Prezes GPW Benchmark o stawce referencyjnej WIBOR po decyzji KNF

Prezes GPW Benchmark o stawce referencyjnej WIBOR po decyzji KNF
Źródło: GPW
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Po udzieleniu przez KNF zgody na administrowanie stawkami WIBOR/WIBID zgodnymi z rozporządzeniem BMR, najważniejszym zadaniem jest monitorowanie zasobu transakcyjnego tych stawek - powiedział PAP Biznes prezes GPW Benchmark, Zbigniew Minda. Dodał, że w I poł. 2021 r. Benchmark planuje przekazać rynkowi do weryfikacji dwa wskaźniki alternatywne typu risk free rate.

„Zdefiniowane dzisiaj zasady opracowywania stawek referencyjnych WIBID i WIBOR będą podlegały okresowej walidacji i weryfikacji.

Poziom transakcyjności, pomimo bieżącego wpływu pandemii, okazał się obecnie akceptowalny przez UKNF w procesie uzyskiwania zezwolenia, ale monitorowanie zasobu transakcyjnego WIBID i WIBOR jest naszym najważniejszym zadaniem.

Aktywa uczestników fixingu to 75 proc. aktywów sektora bankowego w kraju

Rzecz jasna, istotnym elementem, który stanowi o transakcyjności i reprezentatywności WIBID-u i WIBOR-u, jest fakt, że dane i informacje dotyczące rynku, który opisują, są przekazywane przez wiodące instytucje w kraju. Aktywa uczestników fixingu to 75 proc. aktywów sektora bankowego w kraju” – powiedział Zbigniew  Minda.

prezes GPW Benchmark, Zbigniew Minda

„W odpowiedzi na wymagania BMR dokonaliśmy reorganizacji zasad, na bazie których uczestnicy fixingu kontrybuują do metody opracowywania WIBID-u i WIBOR-u ‒ poprzez wprowadzenie szczegółowych zasad przygotowania danych wejściowych.

Kluczem stała się implementacja BMR-owej kaskady danych i wyciągnięcie transakcji na pierwsze miejsce w hierarchii danych zgodnie z ideą kaskady danych” – dodał prezes GPW Benchmark.

Ciągłość stosowania stawek referencyjnych WIBID i WIBOR

KNF udzieliła w ub. czwartek zezwolenia GPW Benchmark na prowadzenie działalności jako administrator wskaźników referencyjnych stóp procentowych, w tym również kluczowych.

Oznacza to, że nadzór uznał proces wyznaczania kluczowego wskaźnika WIBOR/WIBID za zgodny z wymaganiami UE (rozporządzenie BMR). Udzielenie przez KNF zezwolenia zapewnia ciągłość stosowania stawek referencyjnych WIBID i WIBOR przez podmioty, które stosują je w umowach i instrumentach finansowych.

Rozporządzenie BMR

Rozporządzenie BMR ustanowiło od 1 stycznia 2018 r. nowy standard dla opracowywania, udostępniania oraz stosowania wskaźników referencyjnych na terenie Unii Europejskiej.

Pewne kategorie podmiotów opracowujących wskaźniki referencyjne mogą skorzystać z okresu przejściowego w dostosowaniu do nowych standardów – tak było w przypadku stawek WIBOR/WIBID.

Nowe regulacje mają na celu ochronę przed manipulacją poziomem wskaźników, w związku z doświadczeniami m.in. ze stawką LIBOR, oraz wzmocnienie wiarygodności stawek rynku pieniężnego.

Zgodnie z BMR, w metodologii wyznaczania nowych stawek należy stosować tzw. metodę kaskadową – w pierwszej kolejności administrator wskaźnika powinien brać pod uwagę wartość faktycznych transakcji na rynku (tzw. transakcyjność wskaźnika), a dopiero później – w przypadku ich braku – wartość kwotowań.

Nowe regulacje mają na celu ochronę przed manipulacją poziomem wskaźników

Obecnie WIBOR wyliczany jest na podstawie deklaracji banków.

Czytaj także: WIBOR ma już pewną przyszłość? Nie będzie problemów z umowami kredytowymi?

Oświadczenie o Wskaźniku Referencyjnym

Prezes Minda informuje, że zgodnie z literą BMR, GPW Benchmark chce na przełomie roku opublikować kolejny dokument – Oświadczenie o Wskaźniku Referencyjnym (benchmark statement), dotyczący stawek referencyjnych WIBID i WIBOR.

Dodaje, że KNF będzie mógł w ramach czynności nadzorczych przedstawić uwagi do tego dokumentu, jak i prowadzić inne działania kontrolne w stosunku do metod wskaźników referencyjnych.

Nowe wskaźniki już bez zgody UKNF

Zezwolenie wydane przez KNF pozwala jednocześnie administratorowi (GPW) na wprowadzenie nowych wskaźników, np. wskaźnika alternatywnego, bez konieczności uzyskania osobnej zgody organu nadzoru.

