Index PENGAB w styczniu ’24 jest wyższy o 1,8 pkt. m/m

Index PENGAB w styczniu ’24 jest wyższy o 1,8 pkt. m/m
Fot. stock.adobe.com / bu
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Więcej optymizmu w styczniowych prognozach sytuacji ekonomicznej gospodarstw domowych, gospodarki kraju oraz przedsiębiorstw. PENGAB m/m jest wyższy i osiągnął wartość 25,0 pkt. Jest też więcej pozytywnych prognoz dla rynku bankowego, czytamy w styczniowym Monitorze Bankowym.

– W prognozie sześciomiesięcznej rynku bankowego odnotowano pogorszenie odczytów m/m dla wszystkich monitorowanych rynków, z wyjątkiem prognoz depozytów terminowych przedsiębiorstw.

Zaobserwowano poprawę w odczytach sześciomiesięcznych prognoz makroekonomicznych sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstw, gospodarstw domowych oraz gospodarki kraju.

Tadeusz Białek

Przewidywania dla sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstw wynoszą 21 pkt. i wzrosły o 21 pkt. m/m, a r/r o 81 pkt.

W prognozie sytuacji ekonomicznej gospodarstw domowych również zanotowano wzrost – o 5 pkt. m/m. Obecnie wynosi 5 pkt., a r/r jest wyższa o 63 pkt.

Natomiast prognoza sytuacji ekonomicznej gospodarki kraju wynosi 18 pkt., m/m wzrosła o 10 pkt., a r/r jest wyższa o 69 pkt. – komentuje dr Tadeusz Białek, prezes Związku Banków Polskich.

– W styczniu Index PENGAB odnotował wartość 25,0 pkt., m/m jest wyższy o 1,8 pkt. Indeks prognostyczny m/m wzrósł o 2,0 pkt. do poziomu 26.3 pkt., a indeks ocen jest wyższy m/m o 1,6 pkt. uzyskując wartość 23,7 pkt.

W styczniu m/m zaobserwowano zdecydowany wzrost aktywności klientów na rynku kredytów obrotowych oraz inwestycyjnych. Wzrosła także m/m aktywność klientów indywidualnych na rynku kredytów mieszkaniowych oraz konsumpcyjnych.

Styczniowy odczyt ujawnia m/m poprawę w odczytach sześciomiesięcznych prognoz sytuacji ekonomicznej gospodarstw domowych, gospodarki kraju oraz przedsiębiorstw.

Przewidywania zmian sytuacji na rynku bankowym w Polsce na rok 2024 są pozytywne i zdecydowanie korzystniejsze niż analogiczne prognozy formułowane przed rokiem – podkreśla Marcin Idzik z Minds & Roses.

Marcin Idzik, Kantar.

1 wykres, Index PENGAB w styczniu ’24 wyniósł 25,0 pkt., m/m jest wyższy o 1,8 pkt., Monitor Bankowy
Źródło: Monitor Bankowy

Czytaj także: Poprawa koniunktury na rynku kredytów – PENGAB w górę o 7,2 pkt. m/m

Kredyty gospodarstw domowych

Ogólny wskaźnik oceny aktywności klientów na rynku kredytów gospodarstw domowych m/m jest niższy o 8 pkt. i w styczniu wynosi 22 pkt.

Saldo ocen aktywności klientów na rynku kredytów konsumpcyjnych m/m jest niższe o 4 pkt., a r/r wzrosło o 69 pkt.

Saldo ocen dla rynku kredytów mieszkaniowych m/m spadło o 9 pkt., a r/r jest wyższe o 89 pkt.

Indeks prognozy trzymiesięcznej dla rynku kredytów gospodarstw domowych spadł m/m o 14 pkt. i wynosi 28 pkt.

Depozyty gospodarstw domowych

Ogólny wskaźnik ocen aktywności klientów indywidualnych na rynku depozytów gospodarstw domowych m/m wzrósł o 7 pkt. i wynosi obecnie 26 pkt.

W przypadku salda ocen zmian aktywności klientów na rynku depozytów bieżących gospodarstw domowych odnotowano m/m wzrost o 7 pkt., a r/r wzrost o 23 pkt. Saldo ocen dla depozytów terminowych m/m wzrosło o 5 pkt., a r/r jest niższe o 24 pkt.

Indeks prognozy trzymiesięcznej dla rynku depozytowego gospodarstw domowych m/m wzrósł o 6 pkt. i wynosi 19 pkt.  

Kredyty podmiotów gospodarczych

Wskaźnik ogólny oceny aktywności przedsiębiorców na rynku kredytów dla podmiotów gospodarczych m/m wzrósł o 2 pkt. i wynosi 12 pkt.

W przypadku aktywności przedsiębiorców na rynku kredytów inwestycyjnych indeks ocen m/m wzrósł o 23 pkt., a r/r jest wyższy o 15 pkt.

Indeks ocen dla rynku kredytów obrotowych m/m spadł o 6 pkt., a r/r jest wyższy o 23 pkt. Indeks prognozy dla rynku kredytów podmiotów gospodarczych m/m jest wyższy o 1 pkt. i wynosi obecnie 18 pkt.

Depozyty podmiotów gospodarczych

Wskaźnik ocen aktywności przedsiębiorców na rynku depozytów m/m wzrósł o 8 pkt. i wynosi 11 pkt. Indeks ocen dla rynku depozytów bieżących m/m jest wyższy o 2 pkt., a r/r spadł o 1 pkt.

