OZE: kto może skorzystać z wydłużenia terminów?

OZE: kto może skorzystać z wydłużenia terminów?
Fot. stock.adobe.com/adiruch na chiangmai
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Przepisy tzw. pierwszej tarczy antykryzysowej wprowadziły do ustawy o odnawialnych źródłach energii regulacje, które mają ułatwić wytwórcom dochowanie terminów dotyczących rozpoczęcia wytwarzania albo sprzedaży energii elektrycznej zarówno w systemie aukcyjnym, jak w systemie taryfy gwarantowanej (feed-in-tariff) oraz systemie dopłat do ceny rynkowej (feed-in premium).

#URE: Z uprawnienia mogą skorzystać wszystkie instalacje OZE, które wygrały aukcje i którym nie upłynął termin przewidziany na rozpoczęcie wytwarzania/ sprzedaży energii elektrycznej w tym systemie #OZE #TarczaAntykryzysowa #Koronawirus

Nowe przepisy dla przedsiębiorców – wydłużenie terminów

W przypadku wystąpienia, w toku realizacji inwestycji z zakresu tzw. nowych instalacji odnawialnego źródła energii, okoliczności wskazanych w ustawie o OZE, tj. opóźnień dotyczących:

1.dostaw urządzeń wchodzących w skład instalacji odnawialnego źródła energii,

2.dostaw elementów niezbędnych do budowy instalacji odnawialnego źródła energii,

3.w realizacji instalacji odnawialnego źródła energii oraz przyłączy do sieci elektroenergetycznej,

4.przy realizacji odbiorów lub rozruchu instalacji odnawialnego źródła energii,

5.przy uzyskiwaniu koncesji albo wpisu do rejestrów określonych w ustawie

spowodowanych stanem zagrożenia epidemicznego lub stanem epidemii ogłoszonym w drodze rozporządzenia ministra zdrowia,

Prezes URE jednorazowo, na wniosek wytwórcy, wydaje postanowienie o:

‒ przedłużeniu terminu spełnienia zobowiązania, o którym mowa w art. 79 ust. 3 pkt 8 lit. a) ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz okresów, o których mowa w art. 74 ust. 1 tej ustawy (art. 79a ‒ SYSTEM AUKCYJNY),

‒ przedłużeniu terminu spełnienie zobowiązania, o którym mowa w art. 70b ust. 4 pkt 1 lit. d) ustawy o odnawialnych źródłach, oraz okresu, o którym mowa w art. 70b ust. 4 pkt 1 lit. c) tej ustawy (art. 70ba ‒ SYSTEMY FIT/FIP).

Termin ten może zostać przedłużony o okres wskazany przez wytwórcę we wniosku, jednak nie dłużej niż o 12 miesięcy, licząc od dnia kiedy upływałby termin realizacji tych zobowiązań.

Wytwórca we wniosku musi przedstawić m.in. oświadczenie swoje lub dostawców urządzeń wchodzących w skład instalacji OZE potwierdzające, że opóźnienie dostaw urządzeń lub rozruchu instalacji jest spowodowane wymienionymi wyżej okolicznościami.

Kryteria skorzystania z nowych terminów

Z uprawnienia mogą skorzystać wszystkie instalacje OZE, które wygrały aukcje i którym nie upłynął termin przewidziany na rozpoczęcie wytwarzania/ sprzedaży energii elektrycznej w tym systemie.

Należy pamiętać, że wniosek musi być złożony przez wytwórcę na 30 dni przed upływem terminu na realizację zobowiązania. Analogicznie kształtuje się to uprawnienie w odniesieniu do instalacji w systemach FIT/FIP.

Oznacza to, że z uprawnienia nie mogą skorzystać jedynie instalacje fotowoltaiczne, które wygrały aukcje przeprowadzone w latach 2016 ‒ 2017, zaś w przypadku instalacji fotowoltaicznych, które wygrały aukcje z roku 2018, uprawnienie to nie będzie przysługiwać wyłącznie w przypadku wytwórców, którzy nie skorzystali lub nie skorzystają z trybu przewidzianego w art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1524).

Dotychczasowe uprawnienie dotyczące zmiany terminu pierwszej sprzedaży energii (art. 17 ust. 3 o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw) oraz nowe uprawnienie umożliwiające przedłużenie terminu realizacji zobowiązań w związku ze stanem pandemii, są względem siebie niekonkurencyjne. Wytwórca może skorzystać z obu tych uprawnień łącznie.


Kiedy Prezes URE może odmówić wydłużenia terminu zobowiązań

Nowe przepisy wskazały także przypadki, kiedy regulator w drodze postanowienia odmawia wnioskującym przedłużenia terminu. Może to mieć miejsce w przypadku gdy:

‒ wniosek nie będzie spełniał któregokolwiek z wymagań, o których mowa w art. 79a ust. 2 oraz 70ba ust. 2 ustawy o odnawialnych źródłach energii,

‒ wytwórca złożył wniosek, później niż w terminie 30 dni przed dniem spełnienia zobowiązania, o którym mowa w art. 79 ust. 3 pkt 8 lit. a oraz art. 70b ust. 4 pkt 1 lic. d ustawy o odnawialnych źródłach energii,

‒ nie wystąpiła żadna z okoliczności, o których mowa w art. 83 ust. 3ba ustawy o odnawialnych źródłach energii.

Od postanowienia Prezesa URE służy zażalenie do Sądu Okręgowego w Warszawie ‒ Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia.

Źródło: Urząd Regulacji Energetyki / URE