Dostępność kredytowa w nowej rzeczywistości gospodarczej

Dostępność kredytowa w nowej rzeczywistości gospodarczej
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Niezwykle ciekawie zapowiada się najbliższe webinarium Programu Analityczno Badawczego poświęcone raportowi zrealizowanemu przez zespół badawczy kierowany przez prof. Iwonę Dorotę Czechowską pod tytułem "Dostępność kredytowa - monitoring zjawisk bieżących i perspektywy". Raport przygotowany kilka miesięcy wcześniej będzie prezentowany w zupełniej innej rzeczywistości gospodarczej, przy najwyższej od 20 lat inflacji, po serii szybkich podwyżek stóp procentowych NBP.

Celem raportu była analiza wpływu pandemii COVID-19 i działań podjętych w jej wyniku na poziom udzielanych kredytów, z uwzględnieniem strony popytowej i podażowej oraz ustalenie czynników mających wpływ na wysokość udzielanych przez banki kredytów. 

Stan na 2021 rok – nie ma credit crunch

Autorzy raportu w roku 2021 doszli do wniosku, że zjawisko credit crunch w Polsce nie występuje.

Przeprowadzone rozważania teoretyczne oraz analiza empiryczna działalności kredytowej w Polsce w perspektywie, w której znalazł się sektor bankowy, w ujęciu historycznym i w obliczu bieżących konsekwencji gospodarczych pandemii COVID-19 wykazały, że nie potwierdziły się obawy dotyczące załamania na rynku podaży kredytów.

Wskazane wzmocnienie banków

W podsumowaniu raportu czytamy: „Sytuacja sektora bankowego w połowie roku 2021 wygląda dość optymistycznie w krótkim terminie (oprócz nierozwiązanej kwestii mieszkaniowych kredytów walutowych i związanych z nią konsekwencji), ale w perspektywie długoterminowej istotną rolę będzie odgrywać zdiagnozowana pułapka niskiej strukturalnej dostępności kredytowej i  chronicznie słabego ukredytowienia polskiej gospodarki.”

I dalej: „W połączeniu z niską rentownością sektora wynikającą głównie z  wysokich obciążeń fiskalnych będzie to stanowić istotny czynnik hamujący rozwój sektora bankowego w Polsce. Będzie to miało konsekwencje dla sfery realnej utrudniając ekspansję gospodarki.”

W końcowych zdaniach podsumowania autorzy raportu napisali:

„Zmiana tego stanu wymaga istotnej rewizji i konsekwentnej realizacji strategii gospodarczej dla Polski poprzez intensyfikację i  promowanie przedsięwzięć inwestycyjnych. Z  drugiej strony pożądane jest racjonalne (np. elastyczne w zależności od koniunktury gospodarczej) podejście do obciążeń fiskalnych sektora bankowego. Wzmocnienie tego sektora mogłoby skutkować zmniejszeniem awersji do ryzyka kredytowego i wzrostem podaży kredytów w  reakcji na zwiększony popyt. Harmonijny rozwój sfery realnej i sektora bankowego jest jedynym sposobem na wyjście ze wspomnianej pułapki”.

Rok 2022 i nowe pytania

Na ile analizy i wnioski autorów raportu są aktualne w nowej rzeczywistości gospodarczej przy inflacji sięgającej 8,6 procent, stopie referencyjnej NBP wynoszącej 2,25 procent i wdrażanym właśnie Polskim Ładzie, który znacząco wpłynie na zdolność kredytową Polaków?

Będzie można się można o tym przekonać podczas dyskusji wokół raportu, w której oprócz jego autorów wezmą udział zaproszeni goście, m.in. prof. Witold Orłowski.

Webinarium odbędzie się 18 stycznia 2022 r. w godz. 10:00-12:30.

Formularz zgłoszeniowy webinarium znajduje się na stronach konferencje.alebank.pl.

Źródło: aleBank.pl