Grupa BOŚ osiągnęła ponad 78 mln zł zysku netto w 2023 roku

Grupa BOŚ osiągnęła ponad 78 mln zł zysku netto w 2023 roku
Paweł Trętowski. Źródło: BOŚ
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Rok 2023 był okresem dalszej poprawy wyników Grupy BOŚ z podstawowej działalności. Wynik z tytułu odsetek sięgnął 811 mln zł (wzrost o 7% r/r), natomiast wynik z tytułu opłat i prowizji wyniósł 131,5 mln zł (+3% r/r). Zysk netto wypracowany przez Grupę BOŚ w minionym roku wyniósł 78,4 mln zł wobec 128,2 mln zł w 2022 roku. Ubiegłoroczny wynik banku został obciążony kosztami ryzyka prawnego kredytów hipotecznych w walutach obcych w kwocie 284,4 mln zł, niemal dwukrotnie większej niż rok wcześniej (144,3 mln zł). Bez tego obciążenia, zysk netto Grupy BOŚ w 2023 roku byłby ponad czterokrotnie wyższy. Łączna wartość kredytów i pożyczek udzielonych przez BOŚ w 2023 roku wzrosła o 39% r/r i sięgnęła 5,2 mld zł. Około 41% tej kwoty stanowiły kredyty proekologiczne, poinformował Bank.

– W 2023 roku działania Banku Ochrony Środowiska koncentrowały się na konsekwentnej poprawie wyników z podstawowej działalności, zwiększeniu sprzedaży kredytów i poprawie jakości portfela kredytowego, przy jednoczesnym utrzymaniu dyscypliny kosztowej.

Efektem tych działań było m.in. wypracowanie rekordowo wysokiego wyniku odsetkowego, który sięgnął 811 mln zł. Skonsolidowany zysk netto przekroczył 78 mln zł, co jest wynikiem niższym od osiągniętego w 2022 roku. Został on bowiem obciążony kwotą ponad 284 mln zł z tytułu kosztów ryzyka prawnego związanego z walutowymi kredytami hipotecznymi.

Sprzedaż nowych kredytów w 2023 roku była o 39% wyższa niż rok wcześniej, czemu towarzyszyła jednoczesna poprawa struktury i jakości portfela kredytowego banku. Wskaźnik NPL obniżył się do poziomu 13,5% z 14,9% przed rokiem – powiedział Paweł Trętowski, pełniący obowiązki wiceprezesa zarządu BOŚ, kierującego pracami zarządu Banku.

– W grudniu zaprezentowaliśmy strategię rozwoju na lata 2024-2026, realizacja której przyniesie dalszą znaczącą poprawę rentowności i efektywności Grupy BOŚ. Będziemy skutecznie wspierać naszych klientów w zielonej transformacji oraz zwiększać skalę działalności, dostarczając jednocześnie akcjonariuszom BOŚ satysfakcjonujące wyniki i zwrot z zainwestowanego kapitału –dodał Paweł Trętowski.

BOŚ: więcej z odsetek i prowizji

Wynik z tytułu odsetek wypracowany przez Grupę BOŚ w 2023 roku wzrósł o 7% r/r, osiągając najwyższy w historii banku poziom 811 mln zł. To rezultat konsekwentnej odbudowy marży odsetkowej na aktywach ogółem, która w minionym roku wzrosła do poziomu 3,7% wobec 3,6% w 2022 roku.

Wynik Grupy BOŚ z tytułu opłat i prowizji w 2023 roku wyniósł z kolei 131,5 mln zł, co oznacza wzrost o 3% w porównaniu z 2022 rokiem. Złożyły się na to głównie wyższe dochody z działalności maklerskiej oraz wyższe prowizje od udzielonych kredytów.

Dla Domu Maklerskiego BOŚ rok 2023 był rekordowy pod względem otwartych nowych rachunków inwestycyjnych. Na koniec grudnia DM BOŚ prowadził 181,3 tys. rachunków, co oznacza przyrost o 27,5 tys., czyli o 18% w porównaniu z końcem 2022 roku. Dużym zainteresowaniem cieszyły się zwłaszcza rachunki zabezpieczenia emerytalnego IKE i IKZE, których w minionym roku przybyło niemal 21,1 tys.

Łączna wartość kredytów i pożyczek udzielonych przez BOŚ w 2023 roku sięgnęła 5,2 mld zł i była o 39% wyższa niż rok wcześniej. Blisko 2,2 mld zł, czyli około 41% nowej sprzedaży, stanowiły kredyty proekologiczne, głównie skierowane do klientów instytucjonalnych. Na koniec 2023 roku udział kredytów proekologicznych w saldzie kredytów ogółem banku wyniósł blisko 41% i był na zbliżonym poziomie jak na koniec 2022 roku.

