Liczba oddanych budynków mieszkalnych wzrosła o 18,4 proc. rdr w I-III kw. 2021 r.

Liczba oddanych budynków mieszkalnych wzrosła o 18,4 proc. rdr w I-III kw. 2021 r.
Fot. stock.adobe.com / metamorworks
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Liczba nowych budynków mieszkalnych oddanych do użytkowania w okresie I-III kw. 2021 r. wyniosła 77,9 tys., tj. o 18,4% więcej r/r, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS). Łączna ich kubatura wyniosła 75,8 mln m3 - 11,5% więcej r/r. Budynki jednorodzinne stanowiły 97,4% wszystkich budynków przekazanych do eksploatacji. W budynkach wielorodzinnych (2,6%) wybudowano 49,2% wszystkich mieszkań ulokowanych w nowych budynkach mieszkalnych.

„W budownictwie mieszkaniowym dominowała tradycyjna udoskonalona technologia wznoszenia, którą zastosowano przy budowie 98,5% nowych budynków mieszkalnych oddanych do użytkowania. Biorąc pod uwagę liczbę kondygnacji, najwięcej wybudowano budynków dwukondygnacyjnych (65,6%) i jednokondygnacyjnych (29,4%), w których znalazło się odpowiednio 35,5% i 14,5% ogółu przekazanych do użytku mieszkań. Z kolei w budynkach o trzech i więcej kondygnacjach (5% nowych budynków) usytuowanych zostało 50% mieszkań” – czytamy w raporcie.

Deweloperzy wybudowali 59,2% wszystkich nowo oddanych mieszkań, a inwestorzy indywidualni – 38,7%

W omawianym okresie deweloperzy wybudowali 59,2% wszystkich nowo oddanych mieszkań, a inwestorzy indywidualni – 38,7%. W porównaniu z poprzednim rokiem udział mieszkań przeznaczonych na sprzedaż lub wynajem spadł o 5,5 pkt proc. Wzrósł natomiast odsetek mieszkań wybudowanych przez inwestorów indywidualnych (o 5 pkt proc.).

Wodociąg z sieci posiadało 92%, a kanalizację z odprowadzeniem do sieci 78,5% mieszkań oddanych do użytkowania (pozostałe lokale mieszkalne były podłączone do lokalnej infrastruktury wodno-kanalizacyjnej). W gaz z sieci wyposażonych było 40% mieszkań, natomiast w ciepłą wodę dostarczaną z elektrociepłowni, ciepłowni lub kotłowni osiedlowej – 34,7%. Do centralnej sieci grzewczej podłączonych było 35,1% mieszkań, a pozostałe posiadały indywidualne centralne ogrzewanie (z tego 41,5% wyposażonych było w kotły/piece na paliwo gazowe, 16,5% w kotły/piece na paliwo stałe, a 6,9% w pozostałe rodzaje ogrzewania), podał również GUS.

„Przeciętny czas trwania budowy nowego budynku mieszkalnego oddanego do użytkowania (liczony od daty jej rozpoczęcia do terminu oddania budynku do użytkowania) w trzech kwartałach 2021 roku zwiększył się o 2,6 miesiąca w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego i wyniósł 41,5 miesiąca. Budynki wielorodzinne przekazane do eksploatacji w analizowanym okresie wznoszono w czasie ponad 2-krotnie krótszym niż jednorodzinne” – czytamy dalej.

Czytaj także: Mieszkania coraz mniej dostępne dla Polaków >>>

GUS podał także, uzupełniając wcześniejsze dane, że trzech kwartałach 2021 roku oddano do użytkowania 164,3 tys. mieszkań o łącznej powierzchni użytkowej 15,4 mln m2 oraz liczbie izb równej 648,1 tys. W porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku odnotowano wzrosty: liczby mieszkań – o 8 tys. (5,1%), powierzchni użytkowej mieszkań – o 1,5 mln m2 (11%) oraz liczby izb – o 58,2 tys. (9,9%).

Przeciętna powierzchnia użytkowa nowo oddanego mieszkania wyniosła 93,8 m2 (w pierwszych trzech kwartałach 2020 roku – 88,8 m2). Średnia powierzchnia mieszkania w budynkach jednorodzinnych ukształtowała się na poziomie 133,5 m2, natomiast w budynkach wielorodzinnych – 52,7 m2. Mieszkania indywidualne miały przeciętnie 143,0 m2 powierzchni, mieszkania przeznaczone na sprzedaż lub wynajem – 63 m2, natomiast mieszkania liczone łącznie w pozostałych formach budownictwa (tj. spółdzielczym, komunalnym, społecznym czynszowym oraz zakładowym) – 51,5 m2.

Liczba oddanych budynków niemieszkalnych spadła o 0,4 proc. rdr w I-III kw. 2021

Do eksploatacji przekazano 16,6 tys. nowych budynków niemieszkalnych w okresie I-III kwartał 2021 r. oraz rozbudowano 1,7 tys. (odpowiednio: o 0,4% mniej i 14,9% mniej niż w roku poprzednim). Łączna powierzchnia użytkowa nowych i rozbudowanych budynków niemieszkalnych wyniosła 10,5 mln m2, o 12,7% mniej niż w analogicznym okresie 2020 roku, podał także GUS.

