Dodatek solidarnościowy: nowe świadczenie zwolnione spod egzekucji w związku z COVID-19

Dodatek solidarnościowy: nowe świadczenie zwolnione spod egzekucji w związku z COVID-19
Fot. stock.adobe.com/lisssbetha
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Związek Banków Polskich oraz Krajowa Izba Rozliczeniowa, która jest podmiotem obsługującym system teleinformatyczny Ogniwo - w ramach którego realizowane są zajęcia egzekucyjne, podjęły odpowiednie działania aby zapewnić praktyczne wyłączenie Dodatku Solidarnościowego spod egzekucji sądowej i administracyjnej, poinformował dr Tadeusz Białek, wiceprezes ZBP.
#ZBP: z dodatku solidarnościowego nie będzie można dokonywać potrąceń i egzekucji #DodatekSolidarnościowy

21 czerwca 2020 r. (z pewnymi wyjątkami) weszła w życie ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dodatku solidarnościowym przyznawanym w celu przeciwdziałania negatywnym skutkom COVID-19. Ustawa określa warunki nabywania prawa, wysokość, tryb przyznawania oraz zasady wypłacania i finansowania dodatku solidarnościowego.

Celem dodatku solidarnościowego jest przeciwdziałanie negatywnym skutkom COVID-19 w rozumieniu art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374, 567, 568, 695 i 875).
Dodatek solidarnościowy będzie świadczeniem przyznawanym maksymalnie na 3 miesiące, w okresie od dnia 1 czerwca do dnia 31 sierpnia 2020 r., a jego wysokość wynosić będzie 1400 zł miesięcznie.
Do otrzymania dodatku będą uprawnione osoby, które były zatrudnione na podstawie umowy o pracę i z którymi umowa o pracę została, po dniu 31 marca 2020 r., rozwiązana albo uległa rozwiązaniu z upływem czasu, na który była zawarta. Warunkiem uzyskania prawa do dodatku solidarnościowego jest posiadanie okresu podlegania w 2020 r. ubezpieczeniom społecznym z tytułu stosunku pracy przez co najmniej 90 dni. Wniosek o przyznanie dodatku solidarnościowego należy składać w formie dokumentu elektronicznego, za pośrednictwem profilu utworzonego w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych.

Dodatek będzie wypłacany za pośrednictwem ZUS

Dodatek będzie wypłacany za pośrednictwem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia wyjaśnienia ostatniej okoliczności niezbędnej do jego przyznania. Wypłata dodatku solidarnościowego następuje w terminach miesięcznych, w formie bezgotówkowej na wskazany rachunek płatniczy osoby uprawnionej prowadzony w kraju lub wydany w kraju instrument płatniczy w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych.
Dodatek solidarnościowy nie będzie podlegał opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Z dodatku nie będzie można dokonywać potrąceń i egzekucji

Ponadto z dodatku nie będzie można dokonywać potrąceń i egzekucji. W związku z tym, Związek Banków Polskich we współpracy z KIR S.A. (podmiotem obsługującym system teleinformatyczny Ogniwo – w ramach którego realizowane są zajęcia egzekucyjne) podjął działania (analogicznie jak w przypadku pozostałych świadczeń zwolnionych spod egzekucji w związku z COVID-19) w celu umożliwienia bankom realizacji obowiązków związanych ze zwolnieniem ww. środków spod egzekucji sądowej i administracyjnej. W ramach tych działań uzgodniono tzw. „słowa kodowe”, które umieszczane będą w poleceniach przelewu, a także uzyskano informacje o numerach rachunków, z których realizowane będą przelewy przekazujące te świadczenia, co umożliwi bankom prawidłową identyfikację środków.

Czytaj także: ZUS wypłacił dodatek solidarnościowy dla 17 tys. osób, kto może jeszcze wnioskować?

Z informacji uzyskanych z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wynika, że: dodatek solidarnościowy będzie wypłacany z tych samych rachunków bankowych ZUS, z których wypłacane są świadczenia postojowe, a w celu wyodrębnienia kwoty dodatku solidarnościowego na przelewach zostało dodane oznaczenie „BEZ POTR. DOD. SOLID. <data_od> <data_do>”. Dodatek solidarnościowy będzie wypłacany wspólnie na listach wypłatowych, na których realizowane są wypłaty świadczeń postojowych.

Ponadto, ustawa przewiduje podwyższenie zasiłku dla bezrobotnych do 1200 zł w okresie pierwszych 90 dni posiadania prawa do zasiłku. W okresie kolejnych dni posiadania prawa do zasiłku kwota zasiłku wzrośnie do 942,30 zł.

Źródło: Związek Banków Polskich / ZBP