NBS 2016/12

NBS 2016/12

Prawo: Kapitał Tier 1 a fundusz udziałowy banku spółdzielczego

W Polsce kończy się okres wdrażania podstawowych dla rynku bankowego w Unii Europejskiej aktów prawnych, opublikowanych w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej L176 Tom 56, z 27 czerwca 2013 r.: Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych, zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 648/2012 (CRR – Capital Requirements Regulation) oraz Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/36/UE z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie warunków dopuszczenia instytucji kredytowych do działalności oraz nadzoru ostrożnościowego nad instytucjami kredytowymi i firmami inwestycyjnymi, zmieniającej dyrektywę 2002/87/WE i uchylającej dyrektywy 2006/48/WE oraz 2006/49/WE (CRD IV – Capital Requirements Directive IV).

CZYTAJ WIĘCEJ
NBS 2016/12

25-lecie ZBP i KZBS: Srebrny jubileusz i aktualne wyzwania

„Razem możemy więcej” – hasło obchodów 25-lecia Krajowego Związku Banków Spółdzielczych jednoznacznie wskazuje na konieczność współdziałania lokalnych instytucji finansowych. Zorganizowana w ramach jubileuszu konferencja, zatytułowana „Strategie rozwoju a wyzwania przyszłości. Misja i rola sektora banków spółdzielczych” stanowiła cenny przyczynek do dyskusji o perspektywach owej współpracy w niełatwych uwarunkowaniach makroekonomicznych.

CZYTAJ WIĘCEJ
NBS 2016/12

Spółdzielczość: SKO w opinii nauczycieli – opiekunów

Szkolna Kasa Oszczędności, nawiązując do wieloletnich doświadczeń i tradycji bankowości spółdzielczej, stanowi niezwykle przydatny element praktycznej edukacji ekonomicznej, realizowanej w jednostkach systemu oświaty. Mocną stroną tej formy jest integrowanie młodzieży szkolnej wokół idei oszczędzania i działania dla wspólnego dobra. A także zapoznawanie jej z aspektami działalności bankowej oraz pogłębianie identyfikacji z lokalną społecznością.

CZYTAJ WIĘCEJ
STRONA 1 Z 1