Od 1 stycznia 2020 roku zmiany w podatku od nieruchomości. O ile wzrosną stawki?

Od 1 stycznia 2020 roku zmiany w podatku od nieruchomości. O ile wzrosną stawki?
Fot. stock.adobe.com/JeanLuc
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Początek nowego roku oznacza wiele zmian. Między innymi zmierzymy się z wyższym podatkiem od nieruchomości. O ile wzrośnie ta danina? Czy wszyscy zapłacą więcej? Jaki jest powód podwyżki?

W 2020 r. czekają nas zmiany związane z podatkiem od nieruchomości. Wzrośnie bowiem stawka tej należności #PodatekodNieruchomości #podatki #nieruchomości #mieszkania

Czym jest podatek od nieruchomości?

Podatek od nieruchomości to należność publicznoprawna, której podlegają co do zasady grunty, budynki lub ich części oraz budowle lub ich części, związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Ustawa z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych przewiduje w tym zakresie kilka wyłączeń. Między innymi opodatkowaniu nie podlegają grunty pod wodami powierzchniowymi płynącymi, z wyjątkiem gruntów pod wodami jezior lub zbiorników sztucznych. Podatku nie trzeba również płacić za grunty zajęte pod pasy drogowe dróg publicznych oraz zlokalizowane na nich budowlane (z wyjątkiem tych, związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, innej niż utrzymanie dróg publicznych lub eksploatacja autostrad płatnych) – wymienia Robert Tomaszewski, prezes zarządu w firmie Saveinvest Sp. z o.o. – portal www.saveinvest.pl.

Kto płaci podatek od nieruchomości?

Podatnikiem podatku od nieruchomości są natomiast osoby fizyczne, osoby prawne, a także jednostki organizacyjne, w tym spółki, nieposiadające osobowości prawnej, które jednocześnie spełniają jeden z czterech warunków, wskazanych w ustawie. Po pierwsze są właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych. Po drugie są posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych. Po trzecie są użytkownikami wieczystymi gruntów. Po czwarte z kolei są posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, jeżeli to posiadanie wynika z umowy zawartej z właścicielem, KOWR lub z innego tytułu prawnego, z wyjątkiem posiadania przez osoby fizyczne lokali mieszkalnych niestanowiących odrębnych nieruchomości albo jest bez tytułu prawnego.

Jakie zmiany czekają nas w 2020 roku?

W 2020 r. czekają nas zmiany związane z podatkiem od nieruchomości. Wzrośnie bowiem stawka tej należności. Winą za ten stan rzeczy należy natomiast obarczyć inflację. W pierwszym półroczu 2019 r. ukształtowała się ona na poziomie 1,8 procent. Tymczasem zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych górne granice stawek kwotowych, określonych między innymi w stosunku do podatku od nieruchomości, obowiązujące w danym roku podatkowym, ulegają corocznie zmianie na następny rok podatkowy w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszego półrocza roku, w którym stawki ulegają zmianie, w stosunku do analogicznego okresu roku. Inaczej mówiąc, wskaźnik inflacji, publikowany przez Główny Urząd Statystyczny, ma wpływ na maksymalną stawkę podatku od nieruchomości – wyjaśnia Robert Tomaszewski.

Czytaj także: Dlaczego samorządy będą podnosiły podatki i opłaty lokalne w 2020 roku?

O ile więcej trzeba będzie wydać na podatek?

Zmiany nie powinny być szczególnie odczuwalne dla właścicieli nieruchomości. Stawka za mieszkania i domy jednorodzinne wzroście bowiem o 2 grosze za 1 metr kwadratowy powierzchni użytkowej budynków. W konsekwencji właściciele 50-metrowego mieszkania w bloku dorzucą tylko złotówkę do miejskiej kasy.

Jednak nie wszystkie samorządy podnoszą podatki od nieruchomości.

Na przykład w Zakopanem w roku 2020 nie wzrosły stawki podatku od nieruchomości poinformowało portal aleBank.pl Biuro Komunikacji Społecznej i Promocji Urząd Miasta Zakopane.

