Prawo bankowe: Sejm uchwalił z poprawkami nowelizację dotyczącą wymogów kapitałowych

Prawo bankowe: Sejm uchwalił z poprawkami nowelizację dotyczącą wymogów kapitałowych
Fot. stock.adobe.com/zagorskid
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Sejm przyjął nowelizację prawo bankowego, wdrażającą unijne przepisy, dotyczące m.in. zatwierdzania finansowych spółek holdingowych i finansowych spółek holdingowych o działalności mieszanej oraz zmieniającej poziom bufora innej instytucji o znaczeniu systemowym (O-SII) z 2% do 3%. Za nowelą wraz z przyjętymi wcześniej poprawkami opowiedziało się 441 posłów, 10 było przeciw, a 1 wstrzymał się od głosu.

Posłowie przyjęli 10 poprawek, głównie o charakterze redakcyjnym i doprecyzowującym.

Cel nowelizacji prawa bankowego

Celem nowelizacji prawa bankowego jest wprowadzenie zmian w krajowym porządku prawnym w związku z wejściem w życie regulacji prawnych Unii Europejskiej dotyczących wymogów kapitałowych dla instytucji finansowych, tzw. pakietu CRD V/CRR II.

Czytaj także: Prawo bankowe: rząd przyjął projekt ustawy uelastyczniający bufor ryzyka systemowego >>>

Jak wynika z oceny skutków regulacji (OSR), „w ujęciu długoterminowym projektowane rozwiązania zapewnią pozytywne skutki dla sektora finansowego przez wzmocnienie bazy kapitałowej oraz lepsze zabezpieczenie się przed ryzykiem płynności, dzięki czemu zostanie ograniczone ryzyko angażowania w przyszłości funduszy publicznych w ratowanie podmiotów zagrożonych upadłością”.

Finansowe spółki holdingowe i finansowe spółki holdingowe o działalności mieszanej

Nowela zakłada wprowadzenie przepisów dotyczących zatwierdzania finansowych spółek holdingowych i finansowych spółek holdingowych o działalności mieszanej. Finansowe spółki holdingowe i finansowe spółki holdingowe o działalności mieszanej mogą być jednostkami dominującymi grup bankowych i stosowanie wymogów ostrożnościowych jest wymagane na podstawie skonsolidowanej sytuacji takich spółek holdingowych.

Instytucja kontrolowana przez takie spółki holdingowe nie zawsze jest w stanie zapewnić spełnienie wymogów na zasadzie skonsolidowanej w całej grupie, niektóre finansowe spółki holdingowe i finansowe spółki holdingowe o działalności mieszanej zostały objęte bezpośrednim zakresem uprawnień nadzorczych w celu zapewnienia spełnienia wymogów na zasadzie skonsolidowanej.

Nowa procedura…

W związku z tym wprowadzona ma zostać procedura zatwierdzania działalności oraz bezpośrednie uprawnienia nadzorcze w odniesieniu do niektórych finansowych spółek holdingowych i finansowych spółek holdingowych o działalności mieszanej, aby zapewnić bezpośrednią odpowiedzialność takich spółek holdingowych za zapewnienie spełniania skonsolidowanych wymogów ostrożnościowych bez obejmowania tych spółek dodatkowymi wymogami ostrożnościowymi mającymi zastosowanie na zasadzie indywidualnej.

… i obowiązki

Wdrożony do polskiego porządku prawego tą nowelizacją ma zostać także obowiązek posiadania pośredniej unijnej jednostki dominującej w przypadku, gdy co najmniej dwie instytucje z siedzibą w Unii wchodzą w skład tej samej grupy z państwa trzeciego, a całkowita wartość aktywów w Unii grupy z państwa trzeciego wynosi co najmniej 40 mld euro.

Nowela zakłada także wprowadzenie standardowej metodyki i uproszczonej standardowej metodyki oceny ryzyka stopy procentowej (oprócz dotychczas funkcjonującego systemu zarządzania ryzykiem), rozszerzenie katalogu podmiotów, którym udzielenie określonych informacji nie stanowi naruszenia tajemnicy zawodowej, uelastycznienie bufora ryzyka systemowego (dotychczas mógł zostać nałożony na sektor finansowy lub jego podzbiór; po zmianach dodatkowo będzie możliwość ustanowienia bufora albo na wszystkie ekspozycje, albo na określony podzbiór ekspozycji.

Wprowadzenie specjalnego algorytmu

Nowa regulacja zakłada wprowadzenie algorytmu służącego do wyliczenia bufora ryzyka systemowego oraz zmianę maksymalnego poziomu bufora innej instytucji o znaczeniu systemowym (O-SII) z 2% do 3%.

Ponadto, za zgodą Komisji Europejskiej, będzie możliwość ustanowienia bufora O-SII w wysokości przekraczającej 3% w odniesieniu do bufora globalnych instytucji o znaczeniu systemowym (G-SII) oraz rozszerzenia dotychczasowej definicji G-SII przez dodanie przepisu, zgodnie z którym G-SII jest też grupa, na której czele stoi unijna instytucja dominująca, unijna dominująca finansowa spółka holdingowa lub unijna dominująca finansowa spółka holdingowa o działalności mieszanej.

Źródło: ISBnews