KGE 2023: chcemy, by cyfryzacja bezpiecznie przyspieszała i żeby każdy mógł z niej korzystać

KGE 2023: chcemy, by cyfryzacja bezpiecznie przyspieszała i żeby każdy mógł z niej korzystać
Agnieszka Wachnicka. Źrodło: ZBP
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Kongres Gospodarki Elektronicznej jest unikatowym wydarzeniem. Łączy on różne środowiska, branże, ale też biznes, administrację i środowisko akademickie po to, aby wspólnie analizować dynamicznie zmieniający się świat innowacji i technologii. Chcemy dzielić się wiedzą i doświadczeniami, żeby nasza gospodarka rozwijała się prężnie, żeby cyfryzacja przyspieszała w sposób bezpieczny i żeby każdy z nas mógł z niej korzystać – podkreśliła Agnieszka Wachnicka, wiceprezes Związku Banków Polskich, podczas wystąpienia rozpoczynającego osiemnasty już Kongres Gospodarki Elektronicznej.

Wiceprezes ZBP wskazała, iż wydarzenie, którego organizatorem jest Związek, ma na celu animowanie współpracy pomiędzy różnymi środowiskami: administracji publicznej, tworzącej podstawy regulacyjne dla funkcjonowania e-gospodarki, biznesu, który dzieli się praktycznymi doświadczeniami i wiedzą, w jakim kierunku powinny zmierzać prace legislacyjne, wreszcie świata nauki i szkolnictwa wyższego, dostarczającego aktualnych rezultatów badań.

– Wszystkie te środowiska przyczyniają się do tego, że możemy tworzyć spójny, zrównoważony ekosystem cyfrowy. Ten transfer wiedzy jest w naszej ocenie bardzo pożądanym elementem, a integracja różnych środowisk pozwala lepiej zrozumieć i rozwiązywać skomplikowane problemy społeczne, gospodarcze i biznesowe – dodała Agnieszka Wachnicka, wskazując na jeden, szczególnie istotny wątek owego współdziałania, jakim jest zapewnienie dostępności usług cyfrowych dla osób z niepełnosprawnościami czy innych, dotychczas doświadczających cyfrowego wykluczenia.

Omawiając program kolejnych sesji Kongresu, wiceprezes ZBP zwróciła uwagę, iż pierwsza z nich poświęcona jest cyfrowemu państwu 4.0, czyli nowym usługom cyfrowym dla obywateli.

Wątek wiodący drugiej części Kongresu to kultura włączenia, czyli ukierunkowanie rozwoju e-gospodarki na dostępność dla każdego członka społeczeństwa. Dalsze części dotyczą m.in. perspektyw rynku pracy oraz kreowaniu nowych kompetencji w dobie elektronicznej, wreszcie ostatnia sesja poświęcona jest niezwykle ważnej kwestii, jaką jest właściwe poruszanie się w warunkach natłoku informacji, w tym w jaki sposób oddzielać rzetelną wiedzę od coraz powszechniejszych fake newsów.

– Będziemy omawiać nie tylko najnowsze trendy i technologie, ale również kwestie etyczne, również te dotyczące bezpieczeństwa cyfrowego, w tym bezpieczeństwa danych, a także problematykę związaną z równością dostępu do technologii – zauważyła Agnieszka Wachnicka.

Polska gospodarka na tle świata

KGE 2023, Julia Patorska, partner w firmie Deloitte

– Polska przez ostatnie trzy dekady rozwijała się w zaskakująco wysokim tempie, tak wysokim, że pojawiają się już informacje, że za chwilę przegonimy Wielką Brytanię – wskazała Julia Patorska, partner w firmie Deloitte.

Dzięki umocnieniu polskiej waluty możliwe stało się wyprzedzenie w globalnym rankingu Turcji, co dało Polsce dwudzieste miejsce, obecnie rywalizujemy ze Szwajcarią. Ostatnie trzy dekady zasadniczo nieprzerwanego wzrostu  pozwoliły na zgromadzenie wystarczającej liczby aktywów, by zbliżyć się do poziomu państw zachodniej Europy.

– Na początku lat dziewięćdziesiątych PKB per capita Polski w stosunku do PKB per capita Niemiec było poniżej 30%, w tym momencie dobijamy niemalże do 70% – podkreśliła przedstawicielka Deloitte, dodając, iż w tym samym czasie gospodarka naszego zachodniego sąsiada również przeżywała rozwój.

Tak dobre wyniki nie mogą nam oczywiście przesłonić pewnych kluczowych wyzwań, w tym tych związanych ze starzejącym się społeczeństwem, w którym udział osób w wieku produkcyjnym rokrocznie spada.

– Szacuje się, że tylko w tym roku 270 tysięcy osób zejdzie z rynku z rynku pracy i nie jesteśmy w stanie tych osób zastąpić nowymi rocznikami – dodała Julia Patorska.

