Nowy Zarząd ZBP przedstawia strategię Związku oraz zakresy odpowiedzialności kierownictwa ZBP

Nowy Zarząd ZBP przedstawia strategię Związku oraz zakresy odpowiedzialności kierownictwa ZBP
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Nowy zarząd Związku Banków Polskich pracować będzie w składzie czteroosobowym – taką decyzję podjęło ubiegłotygodniowe Walne Zgromadzenie ZBP. Jakie obszary działania przypadną w udziale poszczególnym członkom władz?

– Pozostanę odpowiedzialny za obszar prawno-legislacyjny, jak również za rynki finansowe – zadeklarował podczas kwietniowej konferencji prasowej dr Tadeusz Białek, nowo wybrany prezes ZBP, który z tą organizacją związany jest od 2003 roku, przez lata pełnił funkcję szefa Zespołu Prawno-Legislacyjnego Związku, a w 2020 r. został wybrany wiceprezesem, odpowiedzialnym m.in. za te obszary.

W jego kompetencjach znajdować się będzie w dalszym ciągu kwestia tranzycji z WIBOR na WIRON – dr Białek pozostaje bowiem na stanowisku przewodniczącego Komitetu Sterującego Narodowej Grupy Roboczej do spraw Wskaźników Referencyjnych.

– Będę także odpowiedzialny między innymi za nasze przedstawicielstwo w Brukseli – potwierdził dr Tadeusz Białek.

Bankowość detaliczna, systemy i usługi płatnicze

Nową osobą w zarządzie ZBP jest Agnieszka Wachnicka, która od samego początku swej kariery zawodowej zajmuje się problematyką rynku finansowego.

W 2002 roku podjęła ona pracę w Wydziale Sektora Bankowego Ministerstwa Finansów, następnie nadzorowała ten obszar jako zastępca dyrektora departamentu.

– Wydział ten zajmował się de facto regulowaniem sektora bankowego, więc kwestie regulacyjne, zarówno na szczeblu krajowym, jak i unijnym, są mi bardzo dobrze znane – podkreśliła Agnieszka Wachnicka.

W zarządzie ZBP Agnieszka Wachnicka będzie odpowiadać za obszar bankowości detalicznej, systemów i usług płatniczych oraz raportów i analiz.

Zagadnienia te będą się pokrywać z doświadczeniem nowej wiceprezes, wyniesionym z Biura Rzecznika Finansowego, gdzie nadzorowała wydział klienta rynku bankowo – kapitałowego, a przez ostatnie cztery lata specjalizowała się w problematyce pozabankowych kredytów konsumenckich.

Kontakty międzynarodowe

Wiceprezesa Włodzimierza Kicińskiego przedstawiać nie trzeba, obok nowo wybranego prezesa jest on jedną z dwóch osób, które dotychczas uczestniczyły w pracach zarządu ZBP.

Zanim objął on w roku 2017 stanowisko wiceprezesa Związku, pracował od roku 1991 w NBP, a po kilku latach przeszedł do bankowości komercyjnej.

– Moje doświadczenia są dosyć różnorodne, miałem także możliwość nadzorowania procesu naprawczego w Banku Polskiej Spółdzielczości – podkreślił Włodzimierz Kiciński.

W dalszym ciągu pozostanie on głównym ambasadorem ZBP w relacjach międzynarodowych, również w ramach funkcji pełnionej w Komitecie Wykonawczym Europejskiej Federacji Bankowej.

W kompetencjach Włodzimierza Kicińskiego pozostanie też zwierzchnictwo nad biurem Związku Banków Polskich.

Bezpieczeństwo, firmy i samorządy

W skład zarządu ZBP, po długiej przerwie, wszedł również reprezentant bankowości lokalnej. To Bartosz Kublik, od ponad dwóch dekad związany z Bankiem Spółdzielczym w Ostrowi Mazowieckiej, gdzie przeszedł wszystkie szczeble, od pracownika obsługi klienta, poprzez dyrektora i członka zarządu, aż po prezesa, którą to funkcję piastował przez ostatnich 12 lat.

Jak sam podkreśla, bardzo bliska jest mu sfera realna gospodarki, jako że przez cały okres życia zawodowego zajmował się finansowaniem rolników, przedsiębiorców, samorządów i konsumentów. Także i w zarządzie Związku Banków Polskich chce skoncentrować się na współpracy z przedsiębiorcami i JST, dążąc do wypracowania odpowiednich ram działania pozwalających na rozwój tych środowisk.

W kompetencjach nowego wiceprezesa znajdzie się też obszar ekonomiczno-regulacyjny oraz szeroko pojęte bezpieczeństwo, poczynając od fizycznego, a kończąc na cyberbezpieczeństwie banków i klientów.

Bartosz Kublik zapowiedział, że nie będzie łączył funkcji wiceprezesa zarządu ZBP z kierowaniem Bankiem Spółdzielczym w Ostrowi Mazowieckiej.

Strategia ZBP

Prezes ZBP, Tadeusz Białek wskazał również pięć obszarów, priorytetowych dla obecnego zarządu. Należeć do nich będą:

– Kwestie prawno-regulacyjne, ze szczególnym uwzględnieniem współpracy z nadzorcami i regulatorami. Prezes ZBP podkreślił, że olbrzymie znaczenie będzie mieć kwestia rekomendacji, wytycznych i wyjaśnień, odnośnie stosowania regulacji,

– Rozwój technologiczny oraz kwestie bezpieczeństwa. Jeśli chodzi o pierwszą kwestię, zarząd będzie wspierać dalszy rozwój e-bankowości, także od strony cyberbezpieczeństwa kluczowe znaczenie będzie mieć współdziałanie sektora w walce z cyberprzestępczością, ze szczególnym uwzględnieniem wymiany informacji o zagrożeniach,

– Dialog i partnerstwo, zarówno z instytucjami odpowiedzialnymi za ład i stabilność sektora, jak i samymi konsumentami i instytucjami reprezentującymi ich interesy,

– Działania edukacyjne, kierowane zarówno do uczniów szkół jak i innych środowisk, ze szczególnym uwzględnieniem seniorów

– W dalszym ciągu jednym z priorytetów dla zarządu ZBP pozostanie kwestia dobrych praktyk dla sektora finansowego.

Źródło: BANK.pl