Poręczenia: Poręczenie zapłaty wadium – większe szanse na kontrakt

Poręczenia: Poręczenie zapłaty wadium – większe szanse na kontrakt
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Podstawowym zadaniem funduszy poręczeń kredytowych jest ułatwienie przedsiębiorcom oraz osobom rozpoczynającym działalność gospodarczą dostępu do zewnętrznego finansowania – kredytów bankowych oraz pożyczek. Nowością w ofercie Funduszu Pomerania jest poręczenie zapłaty wadium. Jest to najrzadziej stosowany przez przedsiębiorstwa produkt.

Monika Skolimowska

Zgodnie z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2004 r. Nr 19 poz. 177 art. 45 ust. 6) wadium może być wnoszone w:

 • pieniądzu,
 • poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej (z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym),
 • gwarancjach bankowych,
 • gwarancjach ubezpieczeniowych,
 • poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 Ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2014 r. poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240).

Podmioty działające na rzecz rozwoju gospodarczego wsparcie mogą przeznaczyć na utworzenie lub powiększenie wyodrębnionego księgowo funduszu, z którego:

 • udzielają pożyczek,
 • udzielają poręczeń,
 • obejmują akcje lub udziały w spółkach będących przedsiębiorcami we wczesnej fazie rozwoju,
 • dokonują inwestycji w spółki będące mikroprzedsiębiorcami.

Udzielane poręczenia mogą znaleźć zastosowanie także przy przetargach, realizując instytucję wadium. Fundusz Pomerania, odpowiadając na potrzeby przedsiębiorców w tym zakresie, w 2015 r. poszerzył ofertę o kolejny produkt.

Oferta funduszu dotyczy zarówno pojedynczych poręczeń wadiów, jak również utworzenie tzw. limitu wadialnego, którym przedsiębiorca dysponuje w kolejnych przetargach, bez konieczności wszczynania procedury weryfikacyjnej. Co ważne, wadium w formie poręczenia jest tak samo traktowane jak zabezpieczenie – wniesienie wadium w pieniądzu.

Monika Skolimowska
Absolwentka Akademii Rolniczej w Szczecinie Wydziału Ekonomiki i Organizacji Gospodarki Żywnościowej (kierunek ekonomia) oraz podyplomowych studiów Menedżerskich – Franklin University Leadership and Delegation i studiów Systemów Audytorskich i Praktyki Audytu Wewnętrznego. Certyfikowany audytor wewnętrzny II stopnia PIKW. Dyplomowany pracownik bankowy, specjalista unijnych programów w rolnictwie. Pełniła funkcję audytora wewnętrznego, przewodniczącego komitetu zarządzania ryzykami w banku oraz dyrektora zarządzającego. W bankowości spółdzielczej przeszła szczeble pracy od referenta do dyrektora. Obecnie dyrektor oddziału BBS-Banku w Darłowie, w którym pracuje od 2001 r.

Należy zwrócić uwagę, iż dzięki takiemu poręczeniu firma nie tylko może w inny sposób wykorzystać pieniądze, które byłyby do tej pory zamrożone w postaci wadium, ale dzięki „pakietowi wadialnemu” może startować w kilku postępowaniach przetargowych jednocześnie.

W sierpniu 2016 r. udzielono trzykrotnie mniej jednostkowych poręczeń wadiów niż w ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

 • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
 • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
 • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
 • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

 • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
 • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

 • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI