Kredyty mieszkaniowe, banki zwrócą klientom dodatkowe opłaty związane z oczekiwaniem na wpis do księgi wieczystej

Kredyty mieszkaniowe, banki zwrócą klientom dodatkowe opłaty związane z oczekiwaniem na wpis do księgi wieczystej
Fot. stock.adobe.com/Gajus
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Banki będą zobowiązane do zwrotu kredytobiorcom pobranych dodatkowych opłat lub prowizji związanych z oczekiwaniem na wpis do księgi wieczystej po dokonaniu wpisu hipoteki - przewiduje projekt ustawy o zmianie ustawy prawo bankowe.

„Projekt ustawy zmieniającej ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 2439, z późn. zm.), zakłada to, aby w przypadku naliczenia przez bank dodatkowych opłat lub prowizji związanych z oczekiwaniem na wpis do księgi wieczystej ustanawianej na rzecz tego banku hipoteki zabezpieczającej spłatę kredytu udzielonego konsumentowi, pobrane z tego tytułu opłaty lub prowizje, po dokonaniu wpisu hipoteki, podlegały zwrotowi lub zaliczeniu na poczet innych należności obciążających kredytobiorcę” – czytamy na stronach Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

„W wyniku projektowanej regulacji, konsument nie będzie ponosił ryzyka związanego z okolicznościami od niego niezależnymi, a także za ryzyko, które się nie spełniło.

W sytuacji, kiedy sąd dokona wpisu do księgi wieczystej, a bank otrzyma zabezpieczenie udzielonego kredytu, kredytobiorca otrzyma zwrot opłaty (rozliczenie poniesionych przez klienta opłat z tytułu zwiększonych na czas oczekiwania na wpis kosztów).”

Zwrot opłat za ryzyko, które się nie spełniło

Na stronach Kancelarii Prezesa Rady Ministrów znajduje się też informacja o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie.

„W związku z oczekiwaniem na wpis do księgi wieczystej hipoteki zabezpieczającej kredyt zaciągany na zakup nieruchomości banki obciążają dodatkowymi kosztami kredytobiorców. W ocenie banków takie działanie jest uzasadniane faktem, że do czasu wpisu hipoteki do księgi wieczystej, ponoszą zwiększone ryzyko związane z brakiem dostatecznego zabezpieczenia spłaty kredytu.

W praktyce jednak, niemal w każdym przypadku wpis hipoteki jest dokonywany zgodnie z wnioskiem i zakładane przez banki zdarzenie, które miało uzasadniać pobranie opłaty o charakterze nadzwyczajnego ubezpieczenia ryzyka kredytowego, nie zachodzi.

Skoro zatem ryzyko uzasadniające dodatkowe koszty nie ziściło się, koszty te, jak mające charakter nadzwyczajny i asekuracyjny powinny być kredytobiorcy zwrócone, względnie zaliczone na poczet jego umownych zobowiązań kredytowych.”

Planowany termin przyjęcia przez Radę Ministrów: II kwartał 2022 roku.

Źródło: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów / KPRM