„Pod względem powierzchni przekazanej do eksploatacji przeważały budynki przemysłowe i magazynowe (46,7%). Znaczące udziały miały także pozostałe budynki niemieszkalne (19,2%) oraz budynki handlowo-usługowe (12,8%). Wzrost oddanej do użytkowania powierzchni odnotowano dla budynków transportu i łączności (o 15,4%)” – czytamy w komunikacie.

352 nowe budynki biurowe

W okresie trzech kwartałów 2021 roku oddano do użytkowania 352 nowe budynki biurowe, co oznaczało spadek o 6,9% r/r. Łączna powierzchnia użytkowa charakteryzowanych budynków wyniosła 830,8 tys. m2 (spadek o 14,5%), a największa jej część przypadła na województwo mazowieckie (51,5% wartości krajowej). Z kolei najmniejszy jej udział odnotowano w województwie podlaskim (0,4%), świętokrzyskim (0,5%) i opolskim (0,7%).

1 997 nowe budynki handlowo-usługowe

W omawianym okresie oddano do eksploatacji 1 997 nowe budynki handlowo-usługowe (wzrost o 6,8% r/r). Łączna powierzchnia użytkowa budynków tego typu wyniosła 1,3 mln m2, co oznaczało spadek o 4,9% r/r. Województwami, na terenie których odnotowano największą nowo wybudowaną powierzchnię handlowo-usługową, były: mazowieckie (12,8% udziału w kraju), małopolskie (11,9%) i wielkopolskie (10,3%). Najmniejszą powierzchnię oddano do użytkowania w województwach: podlaskim (2,2%), lubuskim (2,3%) i opolskim (2,5%), podał również GUS.

706 nowych budynków przemysłowych

Od stycznia do września 2021 roku oddano do użytkowania 706 nowych budynków przemysłowych (spadek o 7,6% r/r). Ich łączna powierzchnia użytkowa wyniosła 1,7 mln m2 i była mniejsza o 29,7% niż rok wcześniej. Największy udział w powierzchni budynków przemysłowych posiadały województwa: wielkopolskie (18,5%), śląskie (18,2%); najmniejszy – województwa: świętokrzyskie (1,6%), lubuskie (2,3%) i podlaskie (2,4%).

1 675 nowych budynków magazynowych

W analizowanym okresie przekazano do użytkowania 1 675 nowych budynków magazynowych (o 3,1% mniej niż przed rokiem). Łączna powierzchnia użytkowa tego rodzaju budynków zmniejszyła się względem poprzedniego roku o 9,1% i wyniosła 3,2 mln m2, osiągając największą wartość w województwach: wielkopolskim (17,6% udziału w kraju) i mazowieckim (16,1%). Najmniejszą powierzchnię odnotowano w: świętokrzyskim (1%) oraz podlaskim (1,4%) i opolskim (1,8%), wymieniono w raporcie.

4 725 nowych budynków gospodarstw rolnych

W pierwszych trzech kwartałach 2021 roku wybudowano też 4 725 nowych budynków gospodarstw rolnych – o 0,1% mniej niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. Łączna powierzchnia użytkowa tego typu budynków wyniosła 1,9 mln m2 (spadek o 12,6% r/r). Największym udziałem powierzchni w wartości ogólnopolskiej cechowały się województwa: mazowieckie (28,9%) i wielkopolskie (16,0%), najmniejszym: lubuskie (1,3%), zachodniopomorskie (1,5%) i podkarpackie (1,7%).

W pierwszym trzech kwartałach 2021 roku wydano pozwolenia na budowę 26,4 tys. nowych budynków niemieszkalnych o łącznej powierzchni użytkowej 14,7 mln m2. W przypadku ponad po-łowy nowych budynków niemieszkalnych (54,5%) pozwolenie wydano na podstawie MPZP. W porównaniu z rokiem poprzednim odnotowano wzrosty liczby oraz powierzchni budynków (odpowiednio o 18,6% i 29,5%). Zwiększenie planowanej do wybudowania powierzchni użytkowej nowych budynków niemieszkalnych odnotowano w przypadku budynków przemysłowych i magazynowych (o 59,3%), budynków handlowo-usługowych (o 45,3%), budynków transportu i łączności (o 9,6%), pozostałych budynków niemieszkalnych (o 4,8%) oraz hoteli i budynków zakwaterowania turystycznego (o 4,4%). Spadki dotyczyły budynków biurowych (o 38%) oraz ogólnodostępnych obiektów kulturalnych, budynków o charakterze edukacyjnym, budynków szpitali i zakładów opieki medycznej oraz budynków kultury fizycznej (o 22,9%). W strukturze po-wierzchni użytkowej nowych budynków, na budowę których wydano pozwolenia, dominowały budynki przemysłowe i magazynowe (54,3%), pozostałe budynki niemieszkalne (18,3%) oraz budynki handlowo-usługowe (13,7%), wynika z danych GUS.

Źródło: ISBnews