W innych miastach, jak np. w Warszawie stawki rosną w zróżnicowany sposób. Jak dowiedzieliśmy się w wydziale prasowym biura marketingu miasta w urzędzie m.st. Warszawy stawka podatku od nieruchomości, w zależności od przedmiotu opodatkowania, została 2020 r. zwaloryzowana do kwoty:

0,95 zł od 1 m2 powierzchni dla gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, tj. zmiana stawki w stosunku do obowiązującej na 2019 rok o 0,02 zł, za 1 m2 w skali roku,

4,80 zł od 1 ha powierzchni dla gruntów pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych, tj. zmiana stawki w stosunku do obowiązującej na 2019 rok o 0,09 zł za 1 ha w skali roku,

0,50 zł od 1 m2 powierzchni dla gruntów pozostałych, tj. zmiana stawki w stosunku do obowiązującej na 2019 rok o 0,01 zł za 1 m2 w skali roku,

3,15 zł od 1 m2 powierzchni dla gruntów niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. poz. 1777), i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego, tj. zmiana stawki w stosunku do obowiązującej na 2019 rok o 0,06 zł za 1 m2 w skali roku,

0,81 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych, tj. zmiana stawki w stosunku do obowiązującej na 2019 rok o 0,02 zł za 1 m2 w skali roku,

23,90 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej budynków zajętych naprowadzenie działalności gospodarczej, tj. zmiana stawki w stosunku do obowiązującej na 2019 rok o 0,43 zł za 1 m2 w skali roku,

11,18 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej budynków zajętych naprowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym, tj. zmiana stawki w stosunku do obowiązującej na 2019rok o 0,20 zł za 1 m2 w skali roku,

4,87 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej budynków związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych o powierzchni użytkowej do 2.000 m2, tj. zmiana stawki w stosunku do obowiązującej na 2019 rok o 0,09 zł za 1 m2 w skali roku,

2,44 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej budynków związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych o powierzchni użytkowej powyżej 2.000 m2,tj. zmiana stawki w stosunku do obowiązującej na 2019 rok o 0,05 zł za 1 m2w skali roku,

8,05 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej pozostałych budynków, tj. zmiana stawki w stosunku do obowiązującej na 2019 rok o 0,15 zł za 1 m2 w skali roku,

2% od wartości budowli, tj. pozostawienie w takiej samej wysokości jako obowiązującej na 2019 rok.  

Zmiana  stawek dotyczy wszystkich podmiotów będących podatnikami podatku od nieruchomości za nieruchomości położone na terenie m.st. Warszawy.  

Stawki podatku od nieruchomości na 2020 rok zostały zwaloryzowane w oparciu o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2019 roku w stosunku do I półrocza 2018 roku wynoszący 1,8%  

Lublin, Rzeszów, Gdańsk

Od stycznia w Lublinie obowiązują nowe stawki podatku od nieruchomości, określone uchwałą Rady Miasta Lublin z dnia 12 listopada 2019 r. Zaproponowane podwyżki stawek uwzględniają fakt, że w 2019 roku stawki podatku od nieruchomości nie uległy zmianie w stosunku do 2018 roku.

Prezentujemy przykładowe kwoty wzrostu podatku, zależne od rodzaju nieruchomości i jego przeznaczenia, na podstawie informacji uzyskanych z Urzędu Miejskiego w Lublinie. W przypadku:

1) lokalu mieszkalnego (mieszkanie o powierzchni użytkowej 60 m2 i grunt przynależny do lokalu mieszkalnego – 30 m2) wzrost kwoty podatku wyniesie 1,50 zł rocznie;

2) domu jednorodzinnego (dom o powierzchni użytkowej 140 m2 i grunt o powierzchni 800 m2) wzrost podatku wyniesie 10,80 zł rocznie;

3) budynku handlowego, produkcyjnego, itp. (budynek o powierzchni użytkowej 110.000 m2, grunt o powierzchni 30.000 m2) wzrost podatku wyniesie 47.400 zł rocznie;

4) budynku opieki zdrowotnej (budynek o powierzchni użytkowej 23.000 m2, grunt o powierzchni 70.000 m2) wzrost podatku wyniesie 6.710 zł rocznie;

5) budynku organizacji pożytku publicznego nieprowadzącej działalności gospodarczej, np. fundacji, stowarzyszenia (budynek o powierzchni użytkowej 150 m2, grunt o powierzchni 200 m2) wzrost podatku wyniesie 23 zł rocznie.

Z kolei Beata Magnowska, Zastępca dyrektora Wydziału Finansowego Urzędu Miasta Rzeszowa przekazała portalowi aleBank.pl informacje dotyczące stawek podatku od nieruchomości na 2020 rok, które zostały uchwalone uchwałą nr XXI/423/2019  Rady Miasta Rzeszowa z dnia 19 listopada 2019 r.

Dynamika podatku od nieruchomości po przeliczeniu podstaw opodatkowania przez stawki na 2020 rok wynosi 101,4%, w związku z czym wzrósł  on w stosunku do 2019 r. o 1,4 %.

