Czym jest Global Money Week (GMW)?

Czym jest Global Money Week (GMW)?
Anna Rojek. Źródło: UKNF
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Global Money Week to Światowy Tydzień Pieniądza. To coroczna międzynarodowa Kampania z zakresu edukacji finansowej, której celem jest promowanie działań na rzecz podniesienia poziomu kompetencji finansowych dzieci i młodzieży.

Nadrzędnym celem GMW jest zapewnienie dzieciom i młodzieży dostępu do edukacji finansowej, aby mogły zdobywać zarówno wiedzę, jak i umiejętności, które pozwolą na podejmowanie świadomych decyzji finansowych, dzięki którym w przyszłości zwiększą swoją odporność finansową i finansowy dobrostan.

Kompetencje finansowe są bardzo ważną życiową umiejętnością, absolutnie niezbędną na progu dorosłości i wymagającą stałego wzmacniania na dalszych etapach życia. Posiadanie odpowiednich kompetencji finansowych przez społeczeństwo przynosi korzyści w skali mikro – na poziomie gospodarstw domowych, jak i całej gospodarki.

Dlatego dzieci i młodzież od najmłodszych lat powinny rozwijać wiedzę w zakresie finansów, kształtować w sobie zdrowe nawyki finansowe, a także postawy i zachowania w tym obszarze po to, by wiedzieć jak zarządzać finansami osobistymi przez całe życie, jak być samodzielnymi finansowo i w przyszłości podejmować bardziej świadome decyzje finansowe.

Global Money Week (GMW) baner
Źródło: UKNF

Rozmowa z Anną Rojek,

główną specjalistką w Departamencie Komunikacji Społecznej Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF), członkiem tematycznej grupy roboczej działającej przy OECD/INFE – The Global Money Week Working Group

Szymon Stellmaszyk: Jak wygląda więc Global Money Week na świecie?

Anna Rojek: Organizatorem Kampanii GMW na świecie jest Międzynarodowa Sieć ds. Edukacji Finansowej działająca przy Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju – OECD/INFE. Tegoroczna edycja GMW, organizowana pomiędzy 20 a 26 marca, jest już jedenastą edycją Kampanii.

Pierwszy Światowy Tydzień Pieniądza odbył się w 2012 roku i od tamtej pory wzięły w nim udział ponad 53 miliony dzieci i młodzieży ze 176 krajów na całym świecie, przy zaangażowaniu ponad 63 tysięcy instytucji, w tym instytucji publicznych, tj. banków centralnych, instytucji nadzorujących krajowe rynki finansowe, ministerstw finansów, ministerstw edukacji, a także szkół na wszystkich etapach edukacyjnych, uczelni, ośrodków badawczych, organizacji społeczeństwa obywatelskiego.

Jakie są to konkretnie aktywności?

– Na Kampanię GMW składa się wiele wydarzeń, działań, projektów, konkursów organizowanych online i offline. Wszystko podczas jednego tygodnia przypadającego w marcu.

W trakcie GMW instytucje sektora publicznego, prywatnego oraz organizacje non-profit współpracują w celu zorganizowania tych różnorodnych działań na rzecz dzieci i młodzieży, aby wzbudzić zainteresowanie zagadnieniami finansowymi i uświadomić znaczenie edukacji finansowej.

Jaką rolę w tej inicjatywie pełni UKNF?

– Urząd Komisji Nadzoru Finansowego pełni rolę koordynatora Kampanii GMW na gruncie krajowym. GMW 2023 jest szóstą koordynowaną przez UKNF edycją Kampanii.

Naszą rolą jest rozwijanie Kampanii w Polsce. W tym celu staramy się przygotowywać ciekawą propozycję programową w ramach GMW i dbamy o to, by informacja o Kampanii dotarła skutecznie do adresatów Kampanii – do dzieci i młodzieży. Nie byłoby to możliwe bez współpracy z innymi instytucjami realizującymi działania z zakresu edukacji finansowej w Polsce.

To dzięki współpracy propozycja programowa GMW z roku na rok staje się atrakcyjniejsza dla uczestników, co przekłada się na większą rozpoznawalność tej inicjatywy, wzrost zainteresowania udziałem w Kampanii, a tym samym na wzrost zainteresowania zagadnieniami finansowymi wśród dzieci i młodzieży.

Ponadto przedstawiciel UKNF jest członkiem tematycznej grupy roboczej działającej przy OECD/INFE – The Global Money Week Working Group, co pozwala wpływać na kierunki rozwoju Kampanii w skali globalnej.

Pod jakim hasłem odbywa się tegoroczna inicjatywa? 

Hasło edycji GMW 2023 brzmi: Plan your money, Plant your future (Zaplanuj swoje finanse i swoją przyszłość). Tegoroczne hasło przewodnie skupia się na kwestii zrównoważonego rozwoju oraz podnoszeniu świadomości wpływu zachowań finansowych danej osoby nie tylko na jej przyszłość finansową, ale także na środowisko naturalne oraz społeczeństwo. Hasło ma zachęcić młodzież do patrzenia w przyszłość i poszerzenia swojej perspektywy w kwestiach społeczno-środowiskowych przy podejmowaniu decyzji finansowych.