„Przedstawiciele kluczowych instytucji, w tym przedstawiciele UKNF, są informowani przez nas na bieżąco o postępach i wynikach prac nad wskaźnikami alternatywnymi, m.in. poprzez udział w grupach roboczych.

Wskaźniki stopy procentowej wymagają na pewno pracy nie tylko samego administratora, ale całego rynku – wskaźnik alternatywny będzie mógł być wpisany do umów jako fallback w przypadku ewentualnych zmian lub ewentualnego zaprzestania opracowywania stawek referencyjnych w przyszłości.

Również w tym obszarze spodziewamy się aktywnej postawy KNF i oczywiście będziemy się liczyć z jej uwagami” – powiedział Zbigniew Minda.

Dwa wskaźniki alternatywne typu risk free rate

Po udzieleniu zezwolenia GPW Benchmark chce skupić się na dwóch kwestiach: w pierwszej kolejności na dbaniu o metodę WIBID-u i WIBORu i zapewnienie jej reprezentatywności w stosunku do ciągle zmiennych warunków ekonomicznych, a w drugiej ‒ na dostarczaniu rynkowych i zgodnych z globalnymi tendencjami, alternatywnych wskaźników referencyjnych.

Planujemy przekazać rynkowi do weryfikacji co do przydatności dwa wskaźniki alternatywne typu risk free rate w I połowie 2021 r.

„Przykłady niektórych koncepcji indeksów alternatywnych, symulacje i opis założeń koncepcyjnych są prezentowane na naszej stronie internetowej od kilku miesięcy.

We współpracy z rynkiem określiliśmy główne typy indeksów, które należy jak najszybciej opatrzyć odpowiednią dokumentacją i procedurami, tak aby mogły pełnić rolę wskaźników alternatywnych zgodnych z rozporządzeniem BMR, tak by była możliwość ich stosowania w umowach.

(…) Planujemy przekazać rynkowi do weryfikacji co do przydatności dwa wskaźniki alternatywne typu risk free rate w I połowie 2021 r. Realizujemy działania dotyczące WRR – Warsaw Repo Rate, opartego o dane o transakcjach repo i bsb, a także realizujemy działania dotyczące WIRD, w przypadku którego brane będą pod uwagę depozyty niezabezpieczone z sektora międzybankowego, sektora instytucji finansowych oraz sektora dużych przedsiębiorstw” – powiedział Zbigniew Minda.

Czytaj także: GPW Benchmark rozpoczyna konsultacje zmian w opracowywaniu indeksów giełdowych

Wskaźniki referencyjne dotyczące tzw. stopy wolnej od ryzyka

GPW Benchmark inwestuje we wskaźniki referencyjne dotyczące tzw. stopy wolnej od ryzyka (risk free rate) i chce dostarczyć czysto transakcyjnych wskaźników referencyjnych w wersji O/N, mając na uwadze fakt, iż w zasadzie wszyscy administratorzy dostrzegają ograniczenia w zapewnieniu wysokiej jakości wskaźników dotyczących dłuższych terminów.

„Realizacja zadań związanych z budowaniem krzywej terminowej w oparciu o kształtowanie się wskaźnika referencyjnego O/N w przeszłości wymaga przygotowania i kooperacji z szerokim zakresem podmiotów finansowych.

Jako administrator wskaźnika kluczowego uważamy za niezbędne przygotowanie rozwiązań, które korespondować będą z tym, co dzieje się na rynkach rozwiniętych w tym obszarze.

Każdy istotny ruch będziemy konsultować publicznie i mając na celu przejrzyste i skuteczne komunikowanie działań administratora wskaźników referencyjnych stopy procentowej, w tym wskaźnika kluczowego” – powiedział prezes Minda.

Zgodnie z art. 28 ust. 2 BMR podmioty nadzorowane, które stosują wskaźnik referencyjny, powinny sporządzić rzetelne plany określające działania, które podjęłyby na wypadek istotnych zmian lub zaprzestania opracowywania danego wskaźnika referencyjnego (w Polsce WIBOR).

Każdy istotny ruch będziemy konsultować publicznie i mając na celu przejrzyste i skuteczne komunikowanie działań administratora wskaźników referencyjnych stopy procentowe

Jeżeli jest to możliwe i zasadne, plany takie powinny wskazywać jeden lub kilka alternatywnych wskaźników referencyjnych. Plany powinny zostać uwzględnione w umowach z klientami.

GPW Benchmark (100 proc. udziałów w spółce posiada GPW) jest organizatorem fixingu, na którym ustalane są stawki WIBOR i WIBID.

Czytaj także: Decyzja KNF: wskaźnik WKF jest pierwszym w Polsce wskaźnikiem referencyjnym stopy procentowej zgodnym z BMR

Źródło: aleBank.pl