Kwotowe stawki podatku od nieruchomości wzrosły w stosunku do wszystkich podstaw opodatkowania, jednakże należy zwrócić uwagę na fakt, że od gruntów pozostałych stawka wzrosła z 0,31 zł do 0,32 zł czyli o 1 grosz, natomiast dla budynków mieszkalnych lub ich części stawka podatku wzrosła z 0,70 zł do 0,72 zł czyli o 2 grosze.

W tym miejscu należy podkreślić, że stawki podatku od nieruchomości uchwalone przez Radę Miasta Rzeszowa są znacznie niższe od górnych granic stawek określonych przez Ministra Finansów na 2020 r. 

W przypadku budynków mieszkalnych lub ich części maksymalna stawka to 0,81 zł, budynków pozostałych – 8,05 zł, gruntów pozostałych – 0,50 zł, podczas gdy przyjęte przez Radę Miasta Rzeszowa od tych przedmiotów opodatkowania to odpowiednio stawki: 0,72 zł, 7,02 zł, 0,32 zł.

Ponadto ww. uchwałą Rada Miasta uchwaliła dla garaży wielostanowiskowych lub ich części, związanych z budynkami mieszkalnymi wielorodzinnym, z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej stawkę 0,72 zł, podczas gdy górna  granica stawki ogłoszona  przez Ministra Finansów od takich przedmiotów opodatkowania to 23,90 zł, natomiast dla garaży wielostanowiskowych lub ich części, związanych z budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi górna granica stawki to 8,05 zł, podczas gdy Rada Miasta uchwaliła od tych przedmiotów opodatkowania stawkę w wysokości 0,72 zł.

Celem opodatkowania jest uzyskanie środków pieniężnych na pokrycie publicznych potrzeb i realizowanych przez Miasto licznych inwestycji. Miasto realizuje zadania statutowe oraz zadania zlecone polegające między innymi na zaspokajaniu potrzeb społeczności lokalnej  w zakresie ochrony zdrowia, pomocy społecznej, oświaty, komunalnego budownictwa mieszkaniowego itd.

Podatek jako publicznoprawne, nieodpłatne, przymusowe i bezzwrotne świadczenie pieniężne na rzecz Skarbu Państwa lub Gminy gwarantuje powszechność opodatkowania.

Wszyscy zatem muszą przyczyniać do pokrywania wspólnych potrzeb (utrzymanie szkół, przedszkoli, remonty, budowa i oświetlenie dróg, zapewnienie czystości w mieście, prowadzenie budownictwa komunalnego  itp.).

Natomiast w Gdańsku, o czym poinformowała Aleksandra Kowalik, Kierownik Referatu Wydział Budżetu Miasta I Podatków: od 1 stycznia 2020 r. zmianie uległy stawki na podatek od nieruchomości położonych na terenie miasta Gdańska i zostały ustalone na poziomie stawek maksymalnych określonych w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych (z wyjątkiem budynków lub ich części zajętych na prowadzenie ośrodków wczasowych sezonowo przez okres trwający mniej niż 6 miesięcy, za które stawka wynosi 18zł/m2).

Średni wzrost stawek podatku od nieruchomości  wyniósł 2,4%.

 Wzrost stawek najczęściej występujących przedmiotów opodatkowania kształtował się na poziomie 2 gr za m2 – grunty pozostałe i grunty związane z działalnością gospodarczą, 4 gr za m2 – budynki mieszkalne i 0,48 gr za m2 – budynki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

 Wszyscy podatnicy, którzy byli opodatkowani podatkiem od nieruchomości w 2019r. zapłacą więcej w 2020r., z wyjątkiem podatników zwolnionych od podatku od nieruchomości posiadających grunty zajęte na cmentarze i budynki lub ich części zajęte na biblioteki oraz związane z nimi grunty.

Podniesienie wysokości stawek na podatek od nieruchomości w roku 2020 wynikało głównie ze wzrostu wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych o 1,8% w pierwszym półroczu 2019 r. w stosunku do pierwszego półrocza 2018 r. oraz konieczności zapewnienia środków finansowych w związku ze wzrostem wydatków budżetu miasta Gdańska, w takich obszarach jak, edukacja, sprawy społeczne, gospodarka komunalna oraz inwestycje infrastrukturalne.

Kraków, Poznań, Kielce

Rada Miasta Krakowa uchwaliła na rok 2020 następujące nowe stawki podatku od nieruchomości:

Źródło: UM Kraków

Podwyżka jest powszechna, ale będą przypadki, że kwota do zapłaty nie ulegnie zmianie.

Podwyżka ma charakter inflacyjny, stawki przyjęte w Krakowie podążają za stawkami obwieszczonymi przez Ministra Finansów.

