Szef rumuńskiej asocjacji bankowej o wyzwaniach dla rumuńskiego sektora bankowego

Szef rumuńskiej asocjacji bankowej o wyzwaniach dla rumuńskiego sektora bankowego
Florin Danescu
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Florin Dănescu, prezes wykonawczy Rumuńskiego Stowarzyszenia Banków (RAB) w rozmowie z Piotrem Gałązką, dyrektorem Przedstawicielstwa Związku Banków Polskich w Brukseli mówi między innymi o specyfice rumuńskiego sektora bankowego. Prezentujemy odpowiedź na pierwsze pytanie z wywiadu, który w całości jest dostępny w lutowym numerze Miesięcznika Finansowego BANK.

Piotr Gałązka: Ostatnie kwartały przyniosły szereg wyzwań dla rynków finansowych w skali globalnej. Które z nich mają szczególne znaczenie dla rumuńskiego sektora bankowego, i jak – Pana zdaniem – rysują się w tym kontekście perspektywy i możliwości rozwoju rumuńskiej bankowości w ciągu najbliższego roku?

Florin Dănescu: Dziś główne wyzwania dla rumuńskiego sektora bankowego wiążą się z pogorszeniem koniunktury gospodarczej. Szczególne znaczenie ma tu wzrost stóp procentowych i decyzje dotyczące polityki pieniężnej, mające na celu zaradzenie presji inflacyjnej.

Działania te naturalnie prowadzą do spowolnienia wzrostu gospodarczego i tempa konsumpcji. Również i poziom kredytów niespłaconych wykazuje obecnie tendencję wzrostową. Z tej perspektywy w całej branży istnieją obawy dotyczące jakości portfela kredytowego, szczególnie w przyszłym roku.

Fakt ten z pewnością wpłynie na możliwości rozwoju sektora bankowego. W roku 2024 spodziewamy się wzrostu gospodarczego, będzie on jednak ograniczony ze względu na utrzymującą się, naszym zdaniem, trudną sytuację gospodarczą.

Kolejnym elementem związanym z pogorszeniem otoczenia gospodarczego jest ryzyko prawne. Mówiąc ściślej, ryzyko populistycznego podejścia, które może wywrzeć negatywny wpływ na sektor bankowy zarówno w perspektywie krótkoterminowej, jak i długoterminowej.

Ten czynnik również wykazuje ostatnio tendencję wzrostową. Próbowaliśmy, prowadząc dialog i przedstawiając dobrze uzasadnione argumenty, zasygnalizować naszym decydentom problemy, które mogą powstać w wyniku takich nadmiernych interwencji legislacyjnych w naszą bankowość.

Innym wyzwaniem pozostają podstawowe elementy rynku rumuńskiego. W związku z nimi nasz kraj ma niski poziom inkluzji finansowej, a dodatkowo niski poziom pośrednictwa finansowego.

Są to dwa wyzwania strukturalne, niespecyficzne przy tym dla pozostałych rynków europejskich, które znacznie ograniczają potencjał rozwojowy rumuńskiego sektora bankowego.

Biorąc pod uwagę fakt, że wiele badań potwierdza między innymi związek tych wskaźników ze wzrostem dobrobytu ludności, podejmujemy wysiłki, aby zdecydowanie podnieść świadomość ich znaczenia w życiu gospodarczym, zachęcić do podejmowania wysiłków w celu ich zniwelowania przez członków wszystkich warstw społecznych – od decydentów po ogół społeczeństwa. Chodzi nam o osiągnięcie trwałej ich poprawy w nadchodzących latach.

Źródło: Związek Banków Polskich / ZBP