RPP postanowiła nie zmieniać wysokości stóp procentowych

RPP postanowiła nie zmieniać wysokości stóp procentowych
Fot. stock.adobe.com Kamil
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Rada Polityki Pieniężnej (RPP) na posiedzeniu w dn. 8-9 maja 2024 r. utrzymała wszystkie stopy procentowe NBP na niezmienionym poziomie, referencyjna wynosi nadal 5,75 proc. - podał w komunikacie bank centralny.

Rada Polityki Pieniężnej postanowiła utrzymać stopy procentowe NBP na niezmienionym poziomie:

– stopa referencyjna 5,75 proc. w skali rocznej;

– stopa lombardowa 6,25 proc. w skali rocznej;

– stopa depozytowa 5,25 proc. w skali rocznej;

– stopa redyskontowa weksli 5,80 proc. w skali rocznej;

– stopa dyskontowa weksli 5,85 proc. w skali rocznej.

Czytaj także: Jak gołębie w RPP, które stały się jastrzębiami umacniają złotego i obniżają inflację

RPP – uzasadnienie decyzji

W komunikacie po posiedzeniu RPP, czytamy m.in:

„Koniunktura w otoczeniu polskiej gospodarki pozostaje osłabiona. Według pierwszych szacunków, w strefie euro roczna dynamika PKB w I kw. br. była niska. Natomiast w Stanach Zjednoczonych w I kw. br. roczna dynamika PKB była nadal relatywnie wysoka.
Utrzymuje się niepewność dotycząca perspektyw aktywności w największych gospodarkach.

W otoczeniu polskiej gospodarki trwa proces dezinflacji. W kierunku spadku inflacji oddziałuje ograniczenie presji kosztowej, widoczne w spadku cen produkcji w przemyśle, jak również niska dynamika aktywności. W wielu gospodarkach następuje także spadek inflacji bazowej, choć jest ona nadal podwyższona.

W Polsce napływające dane miesięczne sugerują wzrost rocznej dynamiki PKB w I kw. 2024 r. względem IV kw. ub.r. Na wyższą dynamikę konsumpcji wskazuje wzrost sprzedaży detalicznej, z kolei spadki produkcji przemysłowej i budowlano-montażowej sygnalizują obniżenie dynamiki inwestycji. Utrzymuje się dobra sytuacja na rynku pracy, w tym niskie bezrobocie.

Choć liczba pracujących pozostaje wysoka, to zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w marcu 2024 r. było niższe niż rok wcześniej. Jednocześnie dynamika wynagrodzeń utrzymuje się na wysokim poziomie.

Według szybkiego szacunku GUS roczny wskaźnik inflacji CPI w kwietniu 2024 r. wyniósł 2,4% (wobec 2,0% w marcu 2024 r.). Do wzrostu inflacji w ujęciu rok do roku przyczynił się przede wszystkim wzrost rocznej dynamiki cen żywności i napojów bezalkoholowych na skutek przywrócenia wyższej stawki podatku VAT oraz wzrost cen paliw.”

RPP: niepewna prognoza dot. inflacji

„W ocenie Rady napływające dane wskazują, że pomimo obserwowanego ożywienia gospodarczego, presja popytowa i kosztowa w polskiej gospodarce pozostają niskie, co w warunkach osłabionej koniunktury i spadku presji inflacyjnej za granicą oddziałuje w kierunku niższej krajowej inflacji.

W efekcie oczekuje się, że w II kw. 2024 r. roczna dynamika CPI będzie kształtowała się na poziomie zgodnym z celem inflacyjnym NBP. Towarzyszyć temu będzie niższa niż w poprzednich kwartałach inflacja po wyłączeniu cen żywności i energii, choć – wobec podwyższonej dynamiki cen usług – pozostanie ona wyższa niż inflacja CPI.
W kolejnych kwartałach kształtowanie się inflacji obarczone jest jednak znaczną niepewnością, związaną m.in. z wpływem polityki fiskalnej i regulacyjnej na procesy cenowe, w tym na oczekiwania inflacyjne, a także tempem ożywienia gospodarczego w Polsce oraz sytuacją na rynku pracy.

W przypadku podniesienia cen energii w II połowie 2024 r. inflacja może istotnie wzrosnąć. Jednocześnie w średnim okresie w kierunku wyższej presji popytowej w gospodarce oddziaływać będzie wyraźny wzrost
wynagrodzeń, w tym w związku z podwyżkami płac w sektorze publicznym.
W tych warunkach Rada postanowiła utrzymać stopy procentowe na niezmienionym poziomie.

Rada ocenia, że obecny poziom stóp procentowych NBP sprzyja realizacji celu inflacyjnego w średnim okresie.
Dalsze decyzje Rady będą zależne od napływających informacji dotyczących perspektyw inflacji i aktywności gospodarczej.”

Źródło: PAP BIZNES, Rada Polityki Pieniężnej / RPP