Czytaj także: Podatek od nieruchomości: nadpłaty można odzyskać aż do 5 lat wstecz >>>

Z kolei w Kielcach, o czym poinformował portal aleBank.pl Tadeusz Porębski, Rzecznik Prasowy Prezydenta, określono następujące stawki podatku od nieruchomości obowiązujące na terenie Gminy Kielce:

1) od gruntów:

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,85 zł od 1 m2 powierzchni,

b) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych – 4,79 zł od 1 ha powierzchni,

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,42 zł od 1 m2 powierzchni,

d) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie  z dnia 9  października 2015r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2018r. poz. 1398 ze zm.), i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego – 3,10 zł od 1 m2 powierzchni;

2) od budynków lub ich części:

a) mieszkalnych – 0,69 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 22,90 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 5,50 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – 4,60 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;

e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 7,69 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;

3) od budowli – 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych.

W Uzasadnieniu można przeczytać, że stawki podatkowe, które najczęściej znajdują zastosowanie i dotyczą największej liczby podatników wzrosną w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej od gruntów i budynków średnio o 2,5 % oraz od gruntów i budynków mieszkalnych średnio o 9 %.

Stawka od 1 m2:

gruntów

– związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wyniesie 0,85 zł i będzie wyższa od obecnej o 2 grosze (2,4%), co stanowić będzie 89,5% stawki maksymalnej,

– pozostałych wyniesie 0,42 zł i będzie wyższa od obecnej o 4 grosze (10,5%), co stanowić będzie 84% stawki maksymalnej,

budynków

– mieszkalnych wyniesie 0,69 zł i będzie wyższa od obecnej o 5 groszy (8%), co stanowić będzie 85% stawki maksymalnej,

– związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wyniesie 22,90 zł i będzie wyższa od obecnej o 60 groszy (2,7%), co stanowić będzie 95,8% stawki maksymalnej,

– związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych wyniesie 4,60 zł i będzie wyższa od obecnej o 14 groszy (3,1%), co stanowić będzie 94,4% stawki maksymalnej,

– pozostałych wyniesie 7,69 zł i będzie wyższa od obecnej o 29 groszy (3,9%), co stanowić będzie 95,5% stawki maksymalnej,

Powyższy wzrost stawek zapewni Miastu Kielce w 2020 roku większe wpływy z tytułu podatku od nieruchomości w wysokości około 4 300 000 zł, a równocześnie nie powinien spowodować zbyt wielkiego obciążenia dla podatników.

Oceniając skutki zmian stawek dla mieszkańców i przedsiębiorców przeprowadzono symulacje:

a)        mieszkanie o pow. 60 m2 wraz z udziałem w gruncie 28 m2 – roczny wzrost podatku o 4 zł,

b)        mieszkanie o pow. 60 m2 wraz z udziałem w gruncie 28 m2 i miejscem garażowym 20 m2 – roczny wzrost podatku 10 zł,

c)         dom o pow. 150 m2 wraz z gruntem o pow. 1000 m2 – roczny wzrost podatku o 48 zł,

d)        budynek przeznaczony na prowadzenie działalności gospodarczej o pow. 200 m2 położony na gruncie 500 m2 – roczny wzrost podatku o 130 zł,

e)        budynek przeznaczony na prowadzenie działalności gospodarczej o pow. 4 600 m2 położony na gruncie 34 000 m2 – roczny wzrost podatku o 3 440 zł,

f)         budynek przeznaczony na prowadzenie działalności gospodarczej o pow. 92 000 m2 położony na gruncie 57 000 m2 – roczny wzrost podatku o 56 340 zł,

W założeniach do projektu budżetu w zakresie planowanych dochodów Miasta Kielce na 2020 rok zaplanowano zwiększenie stawek podatku od nieruchomości, bowiem zdaniem Fitch Ratings planowane podwyżki stawek podatków lokalnych stanowią istotny czynnik ułatwiający poprawę wyników operacyjnych Miasta.

Wysoce uzasadnione jest więc, podjęcie uchwały, która określi nowe stawki podatku od nieruchomości, bowiem pozostawienie dotychczas obowiązujących stawek spowodowałoby negatywne skutki dla budżetu gminy.

Uzyskane dochody pozwolą na prawidłową realizację zadań zaplanowanych w budżecie na 2020 rok.

W Poznaniu stawki podatku od  nieruchomości na 2020 rok zostały określone przez Radę Miasta Poznania uchwałą z dnia 15 października 2019 roku (nr XVIII/300/VIII/2019).

Zostały one opublikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego w dniu 23 października 2019 roku (poz. 8789).

