Efekty realizacji strategii

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

pko.bp.01.400x268W wyniku realizacji strategii "PKO Bank Polski. Codziennie Najlepszy", Bank umocnił w ostatnich trzech latach pozycję lidera we wszystkich kluczowych segmentach rynku, a liczba klientów wzrosła o 809 tys. Aż o 48 proc. wzrosła liczba klientów z dostępem do bankowości elektronicznej, w ramach której dla klientów odstępne są: nowa aplikacja iPKO, bankowość mobilna IKO oraz oferta Inteligo. Sukcesem zakończyło się wdrożenie programu edukacji finansowej oraz oferty kont dla najmłodszych - z kont PKO Junior korzysta już 197 tys. dzieci, a z SKO ponad 157 tys. Wzrost atrakcyjności oferty i didigtalizacja usług sprawiają, że 80 proc. klientów jest zadowolonych z usług Banku.

Równocześnie, mimo trudnych warunków rynkowych, w trakcie trzech lat realizacji strategii Bank osiągał bardzo dobre wyniki finansowe – wzrost aktywów wyniósł blisko 72 mld zł, koszt ryzyka spadł o połowę, siła finansowa wzrosła do najwyższych od 10 lat poziomów.

– Wyniki za 2015 rok potwierdzają, że dzięki konsekwentnemu wdrażaniu przyjętej strategii PKO Bank Polski jest dobrze przegotowany do funkcjonowania nawet w wymagającym środowisku zewnętrznym. Kolejny rok z rzędu wypracowaliśmy najwyższe w sektorze bankowym wyniki finansowe, realizując równocześnie wiele działań, z których korzyści czerpie cała gospodarka, takich jak: dynamiczny rozwój bankowości mobilnej i elektronicznej, nowy etap wzrostu bankowości hipotecznej czy wsparcie sektora MŚP oraz ekspansji zagranicznej polskich firm  – mówi Zbigniew Jagiełło, Prezes Zarządu PKO Banku Polskiego.

Dynamiczny wzrost i solidne wyniki finansowe w 2015 r.

W 2015 roku PKO Bank Polski dynamicznie zwiększał skalę działalności, powiększając sumę aktywów o ponad 18 mld zł do 266,9 mld zł. Kredyty udzielone klientom wzrosły o 6,1 proc. do 190,4 mld zł, a wartość depozytów do 195,8 mld zł, tj. o 12,3 proc. Pozwoliło to na zachowanie wysokich udziałów w rynku kredytów i depozytów, odpowiednio na poziomie 17,8 proc i 17,9 proc.

Mimo wymagających warunków rynkowych wypracowany został solidny wynik finansowy na poziomie 2,61 mld zł.Z kolei wynik za IV kwartał ubiegłego roku ukształtował się na poziomie 444 mln zł. Po eliminacji zdarzeń jednorazowych związanych z dodatkową wpłatą na BFG związaną z upadkiem SK Banku (337,9 mln zł) i wpłatą na Fundusz Wsparcia Kredytobiorców (142,0 mln zł) zysk za IV kwartał wyniósł 833 mln zł, a zysk całoroczny blisko 3 mld zł.

W takim przypadku (w ujęciu porównywalnym) zwrot z kapitałów (ROE) ukształtował się na poziomie 10,4 proc. (11 proc. w IV kw. 2015), a zwrot z aktywów (ROA) na poziomie 1,2 proc. (1,3 proc. w IV kw. 2015).

Wypracowany w 2015r. wynik na działalności bankowej wyniósł 10,7 mld zł. Wynik uzyskany w samym IV kwartale był o 3,5 proc wyższy od poprzedniego kwartału i osiągnął 2,8 mld zł. Roczny wynik odsetkowy wyniósł 7,03 mld zł, a wynik prowizyjny 2,9 mld zł.

Sukces integracji PKO Banku Polskiego z Nordeą

W kwietniu 2015 roku zakończyła się integracja PKO Banku Polskiego z Nordea Bank Polska.W ramach ostatniego etapu połączenia, czyli fuzji operacyjnej, przeniesiono dane ponad 300 tys. klientów przejętego banku do systemów informatycznych PKO, a co za tym idzie ujednolicono zarówno systemy transakcyjne, jak i procesy obsługi klientów.

