Konsumpcja prywatna w kolejnych kwartałach znacząco wyhamuje, słabnie popyt na dobra trwałego użytku

Konsumpcja prywatna w kolejnych kwartałach  znacząco wyhamuje, słabnie popyt na dobra trwałego użytku
Fot. stock.adobe.com / as-artmedia
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
W ostatnich miesiącach obserwujemy znaczące pogorszenie koniunktury konsumenckiej (por. MAKROpuls z 21.07.2022). Jest ono efektem utrzymującego silnego wzrostu inflacji i spadku realnych wynagrodzeń, a także pogarszających się perspektyw wzrostu gospodarczego. Pogorszenie nastrojów gospodarstw domowych znajduje odzwierciedlenie w wyraźnym spadku wskaźników koniunktury dla oczekiwanej w horyzoncie 12 miesięcy sytuacji finansowej oraz dokonywania ważnych zakupów. W połączeniu z wysokim poziomem stóp procentowych słabsze nastroje konsumentów mają silny negatywny wpływ na akcję kredytową zarówno w segmencie kredytów konsumpcyjnych, jak i hipotecznych, a w konsekwencji również na aktywność na rynku nieruchomości, piszą Autorzy tygodnika ekonomicznego "MAKROmapa".

Przedmiotem poniższej analizy jest ocena perspektyw popytu gospodarstw domowych na dobra trwałego użytku. W naszej analizie popyt gospodarstw domowych na dobra trwałe przybliżyliśmy kwartalnymi  przychodami netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów w kategorii „sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach”. Źródłem danych jest PONT Info i dotyczą one firm zatrudniających co najmniej 50 osób.

Popyt w tej kategorii można zdekomponować na dwie składowe. Pierwszą składową jest popyt zgłaszany przez gospodarstwa domowe, które wprowadzają się do nowego mieszkania (domu) lub robią jego generalny remont i potrzebują je urządzić.

Czytaj także: Czy polskiej branży meblarskiej grozi fala upadłości i masowych zwolnień?>>>

Drugą składową popytu jest popyt zgłaszany przez gospodarstwa domowe, które doposażają swoje mieszkanie (dom) lub wymieniają dobra trwałe na nowsze. W ten sposób w naszej analizie jesteśmy w stanie ująć szerokie spektrum popytu na dobra trwałe.

Źródło: MAKROmapa, Credit Agricole

Czytaj także: Barometr Rynku Consumer Finance w III kwartale: Polacy tną wydatki na zakupy samochodów, mieszkań i innych dóbr trwałych

Gospodarstwa domowe: prognoza popytu

W celu oceny perspektyw popytu gospodarstw domowych na dobra trwałego użytku w pierwszym kroku naszej analizy zbudowaliśmy model ekonometryczny, w którym przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów w kategorii „sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach” objaśniamy przez następujące zmienne:

Mieszkania i domy w budowie. Celem tej zmiennej jest przybliżenie popytu na dobra trwałe zgłaszanego przez gospodarstwa domowe, które wprowadzają się do nowego mieszkania (domu) lub robią jego generalny remont. Im więcej mieszkań i domów w budowie, tym wyższy popyt na meble, sprzęt oświetleniowy i pozostałe artykuły użytku domowego.

Kredyt konsumpcyjny. Zmienna ta przybliża popyt na dobra trwałe zgłaszany przez gospodarstwa domowe, które finansują ich zakup kredytem konsumpcyjnym. W konsekwencji im wyższe tempo wzrostu wolumenu udzielanych kredytów konsumpcyjnych, tym wyższa sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego.

Kurs EURPLN. Branża meblarska w Polsce charakteryzuje się wysokim udziałem sprzedaży na eksport w strukturze przychodów. W konsekwencji wzrost kursu EURPLN prowadzi do zwiększenia konkurencyjności polskiego eksportu. To z kolei podbija krajowe ceny prowadząc do wzrostu nominalnej sprzedaży.

Czytaj także: Coraz gorsze nastroje w gospodarce

Mniej mieszkań w budowie, mniej kredytów konsumpcyjnych

W drugim kroku naszej analizy przygotowaliśmy prognozę naszej zmiennej objaśnianej w horyzoncie jednego roku. Wskazuje ona na lekkie wyhamowanie dynamiki przychodów netto ze sprzedaży w badanej kategorii, przy czym jej wyraźniejszy spadek zostanie odnotowany dopiero w I poł. 2023 r.

Będzie to spowodowane oczekiwanym przez nas dalszym obniżaniem się liczby mieszkań w budowie, zmniejszeniem akcji kredytowej w segmencie kredytów konsumpcyjnych, jak nieznaczną aprecjacją kursu złotego względem euro (por. MAKROmapa z 04.07.2022).

Uzyskane przez nas wyniki stanowią wsparcie dla naszego scenariusza zakładającego znaczące wyhamowanie konsumpcji prywatnej w kolejnych kwartałach (por. tabela kwartalna).

Źródło: MAKROmapa, Credit Agricole

Jakub Borowski, Główny Ekonomista;

Krystian Jaworski, Starszy Ekonomista;

Jakub Olipra, Starszy Ekonomista.

MAKROmapa, Credit Agricole Bank Polska SA

Źródło: aleBank.pl