Podwyższenie stawek w stosunku do 2019 roku wynosi 1,8%.

Wynika ze wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszego półrocza 2019 roku, w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego.

Tym samym odnotowano wzrost wszystkich stawek podatku od nieruchomości.

Z wyjątkiem budowli, gdzie stawka podatku wynosi 2%  ich wartości określonej na podstawie ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych.

Źródło: UM Poznań

Szczecin, Katowice, Wrocław

W Szczecinie stawki podatku od nieruchomości na 2020 rok zostały określone Uchwałą nr XI/331/19 Rady Miasta Szczecin z dnia 22 października 2019.

Uchwała ta waloryzuje stawki obowiązujące w Gminie Miasto Szczecin w 2019 r. do wysokości maksymalnych stawek na rok 2020, ogłoszonych w obwieszczeniu Ministra Finansów.

Należy podkreślić, że stawki podatku w zakresie budynków lub ich części mieszkalnych oraz gruntów pozostałych, w Szczecinie pozostawały na niezmienionym poziomie od 2014 r., a pozostałe stawki od 2018 r.

Szacunkowe zmiany wysokości podatku dla poszczególnych grup podatników przedstawiają się następująco:

  • mieszkanie 50 m2 plus udział w gruncie 30 m2 – wzrost podatku o 6,7 zł rocznie,
  • dom 150 m2, działka 500 m2 – wzrost podatku o 36,50 zł rocznie,
  • działalność gospodarcza lokal o powierzchni 100 m2 plus udział w gruncie 50 m2 – wzrost podatku o 82 zł rocznie,
  • działalność gospodarcza – budynek 1000 m2, działka 2000 m2 – wzrost podatku o 880 zł rocznie.

Natomiast Wydział Podatków i Opłat Lokalnych informuje, że stawki podatku od nieruchomości na rok 2020 obowiązujące na terenie Miasta Katowice zostały podwyższone w związku ze wzrostem wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych.

Co do zasady stawki wzrosły nieznacznie powyżej wskaźnika inflacji, tj. o około 4% w stosunku do stawek obowiązujących na terenie Miasta Katowice w roku 2019, jednak w większości są to stawki znacznie niższe od stawek maksymalnych ogłoszonych na rok 2020 w obwieszczeniu Ministra Finansów.

Ponadto, że na niezmienionym poziomie pozostała stawka podatku dla budowli, a więc dla podatników, którzy posiadają wyłącznie ten przedmiot opodatkowania, kwota podatku się nie zmieni względem minionego roku.

Pozostałe stawki podatku wzrosły, zatem wzrosła również wysokość zobowiązania podatkowego dla podatników posiadających inne niż budowle przedmioty opodatkowania podatkiem od nieruchomości.

Wysokość stawek podatku od nieruchomości na rok 2020 obowiązujących na terenie miasta Katowice wynosi:

od gruntów:

a. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków od 1 m2 powierzchni 0,89 zł

b. pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych od 1 ha powierzchni 4,75 zł

c. pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1 m2 powierzchni 0,42 zł

d. niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015r. o rewitalizacji (Dz.U. z 2018r., poz.1398 z późn. zm.), i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego od 1 m2 powierzchni 3,15 zł

od budynków lub ich części:

a. mieszkalnych od 1 m2 powierzchni użytkowej 0,73 zł

b. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej od 1 m2 powierzchni użytkowej 23,90 zł

c. zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanego materiałem siewnym od 1 m2 powierzchni użytkowej 11,18 zł

d. związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń od 1 m2 powierzchni użytkowej 4,80 zł

e. pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1 m2 powierzchni użytkowej 8,03 zł

od budowli – 2 % ich wartości za wyjątkiem budowli służących wykorzystywaniu na potrzeby zbiorowego odprowadzania ścieków oraz zbiorowego zaopatrzenia w wodę w rozumieniu ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2019r., poz. 1437 j.t.) – 1,75% ich wartości.

W 2020 r. stawki podatku od nieruchomości we Wrocławiu wzrosły o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2019 w odniesieniu do I półrocza 2018 r., który wyniósł 1,8% – komunikat Prezesa GUS z dnia 15.07.2019 r., opublikowany w Monitorze Polskim z dnia 17.07.2019 r. poz. 689.

Zmiany stawek dotyczą wszystkich przedmiotów opodatkowania poza budowlami, dla których stawka 2% wartości nie ulega zmianie. Przyczyną wzrostu stawek jest waloryzacja ich wysokości o wskaźnik inflacji ogłoszony przez Prezesa GUS w dniu 15.07.2019 r.

Źródło: UM Wrocław
Źródło: Saveinvest, aleBank.pl