Planując działania w ramach Kampanii można inspirować się również oficjalnym hasłem GMW, które brzmi: Zdobywaj wiedzę. Oszczędzaj. Zarabiaj. (Learn. Save. Earn.). Początkowo wykorzystywane było jako hasło przewodnie GMW 2017, a następnie przekształcone zostało w motto Kampanii GMW, które wyraża główny jej przekaz i wpisuje się w realizację jej celu poprzez zachęcanie dzieci i młodzieży nie tylko do racjonalnego zarządzania swoimi pieniędzmi, ale także do dzielenia się zdobytą wiedzą z rodziną i całą społecznością.

To bardzo ważne, że edukacja finansowa płynie również od dzieci, które wpływają na poziom kompetencji finansowych w swoich rodzinach, od których mogą uczyć się rodzice i opiekunowie. 

Co dzieje się co roku podczas Global Money Week w Polsce?

– W ramach GMW lokalnie w szkołach na wszystkich etapach edukacyjnych, a także innych placówkach oświatowo-wychowawczych oraz bibliotekach publicznych na terenie całego kraju podejmowane są inicjatywy z zakresu edukacji finansowej nawiązujące do hasła przewodniego danej edycji GMW. Rolę szkolnych koordynatorów GMW pełnią dyrektorzy szkół, nauczyciele dowolnych przedmiotów, wychowawcy świetlicowi, animatorzy, pracownicy bibliotek.

Warunkiem uczestnictwa w Kampanii jest realizacja minimum jednego działania w dowolnej formie dostosowanej do grupy wiekowej odbiorców. Przy wyborze form działania szkolni koordynatorzy GMW chętnie korzystają z propozycji programowej przygotowanej przez UKNF oraz instytucje współpracujące w ramach GMW, w tym z proponowanych materiałów edukacyjnych.

Jak zapowiada się tegoroczna Kampania?

– W tym roku UKNF przygotował cykl szkoleniowy obejmujący 13 webinariów dla uczniów i nauczycieli organizowany w ramach projektu edukacyjnego Centrum Edukacji dla Uczestników Rynku – CEDUR.

Uczestnicy tegorocznej edycji GMW znajdą również informację o inicjatywach oraz materiałach edukacyjnych przygotowanych przez inne instytucje, takie jak: Ministerstwo Finansów, Bankowy Fundusz Gwarancyjny, Rzecznik Finansowy, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Polska Izba Ubezpieczeń, Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej, Fundacja GPW, Warszawski Instytut Bankowości, Izba Gospodarcza Towarzystwo Emerytalnych i CFA Society Poland.

Więcej informacji o programie GMW w Polsce można znaleźć na stronie www.knf.gov.pl

Co jest mocną stroną Kampanii GMW? Co wpływa na jej sukces?

– Postrzegamy Kampanię GMW jako skuteczne narzędzie do podnoszenia poziomu wiedzy i poszerzania zakresu kompetencji finansowych przyszłych uczestników rynku finansowego.

Głównym założeniem Kampanii, które decyduje o jej rozwoju, jest wielopoziomowa współpraca pomiędzy instytucjami, praktykami edukacji finansowej i edukatorami zaangażowanymi bezpośrednio w pracę z dziećmi i młodzieżą, a także z samymi adresatami GMW, na poziomie lokalnym i w wymiarze międzynarodowym.

GMW daje przestrzeń do promowania materiałów, projektów, działań instytucji zaangażowanych w edukację finansową. Myśląc o przyszłości GMW patrzymy w kierunku wzmacniania współpracy. Kampania stwarza doskonałą okazję do współdziałania na gruncie edukacji finansowej. W tym tkwi jej siła i potencjał. Jednocześnie dzięki integrowaniu wysiłków na rzecz edukacji finansowej wpływamy na jej skuteczność. 

Jak mierzycie te działania w Polsce?  

– W 2022 r. do udziału w 10 edycji Kampanii GMW zgłosiło się ponad 34 tys. uczniów i nauczycieli. Ubiegłoroczna jubileuszowa edycja GMW była realizowana we współpracy z 9 instytucjami.

Z propozycji programowej instytucji współpracujących z UKNF w ramach Kampanii GMW 2022 skorzystało ponad 9 tys. uczestników. Z samej propozycji szkoleniowej przygotowanej przez UKNF skorzystało ponad 11 tys. uczniów i nauczycieli.

Więcej informacji na temat poprzednich edycji GMW w Polsce i na świecie jest dostępnych w cyklicznej publikacji Global Money Week Annual Report.

Przez lata w środowisku bankowym mówiliśmy również o European Money Week. Czy to przeszkadza w prowadzonych działaniach?

– Równolegle z GMW przebiega European Money Week organizowany przez European Banking Federation. Jest to rzeczywiście inicjatywa środowiska bankowego, realizowana przez krajowe zrzeszenia bankowe, w Polsce przez Związek Banków Polskich i Warszawski Instytut Bankowości.

Główną aktywnością w ramach tej inicjatywy jest The European Money Quiz dla uczniów w wieku 13-15 lat. Obie inicjatywy organizowane są co roku w tym samym terminie, ale nie konkurują ze sobą, lecz uzupełniają nawzajem. Łączy je przecież wspólny cel.

Dziękuję za rozmowę.

Źródło: BANK.pl