Czytaj także: Paweł Trętowski

Dalsze rezerwy na ryzyko prawne związane z hipotekami w CHF

Zysk netto wypracowany przez Grupę BOŚ w 2023 roku wyniósł 78,4 mln zł wobec 128,2 mln zł w 2022 roku. Znaczący wpływ na zaprezentowane wyniki miały koszty ryzyka prawnego związanego z kredytami hipotecznymi w walutach obcych (głównie w CHF). W 2023 roku wyniosły one 284,4 mln zł i były niemal dwukrotnie większe niż rok wcześniej (144,3 mln zł).

Wzrost tych kosztów spowodowany był zmianami parametrów modelu szacowania rezerwy na ryzyko prawne kredytów walutowych, uwzględniającymi m.in. wzrost liczby nowych spraw sądowych oraz niekorzystne dla banków wyroki Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Ponadto, w trzecim kwartale ubiegłego roku BOŚ wprowadził bardziej korzystne dla klientów zasady zawierania ugód, co wpłynęło na wysokość rezerwy na koszty ugód.

BOŚ uruchomił program ugód dla klientów spłacających walutowe kredyty hipoteczne pod koniec stycznia 2022 roku. Do końca 2023 roku do banku wpłynęło łącznie 1336 wniosków o zawarcie ugody (z czego 631 w ciągu 2023 roku). Dotyczyły one kredytów, których saldo do spłaty wyniosło 108 mln zł. Dotychczas podpisano 645 ugód, z czego 316 w 2023 roku.

Niższe koszty ryzyka, lepsza jakość portfela kredytowego

Negatywny wpływ kosztów ryzyka prawnego związanego z kredytami hipotecznymi w walutach obcych został częściowo skompensowany poprawą wyniku odpisów z tytułu utraty wartości kredytów i pożyczek. W 2023 roku wynik ten wyniósł -50,4mln zł wobec -106,0 mln zł w 2022 roku.

Poprawa dotyczyła głównie portfela korporacyjnego i wynikała z rozwiązania części odpisów w związku ze spłatami kredytów, podpisaniem aneksów oraz umów restrukturyzacyjnych. W efekcie koszt ryzyka wyniósł -0,4 wobec -0,8 w 2022 roku.

Zmiana struktury portfela kredytowego i podejmowane przez BOŚ działania w zakresie windykacji i restrukturyzacji pozwoliły na systematyczną poprawę wskaźnika NPL. Na koniec 2023 roku wyniósł on 13,5% wobec 14,9% rok wcześniej.

Czytaj także: BOŚ Bank zapowiada zawieszenie przyjmowania nowych wniosków o Bezpieczny Kredyt 2%

„Mój elektryk” na pełnym gazie

Rok 2023 był także okresem rosnącego zainteresowania dopłatami do leasingu samochodów elektrycznych w ramach programu „Mój elektryk” uruchomionego pod koniec 2021 roku. BOŚ, jako operator ścieżki leasingowej tego programu, na koniec minionego roku współpracował z 30 firmami leasingowymi.

Tylko w 2023 roku do banku wpłynęło ponad 9 tys. wniosków o dopłaty na łączną kwotę ponad 310,5 mln zł. W sumie, od momentu uruchomienia programu liczba złożonych wniosków przekroczyła już 16 tys., a łączna wnioskowana kwota sięgnęła 537 mln zł (wg stanu na 29 lutego 2024 roku).

W lutym 2024 r. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zwiększył budżet na dopłaty do leasingu samochodów elektrycznych do 600 mln zł.

Gotowy plan działania na lata 2024-2026

W grudniu 2023 roku Bank Ochrony Środowiska opublikował strategię na lata 2024-2026, która koncentruje się na rozwijaniu partnerskich relacji z klientami, wzroście skali działalności i dalszej poprawie zyskowności.

Realizacja przyjętej strategii ma zapewnić BOŚ poprawę wszystkich kluczowych parametrów operacyjnych i finansowych. Wynik z działalności bankowej w 2026 roku ma przekroczyć 1 mld zł.

Wzrost efektywności kosztowej i skali działalności mają się przełożyć na spadek wskaźnika kosztów do dochodów (C/I) poniżej 46%, natomiast zwrot z kapitału własnego (ROE) ma wzrosnąć powyżej 10%.

Znacząco ma się również poprawić jakość portfela kredytowego banku. Celem BOŚ jest obniżenie wskaźnika NPL poniżej 7,5%.

Czytaj także: Przystanek EkoBiznes – platforma wiedzy ekologicznej BOŚ dla firm

Źródło: Bank Ochrony Środowiska / BOŚ Bank