EDS raport: Samorządy stawiają na edukację ekonomiczną

EDS raport: Samorządy stawiają na edukację ekonomiczną
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Do końca roku nawet 300 samorządów może podpisać porozumienie z Warszawskim Instytutem Bankowości dotyczące edukacji finansowej oraz cyberbezpieczeństwa w szkołach różnych szczebli. Wszystko w ramach Projektu sektorowego "Bankowcy dla Edukacji" oraz Programu BAKCYL.

Letnia kampania informacyjna Warszawskiego Insty­tutu Bankowości dotarła w okresie lipiec-wrzesień br. do władz około 600 jednostek samorządu teryto­rialnego w Polsce. Jak mówi Waldemar Zbytek, wicepre­zes zarządu Warszawskiego Instytutu Bankowości, ponad 90% burmistrzów, prezydentów i wójtów gmin, których odwiedzili reprezentanci WIB deklaruje chęć przyłączenia się do programu edukacyjnego skierowanego do uczniów szkół podstawowych i średnich. Do tej pory podpisano już ponad 200 porozumień z samorządowcami reprezentują­cymi samorządy różnej wielkości.

Projekt sektorowy „Bankowcy dla Edukacji” został zaini­cjowany przez Związek Banków Polskich i jest realizowany przez Warszawski Instytut Bankowości. Projekt jest skiero­wany do czterech głównych grup odbiorców: dzieci i mło­dzieży, studentów, pracowników instytucji finansowych oraz seniorów.

Bankowcy stawiają na samorządy, a samorządy na bankowców

Niezwykle dynamicznie rozwija się część programu skiero­wana do szkół – „Bankowcy dla Edukacji Finansowej Mło­dzieży – BAKCYL”. Do tej pory organizatorzy przyciągali do programu szkoły poprzez kontakty z ich dyrektorami. Chcąc rozszerzyć zasięg przedsięwzięcia postanowili za­interesować swoją inicjatywą przedstawicieli samorządów. – Przekonanie samorządowców do programu edukacji finansowej uczniów to był strzał w dziesiątkę – zauważa Waldemar Zbytek. Jak skuteczna była to decyzja, najlepiej świadczy fakt, że tygodniowo WIB zawiera kilka lub kilka­naście porozumień o współpracy z samorządami.

Współpraca z samorządami rozpoczęła się w ubiegłym roku szkolnym i akademickim od pilotażowych programów we Wrocławiu i w Brzegu Opolskim. Trzeci pilotaż zrealizo­wano w Mińsku Mazowieckim – i to z inicjatywy samych sa­morządowców, którzy z internetu dowiedzieli się o współ­pracy WIB z gminami na Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie.

W trakcie uzgodnień z poszczególnymi JST ujawniła się istotna potrzeba rozszerzenia wspólnych działań edukacyjnych o tematykę cyberbezpieczeństwa oraz objęcie nimi poza uczniami również grupy seniorów. Obydwa postulaty samorządowców systematycznie wprowadzane są do działań Warszawskiego Instytutu Bankowości.

Nie zabraknie woluntariuszy dla BAKCYLA

Rosnąca wśród samorządowców popularność progra­mu edukacji ekonomicznej stawia przed organizatorami przedsięwzięcia nowe wyzwania. W tym roku na współpra­cę może zdecydować się 300 gmin, ale w kraju jest ich prawie 2500. Jeśli wszystkie wzięłyby udział w programie, to rodzi się pytanie – kto będzie prowadził działania edu­kacyjne z dziećmi i młodzieżą? Przecież w jednej gminie w zależności od wielkości jest kilka lub kilkanaście szkół.

Na tak postawione pytanie Waldemar Zbytek ma krótką odpowiedź – wolontariusze. Do tej pory zajęcia z ucznia­mi prowadzili pracownicy sektora bankowego, także oso­by zatrudnione w bankach spółdzielczych. Ta grupa jest szczególnie ważna w najmniejszych miejscowościach gdzie banki komercyjne nie mają swoich oddziałów. W tej chwili grupa woluntariuszy obejmuje 700 osób. Przygoto­wywany jest również projekt Akademickiego Wolontariatu Edukacyjnego, w ramach którego studenci ostatnich lat wspierać będą działania edukacyjne WIB.

Kolejnym sposobem na sprostanie rosnącemu zaintere­sowaniu samorządów i szkół edukacją ekonomiczną jest współpraca WIB z Fundacją Młodzieżowej Przedsiębiorczo­ści przy projektach opartych na warsztatach dla nauczycieli. – Tylko w najbliższym roku szkolnym przeszkolimy ponad 2500 nauczycieli, którzy potem samodzielnie będą pro­wadzili zajęcia z dziećmi – deklaruje Waldemar Zbytek.

Lepiej wyedukowany klient – mniejsze ryzyko dla niego, gospodarki i banków

Rozmach i skala działalności edukacyjnej Warszaw­skiego Instytutu Bankowości nie powinna nikogo dzi­wić. WIB od 25 lat prowadzi szerokie działania zarówno w zakresie szkoleń pracowników sektora finansowego, jak i edukacji obecnych i przyszłych klientów. Program wspierają m.in.: banki, Krajowa Izba Rozliczeniowa i Biu­ro Informacji Kredytowej. Dlaczego? Ponieważ najlep­szym klientem jest klient wyedukowany. Klienci sektora finansowego, którzy podejmują nieracjonalne decyzje, wynikające z braku elementarnej wiedzy ekonomicznej stwarzają ogromne ryzyko dla siebie samych, gospo­darki, banków i innych instytucji finansowych. Im więcej ludzi będzie wiedziało, jak skutecznie i bezpiecznie za­rządzać swoimi finansami, tym lepiej będzie rozwijał się sektor bankowy, a także skorzysta na tym cała gospo­darka. – podsumowuje wiceprezes WIB.

Samorządy i szkoły zainteresowane współpracą edukacyj­ną z WIB mogą znaleźć przydatne informacje na stronach wib.org.pl i bakcyl.wib.org