Problemem specyficznie polskim jest z kolei relatywnie niska stopa inwestycji w relacji do PKB, tymczasem to inwestycje są tym, co decydować będzie o dalszym wzroście gospodarczym.

Pewne symptomy zaburzeń w polskiej gospodarce widoczne były już przed wybuchem pandemii COVID-19, kiedy to pojawiły się wskaźniki inflacyjne ponad cel banku centralnego, obecnie otoczenie makroekonomiczne jest bardziej problematyczne, także z uwagi na wojnę za naszą zachodnią granicą.

W tym kontekście potrzeba postrzegać rzeczywistość w sposób kompleksowy, by móc wypracować równie kompleksowe rozwiązania, wskazywała reprezentantka Deloitte. To zaś oznacza konieczność odejścia od postrzegania wzrostu gospodarczego jedynie przez pryzmat prostych mierników typu PKB, z uwzględnieniem takich kwestii jak powiązania danej gospodarki i jej udział w łańcuchach dostaw (gdzie akurat Polska całkiem świetnie sobie radzi), ale również wdrażanie strategii dekarbonizacyjnych czy w zakresie ESG.

Rola banków w rozwoju gospodarczym i e-gospodarce

KGE 2023, wiceprezes ZBP, Włodzimierz Kiciński

– Nowoczesna gospodarka elektroniczna jest w jakiejś mierze zasługą banków – mówił w swoim wystąpieniu podczas Kongresu Gospodarki Elektronicznej 2023 wiceprezes ZBP, Włodzimierz Kiciński.

Odniósł się przy okazji do często pojawiających się w mediach informacji o wysokich nominalnie wynikach finansowych, osiąganych przez banki, dodając, iż nie można tych liczb rozpatrywać w oderwaniu od wyników finansowych całej gospodarki.

To właśnie zyski, wypracowane przez banki, inwestowane są w kredyty, pozwalające przedstawicielom sfery realnej gospodarki na rozwój i realizację inwestycji. Ma to znaczenie zwłaszcza w realiach polskich, gdzie bankowość odpowiada za ¾ pieniądza, dostarczanego do firm, a przecież równocześnie zasila gospodarstwa domowe czy jednostki samorządu terytorialnego.

Rzecz w tym, że poziom inwestycji w relacji do polskiego PKB jest znacznie niższy, niż ma to miejsce w innych państwach europejskich. Z drugiej strony nie należy zapominać o tym, iż notowane w ostatnim czasie wyniki sektora należy uwzględniać w kontekście wzrostu stóp procentowych, co z kolei generuje również wzrost kosztów odsetkowych, jakie ponoszą banki.

– ZBP wielokrotnie zwracał uwagę, iż sektor bankowy w nazbyt dużym stopniu jest uzależniony od bieżącego wyniku odsetkowego. Natomiast wyniki z tytułu opłat i prowizji sukcesywnie spadają i mają tendencję do ustabilizowania się także nominalnie na poziomach, które były osiągane w poprzednich okresach – dodał Włodzimierz Kiciński.

Także i kapitały sektora bankowego utrzymują się one na relatywnie niskim poziomie w odniesieniu do innych państw europejskich, są też niewystarczające, by zaspokoić potrzeby gospodarki.

– W ujęciu wielu lat widać, że te kapitały, zwłaszcza w odniesieniu do PKB, nie ulegały zwiększeniu, a zatem można powiedzieć, że rosnąca gospodarka powinna mieć sektor bankowy wyposażony znacznie lepiej we własne kapitały – ocenił wiceprezes ZBP Włodzimierz Kiciński.

Równie niepokojącym zjawiskiem jest spadek aktywów banków w relacji do PKB, przy utrzymaniu ich nominalnego wzrostu.

W dalszej części swego wystąpienia wiceprezes ZBP odniósł się m.in. do spadku akcji kredytowej, co dotyczy w szczególności segmentu finansowania firm, zwłaszcza tych największych.

– Zdecydowanie jest troską naszego sektora bankowego, by zwiększyć ilość kredytów dla dużych przedsiębiorstw, które cieszą się większą płynnością, ale ich poziom inwestycji jest nadal niezadowalający – dodał Włodzimierz Kiciński.

Także i rezultaty w obszarze finansowania segmentu mikro nie napawają optymizmem – jakość portfela się pogarsza, przez co działalność ta staje się coraz bardziej ryzykowna.

Zdaniem przedstawiciela ZBP, niezbędne jest uwzględnianie również w aspekcie regulacyjnym roli polskiego sektora bankowego i takie kształtowanie otoczenia prawnego, by móc w pełnym stopniu wykorzystać jego potencjał.

– Mamy bowiem sektor bankowy, który jest nowoczesny, ma znakomite instrumenty płatnicze. Polski sektor płatniczy należy do najbardziej nowoczesnych w Europie – przypomniał Włodzimierz Kiciński.

Źródło: BANK.pl