Zrealizowane w wyniku fuzji z Nordeą synergie kosztowe wyniosły w 2015 roku 153 mln zł. Wynikały przede wszystkim z integracji obszarów IT i funkcji wsparcia. Szacowane na 2016 rok łączne synergie kosztowe wyniosą 220 mln zł, i będą wyższe od planowanych o 33 mln zł. Wyniki integracji pokazują także bardzo wysoką efektywność – wydano tylko 91 gr na każdą 1 zł trwałych powtarzalnych corocznie oszczędności.

Rozwój obszaru bancassurance i utworzenie PKO Banku Hipotecznego

Integracja z Nordeą i przejęcie jej kompetencji przyspieszyło rozwój w obszarze bancassurance. Do wcześniej pozyskanej w wyniku przejęcia spółki ubezpieczeń życiowych dołączyła w minionym roku nowoutworzona spółka ubezpieczeń majątkowych. Obie działają obecnie pod marką PKO Ubezpieczenia.

Z początkiem drugiego kwartału 2015 roku rozpoczął działalność PKO Bank Hipoteczny, którego zadaniem jest m.in. pozyskanie długoterminowego finansowania poprzez emisję listów zastawnych. Pod koniec roku Bank Hipoteczny przeprowadził pilotażową emisję listów zastawnych o wartości 30 mln złotych. Długoterminowy rating dla listów zastawnych PKO BH potwierdzony przez agencję Moody’s kształtuje się na poziomie Aa3, czyli najwyższym możliwym do uzyskania przez polskie papiery wartościowe.

Wsparcie ekspansji zagranicznej i rozwój nowych technologii

W 2015 roku PKO Bank Polski zrealizował pierwszy etap strategii wsparcia ekspansji międzynarodowej polskich przedsiębiorstw. W grudniu 2015 roku Bank otworzył we Frankfurcie nad Menem oddział nakierowany na obsługę polskich firm prowadzących działalność za zachodnią granicą.

Bank rozwijał także ofertę dla klientów indywidualnych, upowszechniając nowe technologie w zakresie płatności. W lutym 2015 roku wykorzystywany dotąd w aplikacji IKO system płatności mobilnych został udostępniony w kilku największych bankach w Polsce, jako międzybankowy standard płatności mobilnych BLIK. Projekt „Od IKO do BLIKA” został uznany w międzynarodowym konkursie organizowanym przez EFMA za najlepszą innowację w płatnościach na świecie.

Aplikację IKO na swoich telefonach posiada już ponad 520 tys. osób. Blisko 65 tys. użytkowników aktywowało również możliwość korzystania z mobilnych płatności zbliżeniowych opartych o technologię HCE.

Ugruntowanie silnej pozycji kapitałowej

Łączny współczynnik kapitałowy w ujęciu skonsolidowanym w 2015 roku wzrósł w PKO Banku Polskim w stosunku do 2014 r. o 1,6 p.p. do poziomu 14,6 proc. Core Tier 1 do 13,3 proc.

Na ich poprawę wpłynęła m.in. optymalizacja aktywów ważonych ryzykiem, co w konsekwencji spowodowało spadek łącznego wymogu kapitałowego o 2,8 proc. r/r.

Dalsza poprawa procesu zarządzania ryzykiem

Na koniec ubiegłego roku koszt ryzyka ukształtował się na historycznie niskim poziomie 0,72 proc. Główny wpływ na jego poprawę miał lepszy wynik z tytułu odpisów na kredytach gospodarczych.

Wynik z tytułu odpisów był niższy aż o 22,3 proc r/r głównie w efekcie zmniejszenia odpisów na portfelu kredytów gospodarczych w związku z poprawą jakości nowo udzielanych kredytów w stosunku do tych udzielnych w latach ubiegłych.

Poprawie uległ także wskaźnik udziału kredytów z rozpoznaną utratą wartości, zmniejszając się o 0,3 p.p r/r do 6,6 proc. oraz wskaźnik pokrycia, wzrastając o 1,4 p.p. do 63,3 proc.

Źródło: PKO Bank Polski