Nowoczesny Bank Spółdzielczy: Konwent na rzecz Współpracy i Rozwoju Polskiej Bankowości Spółdzielczej 2019

Nowoczesny Bank Spółdzielczy: Konwent na rzecz Współpracy i Rozwoju Polskiej Bankowości Spółdzielczej 2019
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
W dniach 23–24 stycznia 2019 r. w Józefowie k. Warszawy odbył się Konwent na rzecz Współpracy i Rozwoju Polskiej Bankowości Spółdzielczej, czyli druga edycja dorocznej konferencji kierownictwa bankowości spółdzielczej. Uczestniczą w niej osoby pełniące funkcje członków zarządu banków zrzeszających, zarządy IPS, członkowie rad nadzorczych tych instytucji, członkowie rad zrzeszeń, jak również przedstawiciele obu bankowych izb gospodarczych: ZBP i KZBS.

Zdaniem izb gospodarczych są to najbardziej właściwe osoby do podejmowania kluczowych decyzji w bankowości spółdzielczej, ponieważ członkowie rad zostali wybrani przez same banki spółdzielcze, a członkowie zarządów przez rady nadzorcze banków zrzeszających i IPS. Ta grupa blisko 100 osób, włączając także przedstawicieli banków spółdzielczych działających samodzielnie, stanowi efektywne ciało do prowadzenia żywej dyskusji środowiskowej i wypracowywania pożądanych kierunków rozwoju tego sektora bankowości. W trakcie posiedzenia konwentu prezentowane są ważne analizy i raporty dotyczące stanu i warunków działania bankowości spółdzielczej, które są przygotowywane specjalnie na to spotkanie. W tym roku dotyczyły one perspektyw zmian modelu biznesowego banków spółdzielczych, efektywności działania banków spółdzielczych (także w porównaniu międzynarodowym) oraz wyzwań technologicznych dla tego sektora.

Ocena ustaleń przyjętych w 2018 r.

Tegoroczna konferencja stanowiła nie tylko prezentację raportów, analiz oraz wypracowywanie rozwiązań na przyszłość, ale także ocenę realizacji przedsięwzięć zadeklarowanych i przyjętych w zeszłym roku. Ich poziom zrealizowania jest zdecydowanie niesatysfakcjonujący. Wiele szczegółowych zadań nie doszło do skutku, choć warto zaznaczyć, że często były one bardzo ambitne i trudne do wprowadzenia w ciągu jednego roku. Nałożyły się na to jeszcze zmiany w bankach zrzeszających, co także nie sprzyjało płynnej realizacji wszystkich zamierzeń. Tym niemniej nie można akceptować dalszych opóźnień w realizacji zadań przyjętych na spotkaniu kierownictwa bankowości spółdzielczej. W przeciwnym wypadku dystans między rozwojem bankowości spółdzielczej będzie narastał, a w warunkach spodziewanego zwolnienia tempa wzrostu gospodarczego kraju i obowiązywania nadal niskich stóp procentowych będzie on mieć silnie negatywne skutki dla banków spółdzielczych. Stąd ogromne zadania dla Rady Konsultacyjnej, aby w 2019 r. regularnie analizowała i mobilizowała wszystkie właściwe instytucje do terminowego wdrożenia postanowień przyjętych w 2018 r. i postulatów wypracowanych podczas tegorocznego konwentu.

Jako pozytywne przesłanie obrad w 2019 r. należy podkreślić większą zgodność uczestników spotkania na temat konieczności i zasadniczych kierunków wprowadzania pilnych zmian w sektorze bankowości spółdzielczej. Wnioski były wypracowywane znacznie szybciej i budziły mniej kontrowersji, choć dotyczyły fundamentalnych i ważnych kwestii dla sektora. Jednak ten optymistyczny obraz zaburzają wyniki badania zrealizowanego przez Alterum, wskazujące, że w całym sektorze bankowości spółdzielczej akceptacja i zrozumienie dla konieczności zmian wprowadzanych wewnątrz sektora jest znacznie niższa, a nawet dramatycznie niska. To zatem jest wyzwanie dla zarządów i rad nadzorczych banków zrzeszających, a zwłaszcza dla członków rad zrzeszeń, aby przekazywać informacje o kierunkach pożądanych zmian bankom spółdzielczym, dyskutować z nimi ich potrzebę. Przy obecnym sposobie podejmowania kluczowych decyzji w zrzeszeniu banków spółdzielczych brak zrozumienia i akceptacji banków spółdzielczych dla zmian może stanowić poważną przeszkodę w restrukturyzacji bankowości spółdzielczej i utrzymania pozycji na rynku usług bankowych. Symptomatyczne jest przy tym, że za ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Źródło: Miesięcznik Finansowy BANK