Indeks ocen aktywności przedsiębiorców na rynku depozytów terminowych m/m wzrósł o 16 pkt., a r/r jest niższy o 16 pkt. Indeks prognozy trzymiesięcznej dla rynku depozytów podmiotów gospodarczych m/m jest niższy o 5 pkt. i wynosi obecnie 2 pkt.   

1 tabela, Index PENGAB w styczniu ’24 wyniósł 25,0 pkt., m/m jest wyższy o 1,8 pkt., Monitor Bankowy
Źródło: Monitor Bankowy

Czytaj także: Index PENGAB w listopadzie ’23 m/m jest niższy o 10 pkt., spada popyt na depozyty

Prognoza sześciomiesięczna rynku bankowego

W styczniu odnotowano m/m pogorszenie odczytów prognoz sześciomiesięcznych dla wszystkich monitorowanych rynków z wyjątkiem prognoz depozytów terminowych przedsiębiorstw.

Największą korektę m/m odnotowano dla kredytów mieszkaniowych oraz kredytów obrotowych.

Prognoza sześciomiesięczna sytuacji ekonomicznej

W styczniu odnotowano poprawę w odczytach sześciomiesięcznych prognoz makroekonomicznych sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstw, gospodarstw domowych oraz gospodarki kraju. Prognoza sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstw wynosi 21 pkt., m/m plus 21 pkt., a r/r jest wyższa o 81 pkt.

Prognoza sytuacji ekonomicznej gospodarstw domowych wynosi 5 pkt., m/m plus 5 pkt., a r/r jest wyższa o 63 pkt.

Prognoza sytuacji ekonomicznej gospodarki kraju wynosi 18 pkt., m/m wzrost o 10 pkt., a r/r jest wyższa o 69 pkt.

Oczekiwania związane z 2024 rokiem

Perspektywa 2024 roku w środowisku bankowym w znacznym stopniu jest charakteryzowana nadzieją i optymizmem. 29 proc. patrzy na obecny rok z lękiem i obawą, to o 21 p.p. mniej niż przed rokiem. Pozostałe 71 proc. patrzy na 2024 rok nadzieją i optymizmem i jest to o 21 p.p. więcej niż przed rokiem.    

W prognozie na 2024 rok przeważają opinie pozytywne. Jedna piąta badanych (21 proc.) uważa, że 2024 rok będzie dla bankowości gorszy niż poprzedni.

44 proc. badanych spodziewa się, że 2024 rok będzie lepszy, natomiast według 34 proc. 2024 rok będzie porównywalny z poprzednim.      

Przewidywane źródła przychodów banków w 2024 roku

68 proc. badanych przewiduje, że najważniejszym źródłem przychodów banków w roku 2024 będzie wzrost sprzedaży produktów dotychczasowym klientom (r/r wzrost o 23 p.p.).

18 proc. jest zdania, że przychody osiągane będą głównie dzięki wzrostowi cen usług bankowych.

13 proc. badanych upatruje źródeł przychodu we wzroście liczby nowo pozyskanych klientów.

Przewidywane źródła zysku sektora bankowego w 2024 roku

32 proc. przedstawicieli sektora bankowego przewiduje, że zysk banków generowany będzie w głównej mierze dzięki redukcji kosztów.

Czterech na dziesięciu badanych (39 proc.) wskazuje na wzrost przychodów odsetkowych, a kolejne 26 proc. na wzrost przychodów z opłat i prowizji.

Prognozy na 2024 rok

W 2024 r. największa dynamika wzrostu przewidywana jest w liczbie klientów korzystających z bankowości mobilnej – 100 proc. opinii  bardzo wzrośnie + nieco wzrośnie. Podobne – dynamiczne zmiany są oczekiwane  we wzroście liczby klientów korzystających z bankowości internetowej.

W pozostałych obszarach także przeważają opinie pozytywne nad negatywnymi. Znacząco poprawiły się przewidywania dotyczące wzrostu liczby lokat terminowych.

Znacząco wzrosły negatywne przewidywania odnoście liczby udzielanych kredytów dla osób indywidualnych. 

Według 82 proc. badanych w 2024 roku wzrosną koszty działalności banków, 53 proc. przewiduje wzrost przychodów banków.

Czterech na dziesięciu badanych przewiduje wzrost satysfakcji z usług bankowych wśród klientów z segmentu MSP (40 proc.) i klientów detalicznych (42 proc.).

Według 40 proc. badanych wzrośnie zaufanie do banków, a według 35 proc. poprawi się reputacja sektora bankowego.

73 proc. badanych  przewiduje spadek liczby placówek bankowych w 2024 roku, a 74 proc. przewiduje spadek zatrudnienia w bankach.

35 proc. badanych spodziewa się poprawy stabilności sektora bankowego. We wszystkich tych obszarach obserwowana jest poprawa w stosunku do odczytu w roku 2023.

Ocena działalności instytucji

Bankowcy ocenili działalność instytucji związanych z sektorem bankowym. Bilans ocen ubiegłorocznej dzielności jest wyraźnie pozytywny.

Najlepiej ocenione zostało Biuro Informacji Kredytowej. 29 proc. przedstawicieli sektora bankowego zdecydowanie pozytywnie, a kolejne 53 proc. raczej pozytywnie ocenia działalność tej instytucji w poprzednim roku.

Na kolejnych miejscach pod względem oceny ubiegłorocznej działalności znalazły się Krajowa Izba Rozliczeniowa, InfoMonitor – Biuro Informacji Gospodarczej, Bankowy Fundusz Gwarancyjny, Związek Banków Polskich oraz Komisja Nadzoru Finansowego. 

Źródło: BANK.pl