Redaktor naczelny: Odwaga i wyobraźnia

Redaktor naczelny: Odwaga i wyobraźnia
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Ile to już lat uczymy się od siebie nawzajem? Nie ulega kwe¬stii, że szereg projektów samorządowych nie ujrzałoby światła dziennego, gdyby nie banki. I odwrotnie, zarządzanie płynno¬ścią, zwłaszcza w bankach lokalnych, jakże często za podstawę ma osady pochodzące z JST.

Maciej Małek
Redaktor naczelny

Podobno nic tak nie porusza wyobraźni jak duże projekty, anga­żujące siły, środki i potencjały wielu partnerów i środowisk. Jak to się zatem stało, że dobiegający końca rok 2017 – Rok Wisły, spotkał się z relatywnie niewielkim rezonansem społecznym? Być może dlatego, że ostatni, naprawdę wielki projekt dedykowany królowej naszych rzek realizowało jeszcze państwo pruskie? Teraz to ma szansę ulec istotnej jakościowo zmianie, a co to oznacza dla Mazowsza i jakich impulsów prorozwojowych w zdawałoby się niekiedy odległych obszarach dostarczy, dowiecie się Państwo z opracowania przygotowanego przez dr Elżbietę Kozubek – dyrek­tor Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego. Dodam tylko, że opisany projekt stanowi integralną część większego dzieła, jako że porozumienie dedykowane rewitalizacji Wisły podpisało siedem województw. Jeśli partnerem są Holendrzy, znający hydrotechnikę jak mało kto, to wydaje się, że sukces jest nieunikniony.

Sukces to także gospodarka konkurencyjna, innowacyjna i opar­ta na wiedzy. Mają tego świadomość bankowcy, finansujący od lat pozasystemowe formy kształcenia. W tym dziele poczesne miejsce zajmuje Fundacja Warszawski Instytut Bankowości, przy czynnym wsparciu mego Wydawcy – Centrum Prawa Bankowego i Informacji. Spośród licznych projektów składających się na sek­torowy program Bankowcy dla Edukacji, czołowe miejsce zajmuje współpraca z samorządami, stanowiącymi organy prowadzące dla reformowanych właśnie placówek oświatowych. Krótka fotografia w syntetycznym ujęciu prezentuje bezprecedensową skalę reali­zowanych wspólnie pomysłów – poczynając od adresowanego do najmłodszych Bakcyla.

Codzienną troską samorządów jest także zapewnienie w ramach realizacji statutowych zadań dobrostanu mieszkańców, o co o tyle trudno, że starzejemy się jako populacja, co wpływa na skalę i za­kres potrzeb wymagających zaspokojenia, przy relatywnie skrom­nym finansowaniu. Z drugiej strony przedmiotem naszej nieustan­nej troski i pieczy pozostają najmłodsi, to oni zdecydują o naszej przyszłości. W Poznaniu, w obu obszarach wypracowano efektyw­ne mechanizmy, tak w sferze finansowania, jak i szeroko pojętego kapitału społecznego. Tym, co łączy oba obszary, jest polityka pro­rodzinna, uznaliśmy zatem, że te doświadczenia i dobre praktyki warte są upowszechnienia i popularyzacji, zwłaszcza że gdy idzie o opiekę senioralną, nie mają w naszych realiach odpowiednika.

Skoro o doświadczeniach mowa, to domeną współpracy banków, instytucji finansowych i JST pozostają produkty finansowe, niekie­dy bardzo złożone i innowacyjne, w zakresie zarządzania i finan­sowania projektów. Boom inwestycyjny spowodowany również szerokim dopływem środków unijnych wiele samorządów wpędził w przeszłości w kłopoty, a to za sprawą konieczności wygenerowa­nia tzw. udziału własnego. Kraków stanowił w tym względzie mo­delowy przykład. Jak zatem uzyskano nadwyżki? O tym skarbnik dr Lech Fijał przy wsparciu jednej ze współpracownic, dyrektor Aliny Kwaśniak.

Współpracę i partnerstwo, to co określa nasze wzajemne relacje, dobrze ilustruje potencjał rynkowy, jaki dla JST przedstawia Sys­tem AMRON, stworzony w ramach CPBiI pod kierunkiem dr. Jacka Furgi – przewodniczącego Komitetu Finansowania Nieruchomości Związku Banków Polskich. Aby wykorzystać potencjały wielu jakże często rozproszonych baz danych o nieruchomościach, potrzebna jest współpraca w zakresie inwentaryzacji nie tylko cen transakcyj­nych, ale posiadanych zasobów, które zamiast generować koszty, mogą stanowić wehikuł zrównoważonego rozwoju, a gdy jest taka konieczność, zabezpieczenie powierzanych samorządom środków finansowych na realizację długo- i średnioterminowych projektów. To także asumpt do rozwoju mieszkalnictwa, w tym budownictwa komunalnego.

Skoro zaś o współpracy mowa, to cyfryzacja, digitalizacja, zarzą­dzanie rozproszonymi zbiorami danych, często tak zwanych wraż­liwych, stawia przed naszymi środowiskami wyzwania z zakresu cybersecurity, ale przecież nie tylko. Równie w tym obszarze współ­praca przynosi wymierne efekty, o czym Dariusz Kozłowski – wi­ceprezes Centrum Prawa Bankowego i Informacji odpowiedzial­ny za utrzymanie Systemu Węzła Dostępowego Związku Banków Polskich. Lista projektów adresowanych pośrednio lub wprost do samorządów jest – jak się Państwo dowiedzą, tyleż długa, co nie zamknięta.

Podobnie jak lista zadań, które przyjdzie nam wspólnie realizować, niezależnie od tego, jakim wynikiem, i według jakich reguł zakoń­czą się przyszłoroczne wybory samorządowe. Sądzimy bowiem, że trwały fundament dalszego pomyślnego rozwoju stanowi wszystko to, co w minionych dekadach wypracowaliśmy wspólnie, a czego następnym dowodem będzie – jestem o tym przekonany – do­robek kolejnego już Forum Nowoczesnego Samorządu, z myślą o którym przygotowaliśmy – wzorem lat ubiegłych – to opracowa­nie. Tym razem w formie elektronicznej, bo czas, który przed nami, wymaga rozwijania cyfrowych, interaktywnych kanałów komuni­kacji, zapewniających szybkie, szerokie dotarcie do interesariuszy. Dziś bycie online to oczywistość i w bankach, i w samorządach!