Co zmienia projekt ustawy w związku z zapewnieniem rozwoju rynku finansowego?

Co zmienia projekt ustawy w związku z zapewnieniem rozwoju rynku finansowego?
Fot. stock.adobe.com /TexBr
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Projekt m.in zakłada rozszerzenie i wzmocnienie kompetencji nadzorczych Komisji Nadzoru Finansowego oraz nadanie jej dodatkowych uprawnień w zakresie nakładania kar pieniężnych Ustawa w związku z zapewnieniem rozwoju rynku finansowego przyjęta przez Stały Komitet Rady Ministrów – poinformował w czwartek (11.05.2023) wiceminister finansów Artur Soboń.

„Ustawa w związku z zapewnieniem rozwoju rynku finansowego przyjęta przez Stały Komitet Rady Ministrów. Tworzymy ramy dla atrakcyjnych i bezpiecznych inwestycji oszczędności obywateli na polskim rynku kapitałowym! To korzystne zmiany dla rozwoju” – napisał na Twitterze wiceminister finansów Artur Soboń.

Jak podano w informacji opublikowanej w wykazie prac programowych i legislacyjnych na stronach KPRM, projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem rozwoju rynku finansowego oraz ochrony inwestorów na tym rynku przewiduje wprowadzenie nowych rozwiązań oraz usprawnień obowiązujących regulacji prawnych w obszarze rynku finansowego.

Projekt ustawy zakłada wprowadzenie zmian w ustawach regulujących wykonywanie działalności przez podmioty rynku finansowego, w szczególności banki, fundusze inwestycyjne, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji, krajowe instytucje płatnicze, spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe.

Czytaj także: Forum Bankowe w cieniu wyzwań dla sektora

Odbudowa zaufania inwestorów do rynku finansowego

„Najważniejsze zmiany legislacyjne zakładają dokonanie zmian w ustawach obejmujących wszystkie sektory rynku finansowego.

Podjęcie działań zmierzających do dokonania nowelizacji w tym obszarze przysłuży się do realizacji najistotniejszych długoterminowych celów rozwojowych rynku finansowego, w tym rynku kapitałowego oraz przyczyni się do odbudowy zaufania inwestorów zwłaszcza detalicznych do rynku finansowego” – stwierdzono w informacji na stronach KPRM.

Czytaj także: Wydarzenia i Opinie | Europejski Kongres Finansowy | Takiej kulminacji ryzyka jeszcze nie doświadczaliśmy

Wzmocnienie kompetencji nadzorczych KNF, wyższe kary

Projekt m.in zakłada rozszerzenie i wzmocnienie kompetencji nadzorczych Komisji Nadzoru Finansowego oraz nadanie jej dodatkowych uprawnień w zakresie nakładania kar pieniężnych na podmioty nadzorowane, a także poprawę funkcjonowania instytucji wezwań do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji spółek publicznych, w tym w szczególności zapewnienie pełniejszej ochrony akcjonariuszy mniejszościowych spółek publicznych, które są przedmiotem przejęcia.

Nastąpić ma również również ograniczenie obowiązków informacyjnych banków i spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych wobec gmin uprawnionych do dziedziczenia do niezbędnego minimum. Jednocześnie projekt zakłada, że w niektórych obszarach nastąpi zwiększenie liczby dokumentów i procedur. Powyższe związane jest m. in. z nałożeniem na banki obowiązku sprawozdawczego w przypadku oferowania, zawierania lub umożliwienia zawarcia umowy lokaty strukturyzowanej.

Poza tym projekt ustawy zawiera rozszerzenie obowiązku informowania Bankowego Funduszu Gwarancyjnego przez bank o działaniach dotyczących planu naprawy, regulacje dotyczące outsourcingu i podoutsourcingu bankowego, a także przepisy umożliwiające łączenia wszystkich funduszy inwestycyjnych zamkniętych.

Projekt ustawy wprowadza także rozwiązania w zakresie digitalizacji i doręczeń elektronicznych, które mają ułatwić i usprawnić wzajemną współprace pomiędzy KNF a pomiotami nadzorowanymi (skrócą czas na załatwienie sprawy, zmniejszenie obrotu korespondencji papierowej), np. wdrożenie elektronicznego zawiadamiania o zmianach statutów funduszy inwestycyjnych i notyfikacji obrotu znacznymi pakietami akcji z wykorzystaniem formularza elektronicznego.

Przyspieszeniu oraz uproszczeniu ulegnie ocenienie nadesłanych przez podmiot nadzorowany dokumentów, dokonywanie zawiadomień i notyfikacji oraz obniżenie kosztów obsługi administracyjnej podmiotów nadzorowanych wskutek braku konieczności pobierania dodatkowych opłat np. za pobranie dodatkowego wypisu aktu notarialnego dla KNF.

Czytaj także: Bankowość i Finanse | Gospodarka | Banki są dla klientów

Źródło: PAP BIZNES, ISBnews