NFOŚiGW wspiera finansowo inicjatywy modernizacji zaopatrywania mieszkańców w wodę pitną

NFOŚiGW wspiera finansowo  inicjatywy modernizacji zaopatrywania mieszkańców w wodę pitną
Fot. stock.adobe com/ volff
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Trzy projekty z zakresu modernizacji infrastruktury zaopatrywania w wodę pitną zostały dofinansowane przez NFOŚiGW ze środków krajowych, poinformował Fundusz w komunikacie prasowym.

Kwota 7,6 mln zł niskooprocentowanych pożyczek zostanie wykorzystana przez beneficjentów ‒ Zakład Usług Komunalnych Energokom Sp. z o.o., Gminę Czaplinek oraz Koźmińskie Usługi Komunalne Sp. z o.o. ‒ do przeprowadzenia przedsięwzięć w Rakszawie (woj. podkarpackie), Czaplinku (woj. zachodniopomorskie) oraz Koźminie Wielkopolskim (woj. wielkopolskie).

(Środki) będą pochodzić z programu Adaptacja do zmian klimatu oraz ograniczenie skutków zagrożeń środowiska

Razem inicjatywy będą kosztowały ok. 9,4 mln zł.

Inwestycje w Rakszawie

Rozbudowa stacji uzdatniania wody zostanie zrealizowana przez ZUK Energokom w Rakszawie jako inwestycja celu publicznego ‒ pozwoli to na poprawę procesu uzdatniania wody oraz zaspokojenie zwiększającego się na nią zapotrzebowania. Na co dzień SUW produkuje wodę do wodociągu gminnego zasilającego w wodę miejscowości: Rakszawa i Węgliska oraz (w okresie szczytowego zapotrzebowania lub w stanach awaryjnych) Wydrze i Rakszawa-Rąbane oraz części miejscowości Trzeboś ‒ w gm. Sokołów Małopolski, części miejscowości Dąbrówki ‒ w gm. Czarna oraz Miasto Łańcut.

Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody zostanie przeprowadzona poprzez zamontowanie urządzeń i instalacji niezbędnych dla uzyskania zakładanych efektów ilościowych, jakościowych i ekonomicznych. Posłuży temu m.in. modernizacja istniejącego układu technologicznego. Nastąpi demontaż nieczynnej instalacji w budynku stacji i uruchomienie nowoczesnej technologii uzdatniania wody.
W wyniku modernizacji ponad 6400 osób będzie mogło skorzystać z lepszego zaopatrzenia w wodę ‒ będzie to jednocześnie efekt ekologiczny projektu. Udzielone dofinansowanie NFOŚiGW sięgnie tu 4,5 mln zł.

Czytaj także: Koalicja Klimatyczna rozpoczyna ogólnopolską kampanię Co z tą wodą?

Inwestycje w Czaplinku

Projekt Gminy Czaplinek pn. Przebudowa i rozbudowa ujęcia i stacji uzdatniania wody przy ul. Akacjowej w Czaplinku, dostanie ok. 1,3 mln zł wsparcia z NFOŚiGW. Pomoże zagospodarować i rozbudować istniejące (choć nie funkcjonujące obecnie) ujęcie wodne. Przebudowane zostaną instalacje technologiczne w istniejącym budynku SUW.

Przewidziano również wybudowanie zbiornika retencyjnego (o pojemości 100 m3). Sam budynek stacji zostanie poddany remontowi.
Dzięki inwestycji nastąpi poprawa systemu zaopatrzenia w wodę u wszystkich obecnych odbiorców w miejscowościach ‒ Czaplinek, Łąka, Niwka, Siemczyno, Wrześnica, Kołomąt oraz usprawnienie dostarczania wody do nowych odbiorców ‒ mieszkańców Kołomąt i Nowego Drawska. Dzięki modernizacji ponad 7600 osób skorzysta z ulepszonego zaopatrzenia w wodę.

Czytaj także: Program „Moja Woda”: do 5 tys. zł dotacji na przydomowe instalacje

Inwestycje w Koźminie Wielkopolskim

Z kolei Koźmińskie Usługi Komunalne Sp. z o.o. za ok. 1,8 mln zł dofinansowania z NFOŚiGW przeprowadzą inwestycję pn. Wykonanie zastępczego otworu studziennego nr 2b, likwidacja nieeksploatowanego otworu studziennego nr 2a wraz z aktualizacją i ustaleniem nowych zasobów eksploatacyjnych miejskiego ujęcia wód podziemnych z utworów jurajskich przy ulicy Wierzbowej w Koźminie Wielkopolskim.

Celem przedsięwzięcia będzie zabezpieczenie mieszkańców i innych odbiorców usług z terenu gminy Koźmin Wielkopolski przed brakiem wody, bądź zachwianiem wydajności w ujęciach służących do jej wydobycia.

Inny, ważny cel to poprawa jakości dostarczanej wody. Nie bez znaczenia będzie także konieczność zapewnienia należytej gospodarki zasobami wodnymi w przypadku pożarów wywołanych m.in. zmianami klimatycznymi.

Inwestycja zlokalizowana zostanie na terenie ujęcia wody. Projektowany otwór studzienny będzie miał głębokość 305 m (głębokość studni to 304 m) i ujmie jurajską warstwę wodonośną. Będzie pełnił jednocześnie rolę otworu zastępczego dla likwidowanego starego ujęcia.

Całość pozwoli zabezpieczyć dostawy wody na cele socjalno-bytowe oraz komunalne  mieszkańców miasta Koźmin i okolicznych miejscowości w perspektywie kilkudziesięciu najbliższych lat. Dzięki inwestycji liczba osób objętych ochroną (inną niż przeciwpowodziowa) sięgnie niemal 13 tys.

Czytaj także: NFOŚiGW: Polska na czwartym miejscu w Europie pod względem liczby złożonych wniosków do Programu LIFE

Środki, które Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przeznaczył na wsparcie projektów będą pochodzić z programu Adaptacja do zmian klimatu oraz ograniczenie skutków zagrożeń środowiska.

Źródło: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej