierowanej na eksport jest zgodny z wynikami badań koniunktury PMI, które sygnalizowały przyspieszenie wzrostu zamówień eksportowych oraz stopniowe zmniejszanie się bariery w postaci wąskich gardeł w procesie produkcji.

W danych o strukturze produkcji w lutym na uwagę zasługuje szybki wzrost produkcji dóbr zaopatrzeniowych (19,0% r/r), co sugeruje kontynuację obserwowanej od połowy 2021 r. tendencji do zwiększenia zapasów w celu zachowania ciągłości produkcji w warunkach ograniczeń w dostawach półproduktów i komponentów. Mimo tych działań w najbliższych miesiącach spodziewamy się lekkiego spowolnienia wzrostu produkcji przemysłowej na skutek przejściowego nasilenia barier podażowych związanych z wojną w Ukrainie. Bariery te będą dotyczyć zarówno branż powiązanych z budownictwem (ograniczona dostępność niektórych surowców oraz spowolnienie wzrostu aktywności w budownictwie w związku z odpływem pracowników z Ukrainy), jak i branż eksportowych uzależnionych od importu komponentów z Ukrainy (m. in. branża motoryzacyjna).

Lekkie spowolnienie wzrostu PKB w I kw.

Dzisiejsze dane o rynku pracy i produkcji przemysłowej stanowią wsparcie dla naszej prognozy, zgodnie z którą PKB w Polsce zwiększy się w I kw. o 6,1% r/r. wobec 7,3% w IV kw.

Dane te są naszym zdaniem lekko pozytywne dla złotego i rentowności polskich obligacji.

Źródło: Credit Agricole Bank Polska S.A.