Reforma OFE: należy zmienić datę wyznaczoną na moment wyceny aktywów przenoszonych do ZUS?

Reforma OFE: należy zmienić datę wyznaczoną na moment wyceny aktywów przenoszonych do ZUS?
OFE - Otwarte Fundusze Emerytalne (źródło: Adobe Stock)
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Reforma OFE wymaga dostosowania po doświadczeniach następstw pandemii COVID-19. Korekty powinny objąć m.in. harmonogram, rozwój nowego produktu, komunikację z klientem oraz rozwiązania techniczne - wynika z badania IGTE.

Utrzymanie daty 15 kwietnia 2019 roku, jako momentu #WycenaAktywów przenoszonych do #ZUS spowodowałoby niezbilansowane zwiększenie długu publicznego, nierówne traktowanie członków #OFE wybierających #IKE, a przede wszystkim zagroziłoby realizacji celów reformy #LikwidacjaOFE @_IGTE @zus_pl

Izba Gospodarcza Towarzystw Emerytalnych, która zrzesza Powszechne Towarzystwa Emerytalne, instytucje zarządzające OFE, przeprowadziła badanie wśród swoich członków, by zebrać opinie dotyczące odsunięcia w czasie transformacji OFE oraz przygotować rekomendacje zmian do legislacji wprowadzającej reformę funduszy emerytalnych.

Rekomendacje zmian w reformie OFE

Przedstawiciele PTE zostali poproszeni o wskazanie, jak powinny zmienić się rozwiązania reformy OFE przed jej uruchomieniem, biorąc pod uwagę  doświadczenia z następstwami  ekonomicznymi pandemii COVID-19 oraz aktualne uwarunkowania gospodarcze. Pytanie miało charakter otwarty.

Zgłoszone  postulaty  obejmują  kwestie  zaktualizowania dat i terminów związanych  z  reformą, rozszerzenia zakresu komunikacji elektronicznej z klientami, usunięcia dostrzeżonych nieścisłości oraz uzupełnienia istniejących rozwiązań, umożliwienia rozwoju nowo powstałego produktu i oferowania go szerszemu gronu klientów niż dotychczasowym członkom OFE oraz podejmują problem dotyczący wyceny aktywów przenoszonych do ZUS.

W kwestii harmonogramu wdrożenia wskazano na potrzebę odpowiednio długiego vacatio legis dla całej  ustawy  oraz  dodatkowego  zweryfikowania i wprowadzenia  ewentualnych  zmian  dat poszczególnych operacji, co ma pozwolić na odpowiedzialne przygotowanie reformy i bezpieczne jej przeprowadzenie.

Czytaj także: Środki z OFE będzie można wypłacić w całości

Lepsze i prostsze kontakty z klientami, e-umowy

Często podnoszoną kwestią była potrzeba zwiększenia ułatwień w kontaktach z klientami.

Badani postulowali  eliminowanie odgórnych ustawowych obowiązków  dokonywania przez klientów i instytucje finansowe czynności w formie pisemnej, a także wprowadzenie możliwości składania dyspozycji i oświadczeń woli oraz  zawierania umów w postaci elektronicznej, jak również prowadzenia pozostałej komunikacji z uczestnikami przekształconych funduszy w tym trybie.

W uzasadnieniu powoływano się na dobre doświadczenia rozwiązań  wprowadzonych  podczas początkowego okresu pandemii COVID-19.

– W okresie lockdownu wiele różnych instytucji finansowych z powodzeniem wdrożyło komunikację z klientem w postaci elektronicznej i to świetnie zdało egzamin. Wykorzystanie tych rozwiązań w przepisach reformujących OFE odbyłoby się z dużą korzyścią dla klientów i zmniejszyłoby koszty – tłumaczy Małgorzata Rusewicz, prezes IGTE.

Czytaj także: Nowy projekt ustawy o przekształceniu OFE w IKE Rada Ministrów chce przyjąć w III kwartale 2020 r.

Precyzyjne rozwiązania operacyjne i przekształceniowe

Istotne  dla  badanych jest dopracowanie licznych, szczegółowych  rozwiązań  operacyjnych  i technicznych reformy. Najważniejszą z nich jest ponowne przeanalizowanie limitów alokacji w akcje oraz przepływów rynkowych.

Potrzebne  jest doprecyzowanie zapisów ustawowych budzących wątpliwości interpretacyjne, np. kwestii dokonywania wypłat transferowych, czy wpłat dodatkowych do IKE, umorzeń.

Podniesiono, że pobranie opłaty przekształceniowej winno mieć odzwierciedlenie w zmianie stanu liczby jednostek rozrachunkowych, a nie w zmianie wartości jednostki rozrachunkowej.

Wskazano również na potrzebę uproszczenia procesu łączenia przekształconych podmiotów z TFI,  a także, w okresie przejściowym, zwolnienia przekształconych PTE/OFE z rygorystycznych obowiązków obejmujących TFI, czy też weryfikacji wymogów kapitałowych wobec aktywów SFIO powstałego z OFE.

– Zgłoszenie uwag do szczegółowych rozwiązań technicznych reformy przez osoby, które będą ten proces przeprowadzać wskazuje, że istnieje przestrzeń do udoskonalenia istniejącej legislacji. W związku z trwającym odłożeniem w czasie transformacji OFE powstaje przestrzeń, by propozycje przeanalizować i dokonać potrzebnych zmian – podsumowuje Małgorzata Rusewicz, prezes IGTE.

Rewizja daty wyceny aktywów

W wypowiedziach respondentów podjęty został problem dotyczący odpowiedniej wyceny aktywów przenoszonych do ZUS. Wskazano, że przyjęta w dotychczasowym kształcie ustawy data 15 kwietnia 2019 roku, jako moment wyceny aktywów przenoszonych do ZUS, w wyniku następstw ekonomicznych COVID-19, nie znajduje już uzasadnienia.

Czytaj także: Kto zyska, a kto straci na zmianie terminu wyceny aktywów OFE przenoszonych do ZUS?

Utrzymanie tego rozwiązania spowodowałoby niezbilansowane zwiększenie długu publicznego, nierówne traktowanie członków OFE wybierających IKE, a przede wszystkim zagroziłoby realizacji celów reformy.

Badanie członków zarządów Powszechnych Towarzystw Emerytalnych zostało przeprowadzone przez IGTE metodą CAWI w dniach od 2 do 16 lipca 2020 roku na próbie 10 PTE, członkach izby.

Źródło: IGTE